Tyliu protestu leisti dirbti prašė ir plungiškiai

„Skal­vi­ja in­ter­na­tio­nal Inn“ nuo­trau­ka
Šeš­ta­die­nio pro­tes­to ak­ci­jo­je da­ly­va­vo ir „Skal­vi­ja“
Šeš­ta­dienį vi­so­je Lie­tu­vo­je į gat­ves išė­jo res­to­ranų, barų, ka­vi­nių, nak­ti­nių klubų ir ki­ti mais­to sek­to­riaus dar­buo­to­jai. Ran­ko­se lai­ky­da­mi pla­ka­tus su už­ra­šais „#Laukiame...“ jie norė­jo at­kreip­ti Vy­riau­sybės dėmesį į šiam sek­to­riui vis dar tai­ko­mus ap­ri­bo­ji­mus, mat maistą nuo lapk­ri­čio 7-osios ga­lima tiek­ti tik iš­si­ne­ši­mui, į pra­mo­gas klien­tus kvies­ti ap­skri­tai už­gin­ta, kas dau­ge­liui ir ne­šda­vo pa­grin­dinį pelną. Plungė­je prie šios tai­kios ak­ci­jos pri­si­jungė tik res­to­ra­nas „Skal­vi­ja“.

Pla­ka­tus su minė­tais už­ra­šais su­stoję ant ša­li­gat­vio ša­lia „Skal­vi­jos“ laikė 7 žmonės. Pir­ma­dienį kal­bin­tas šio res­to­ra­no sa­vi­nin­kas Vai­das Al­mi­naus­kas „Že­mai­čiui“ sakė šiek tiek nu­stebęs, kad ak­ci­jo­je ne­da­ly­va­vo ki­tos Plungė­je vei­kian­čios mai­ti­ni­mo įstai­gos, nors jų mūsų mies­te tik­rai ne­trūksta.
„In­for­ma­ci­ja bu­vo pla­čiai priei­na­ma vi­siems ir ne­ži­nau tik­ro­sios prie­žas­ties, kodėl ki­ti ne­da­ly­va­vo. Man at­ro­do, kad bu­vo būti­na su­si­vie­ny­ti to­kią dieną. Jei Vy­riau­sybė mūsų neiš­girs ir ak­ci­ja atei­ty kar­to­sis, ti­kiuo­si, pri­si­jun­gu­siųjų bus dau­giau“, – vylė­si V. Al­mi­naus­kas.
Jis ne­slėpė, kad jam pri­klau­san­čiam res­to­ra­nui, nu­kentė­ju­siam tiek per pirmąjį ka­ran­tiną, tiek da­bar, iš­gy­ven­ti sun­ku. Esą to, ką su­ren­ka tiek­da­mi maistą iš­si­neš­ti, už­ten­ka tik mo­kes­čiams su­mokė­ti ir dar­buo­tojų al­goms. Prieš tai dvie­juo­se jo val­do­muo­se res­to­ra­nuo­se Plungė­je ir Dre­ver­no­je dir­bo gal 19 dar­buo­tojų, da­bar be­li­ko 4, o „Skal­vi­ja Dre­ver­na“ šiuo me­tu ap­skri­tai už­da­ry­ta.
„Mūsų veik­la vi­siš­kai pa­ra­ly­žiuo­ta, ga­lim kep­ti tik kot­letą iš­si­neš­ti. Nei žmo­gus ga­li atei­ti, nei va­karė­lius ga­li­me reng­ti. O juk gy­vos mu­zi­kos va­ka­rai vyk­da­vo...“ – pa­sa­ko­jo sa­vi­nin­kas.
Jį ste­bi­na tai, kad  mai­ti­ni­mo įstai­gos Plungė­je, Sa­vi­val­dybės di­rek­to­riaus įsa­ky­mu, du­ris lan­ky­to­jams pri­vėrė net dviem sa­vaitė­mis anks­čiau nei ki­tur Lie­tu­vo­je, kai dar nė ne­bu­vo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mo.
Pak­laus­tas, ar pa­de­da vals­tybės pa­ra­ma, V. Al­mi­naus­kas pa­brėžė gau­namų su­bsi­dijų pa­ra­ma net ne­va­di­nan­tis, mat nuo jų skai­čiuo­ja­mi mo­kes­čiai, o ir kar­tais tų su­bsi­dijų ten­ka lauk­ti ke­lis mėne­sius.
„O dar­buo­to­jui tai rei­kia vai­kus mai­tin­ti. Ta­da iš savęs tu­ri mokė­ti tą prastovą, o iš kur ga­li mokė­ti, jei ta­vo veik­la ap­ri­bo­ta, – pyk­čio ne­slėpė res­to­ra­no sa­vi­nin­kas. – Mes ne­pra­šom duo­ti pi­nigų, mes tik sa­ko­me – leis­kit dirb­ti. Jau už­ten­ka. Nu­li­niai ro­dik­liai Plungė­je ši­tiek lai­ko...“
Esą sun­ku su­vok­ti vald­žios lo­giką, kai bu­vo leis­ta dirb­ti kir­pyk­loms, teik­ti gy­do­mo­jo ma­sa­žo pa­slau­gas, kur lie­čia­mi žmo­gaus plau­kai, vei­das ir kūnas, o mai­ti­ni­mo įstai­gos ap­ri­bo­jimų vis dar tu­ri lai­ky­tis.
Ar vi­so­je Lie­tu­vo­je reng­ta pro­tes­to ak­ci­ja duos vai­sių ir Vy­riau­sybė at­si­žvelgs, pa­ro­dys atei­tis. Kol kas pa­ža­dais ne­si­žars­to­ma. Ketinama dvi sa­vai­tes stebė­ti, kaip at­lais­vi­nus ri­bo­ji­mus kai ku­rioms įstai­goms kei­sis ser­gan­čiųjų skai­čius, o jau ta­da priim­ti spren­di­mus dėl kitų ri­bo­jimų lais­vi­ni­mo.
Šiuo me­tu ka­ran­ti­nas Lie­tu­vo­je pa­skelb­tas iki ko­vo 1 die­nos.