Traukiasi iš Tarybos

Ok­sa­nos ŠU­KIENĖS nuo­trau­ka
R. End­ri­kas: „Turė­jau pa­sa­kyt tam STOP“
Tre­čia­dienį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­rys, „Vie­nin­gos Plungės“ at­sto­vas Ro­ber­tas End­ri­kas pra­nešė at­si­sa­kan­tis Ta­ry­bos na­rio man­da­to ir bent jau dve­jiems me­tams pa­si­trau­kian­tis iš po­li­ti­kos.

„Po 12-os metų dar­bo Ta­ry­bo­je at­si­sa­kau Ta­ry­bos na­rio man­da­to. Šian­dien iš­siun­čiau pa­reiš­kimą Vy­riau­sia­jai rin­kimų ko­mi­si­jai“, – to­kiais žod­žiais tre­čia­dienį sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je pa­skelbtą vaiz­do įrašą pra­dėjo R. End­ri­kas.
Pa­sak jo, tokį spren­dimą pri­ėmė dėl dar­bo. Esą „Vi­čiū­nai“, ku­riuo­se dir­ba sta­ty­bos pa­da­li­nio va­do­vu, pla­nuo­ja di­de­les sta­ty­bas ir tai pa­rei­ka­laus iš jo daug lai­ko. Todėl ne­liks ga­li­my­bių Ta­ry­bai skir­ti tiek dėme­sio, kaip anks­čiau.

„Kai kas man siūlė ban­dy­ti pailsė­ti nuo Ta­ry­bos, ma­žiau dirb­ti, bet ži­not ma­no cha­rak­terį. Aš ati­duo­du vi­sas jėgas ir ener­giją, ne­mo­ku dirb­ti iki pusės, pa­si­tau­pant. [...] Ta­ry­bai ati­duo­da­vau apie 80 pro­c. sa­vo lais­va­lai­kio. Posėd­žiai, do­ku­men­tai, pa­si­ta­ri­mai įvai­riau­si, ži­nutės. Tai su­val­go ma­rias lai­ko ir aš ne­be­turė­jau ga­li­mybės skir­ti sau tiek dėme­sio, kiek no­riu. Ma­no po­mėgiai vi­si din­go, ke­lionės, žve­jy­ba...
Dar būčiau lai­min­gas, kad tas ma­no pa­si­trau­ki­mas kar­tu pa­si­tar­nautų vi­suo­menės ir Ta­ry­bos kon­so­li­da­vi­mui. Nes da­bar pra­dėjo kai ku­rie me­ro ap­lin­kos žmonės kal­tin­ti, kad aš kir­ši­nu tautą. Esu ties­mu­kiš­kas, ne­vy­nio­ju žod­žių į vatą. Sa­kau, kaip ma­tau ir su­pran­tu. Jei kas me­luo­ja, ir sa­kau, kad me­luo­ja, jei kas va­gia – sa­kau, kad va­gia. Iš tikrųjų daug kam tas ne­pa­tin­ka.“
Baig­da­mas sa­vo pa­si­sa­kymą po­li­ti­kas už­si­minė, kad tik­riau­siai iš po­li­ti­kos pa­si­trau­kia ne su vi­sam. Esą dar svars­tys ga­li­mybę da­ly­vau­ti 2023-iai­siais vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, o da­bar jį Ta­ry­bo­je pa­keis ki­tas „Vie­nin­gos Plungės“ na­rys.
R. End­ri­kas per 2019 metų kovą vy­ku­sius sa­vi­val­dy­bių ta­rybų rin­ki­mus bu­vo dau­giau­siai rinkėjų pa­lai­ky­mo su­laukęs „Vie­nin­gos Plungės“ at­sto­vas. Jam pa­si­trau­kus, Ta­ry­bos na­rio man­da­tas bus siū­lo­mas Al­gir­dui Šim­ke­vi­čiui, ku­ris po rin­kimų „Vie­nin­gos Plungės“ sąra­še li­ko 8-as (rinkėjų bal­sai lėmė, kad šis rin­kimų ko­mi­te­tas Ta­ry­bo­je ga­vo 7-is man­da­tus).
Vis dėlto A. Šim­ke­vius „Že­mai­čiui“ pa­tvir­ti­no šios ga­li­mybės at­si­sa­ky­sian­tis. Ki­ta sąra­še po jo – be­ne jau­niau­sia kan­di­datė „Vie­nin­gos Plungės“ sąra­še Saulė Bu­la­vaitė. Bet, neo­fi­cia­liais duo­me­ni­mis, mer­gi­na šiuo me­tu gy­ve­na už­sie­ny­je ir ga­li­my­bių dirb­ti Ta­ry­bo­je ne­tu­ri. Tad rea­liau­sias kan­di­da­tas šiuo me­tu – Min­dau­gas Po­cius. Kal­ba­ma, kad jis ir pa­keis R. End­riką.
M. Po­cius Vy­riau­sio­sios rin­kimų ko­mi­si­jos pa­teik­to­je an­ke­to­je nu­rodė tu­rin­tis in­ži­ne­rinį iš­si­la­vi­nimą ir dir­ban­tis di­rek­to­riu­mi vie­no­je iš „Vi­čiūnų“ grupės įmo­nių.