Trum­po­sioms mais­to tie­ki­mo gran­dinėms šie­met – 7 mln. Eur

No­rin­tiems kur­ti trumpą­sias mais­to tie­ki­mo gran­di­nes ir gau­ti pa­ramą Žemės ūkio mi­nis­te­ri­ja tu­ri gerą ži­nią. Šie­met bend­ra­dar­bia­vi­mo pro­jek­tams įgy­ven­din­ti bus skir­ta ne 4 mln. Eur, o 7 mln. Eur.

Pa­ra­ma pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėtros 2014–2020 m. pro­gra­mos prie­monės „Bend­ra­dar­bia­vi­mas“ veik­los sritį „Pa­ra­ma trum­poms tie­ki­mo gran­dinėms ir vie­tos rin­koms ska­tin­ti vie­tos lyg­me­niu“ ski­ria­ma ūki­nin­kams, koo­pe­ra­ty­vams, žemės ūkio bend­rovėms ir ki­tiems pri­va­tiems ju­ri­di­niams as­me­nims, no­rin­tiems su­stip­rin­ti sa­vo pro­duk­ci­jos kon­ku­ren­cin­gumą vie­tos rin­ko­je.
Šiai veik­los sri­čiai pe­rei­na­muo­ju 2021–2022 m. lai­ko­tar­piu skir­ta 11 mln. Eur. Iš jų 3 mln. Eur nu­ma­ty­ti re­gio­ni­niams lo­gis­ti­kos cent­rams kur­ti.
Šių metų pa­raiškų pri­ėmi­mui ke­tin­ta skir­ti 4 mln. Eur, ta­čiau nu­spręsta ne­dels­ti ir pra­plėsti trumpųjų mais­to tie­ki­mo gran­di­nių mastą, įtrau­kiant ir lo­gis­ti­kos centrų kūrimą. Tad sky­rus pa­pil­do­mus 3 mln. Eur, bend­ra 2021 m. pa­raiškų pri­ėmi­mui skir­ta su­ma su­da­rys 7 mln. Eur.
Pa­raiš­kos pa­gal šios prie­monės veik­los sritį bus prii­ma­mos nuo lie­pos 12 d. iki rugsė­jo 10 d.

Užs. Nr. 270 r

logo