Ugniagesių kantrybė išseko

Ed­var­do Blaževič/LRT nuo­trau­ka
Pro­tes­te da­ly­va­vo ir Plun­gės ra­jo­no ug­nia­ge­siai
Dėl pra­stų dar­bo są­ly­gų prieš mė­ne­sį bruz­dė­ti pra­dė­ję sa­vi­val­dy­bių ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai nuo kal­bų pe­rė­jo prie dar­bų – su­ren­gė pro­tes­tą prie Vy­riau­sy­bės. Rei­ka­lau­ta ge­rin­ti ne­pa­ken­čia­mas dar­bo są­ly­gas ir iš­mo­kė­ti al­gas, nes jau anks­čiau pro­gno­zuo­ta, jog gruo­dį kai ku­rie ser­gė­to­jai nuo ug­nies ga­li lik­ti tuš­čio­mis ki­še­nė­mis. Iš pus­šim­čio pro­tes­ta­vu­sių­jų net 17 – Plun­gės ra­jo­no ug­nia­ge­siai.
Plun­gės ra­jo­no prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos gel­bė­ji­mo tar­ny­bos nuo­trau­ka
Ša­tei­kių ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai rei­ka­la­vo pa­gar­bos

Apie tai, kad ra­jo­no ug­nia­ge­siai vis dar va­ži­nė­ja ta­ry­bi­ne tech­ni­ka, daž­nai bu­di ir po vie­ną, nes ne­su­da­ry­tos są­ly­gos jiems mo­kė­ti už virš­va­lan­džius, dar spa­lį „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo Plun­gės ra­jo­no prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Vla­das Šim­kus. Tie­sa, jis pa­ts pro­tes­te ne­da­ly­va­vo. Esą to da­ry­ti ne­ga­lįs kaip ug­nia­ge­sių, ne­prik­lau­san­čių pro­fsą­jun­gai, va­do­vas. Ir or­ga­ni­zuo­ti va­žiuo­jan­čių­jų ne­tu­rįs tei­sės.

Ta­čiau su­kvies­ti že­mai­čius, su­da­riu­sius di­de­lę da­lį pro­tes­tuo­to­jų, pui­kiai pa­vy­ko pro­fsą­jun­goms – jos pa­si­rū­pi­no šiuos ir nu­vež­ti, ir par­vež­ti. Anot V. Šim­kaus, į Vil­nių vy­ko po ke­lis ug­nia­ge­sius iš kiek­vie­nos Plun­gės ra­jo­no ko­man­dos. Iš 54-ių da­ly­va­vo net 17.

Prie pro­tes­to ak­ci­jos pri­si­jun­gęs vie­nas Ku­lių ug­nia­ge­sių ko­man­dos na­rys „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo, kad la­biau­siai jam pik­ta dėl to, jog, ri­zi­kuo­da­mas sa­vo gy­vy­be, gau­na 450 eu­rų al­gą. Su­ma ne­daug ma­žes­nė už tą, ku­rios kas mė­ne­sį su­lau­kia vals­ty­bės šel­pia­mi be­dar­biai.

Nu­vi­lia ne tik už­mo­kes­tis už dar­bą, bet ir pa­čios dar­bo są­ly­gos.

„Va­ži­nė­jam 40–50-ies me­tų se­nu­mo ma­ši­na. Po di­de­lių ko­vų pa­ga­liau pa­vy­ko įsi­ves­ti ka­na­li­za­ci­ją. Iki tol nau­do­jo­mės lau­ko tua­le­tu, – tei­gė pa­šne­ko­vas. – Ir sa­vo dar­bo są­ly­gas ge­ri­na­mės pa­tys: pa­tal­pas iš­si­klo­jo­me ply­te­lė­mis, iš­si­da­žėm sie­nas, rū­pi­no­mės san­tech­ni­ka. Vie­nas mū­sų – bal­di­nin­kas, pa­da­rė len­ty­ną, sta­lą...Užuo­lai­dos, net ir tos pirk­tos iš dė­vė­tų rū­bų par­duo­tu­vės ko­le­gos žmo­nos... Kas mė­ne­sį su­si­me­tam po pen­kis eu­rus, kad ga­lė­tu­me už­si­sa­ky­ti laik­raš­tį, tu­rė­tu­me in­ter­ne­tą. Juk daug lai­ko dar­be pra­lei­džia­me. Dar ir mal­kų pa­tal­poms šil­dy­ti pa­tys tu­rim pri­ruoš­ti, ang­lis į mal­ki­nę su­si­neš­ti. Ko­dėl se­niū­ni­ja ne­ga­lė­tų at­siųs­ti tam už pa­šal­pas dir­ban­čių žmo­nių?“

Gais­ri­nin­kas py­ko ant val­džios, bet sa­vo vir­ši­nin­ką V. Šim­kų gy­rė: „Jis – auk­si­nis žmo­gus. Da­ro dėl mū­sų vis­ką, ką tik ga­li.“

Ku­liš­kis prieš ke­le­rius me­tus ge­sin­da­mas gais­rą ap­si­nuo­di­jo dū­mais, to­dėl kas­dien tu­ri ger­ti vais­tus nuo aukš­to krau­jos­pū­džio. Tiek jis, tiek ki­ti sa­vo svei­ka­ta ir net gy­vy­be gais­ruo­se ri­zi­kuo­jan­tys ra­jo­no ir vi­sos Lie­tu­vos ug­nia­ge­siai tam, kad iš­gy­ven­tų, lais­vu me­tu tarp pa­mai­nų už­sii­ma ir ki­ta veik­la. Kal­bin­ta­sis ūki­nin­kau­ja, ki­ti taip pat dir­ba, kas ką su­ge­ba.

Ta­čiau prie Vy­riau­sy­bės su pla­ka­tais ran­ko­se su­si­rin­kę ug­nia­ge­siai ne di­des­nių al­gų rei­ka­la­vo, o bent jau iš­mo­kė­ti tai, ką už­si­dir­bo.

Nors, kaip sa­kė Plun­gės ra­jo­no prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos gel­bė­ji­mo tar­ny­bos va­das, mū­sų ra­jo­no ug­nia­ge­sių, prie­šin­gai nei kai ku­rių ki­tų ra­jo­nų, si­tua­ci­ja dar nė­ra to­kia pra­sta. Jie al­gas gruo­dį tu­rė­tų gau­ti.

„Su­sis­pau­dę, bet iš­mo­kė­sim, nors ir ne iš dar­bo už­mo­kes­čio fon­do. Kaž­ką pirk­sim, kaž­ko ne­nu­pirk­sim, bet ban­dy­sim iš­si­vers­ti“, – ne­links­mai kal­bė­jo V. Šim­kus ir vil­tis, kad pro­tes­to ak­ci­ja Vil­niu­je duos ap­čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų, ne­sku­bė­jo.

„Pa­lauk­sim gruo­džio 10 die­nos. Ta­da jau maž­daug tu­rė­tų bū­ti aiš­kus ki­tų me­tų biu­dže­tas. O da­bar... skirs ar ne­skirs – neaiš­ku“, – sa­kė jis.

Iš vals­ty­bės biu­dže­to sa­vi­val­dy­bių ug­nia­ge­siams ki­tiems me­tams kol kas nu­ma­ty­ta tik 27 mln. eu­rų, nors rei­ka­lin­ga su­ma iš­si­lai­ky­ti ir dirb­ti lai­kan­tis Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tų tai­syk­lių – net 5-iais mln. eu­rų di­des­nė. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ža­da pa­pil­do­mus 2,5 mln. eu­rų vals­ty­bės do­ta­ci­jų. Ta­čiau ti­kė­ti pa­ža­dais vėl­gi ne­sku­ba­ma.

Nors iš­sa­ky­ti sa­vo skau­du­lius ug­nia­ge­siai vy­ko net į sos­ti­nę, skel­bia­ma, kad strei­kuo­ti jie ne­ža­da, nes tuo­met kil­tų rea­li grės­mė žmo­nių gy­vy­bėms.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.