Už jaunuolynų ugdymą gauti išmoką – paprasčiau

Nuot­rau­ka iš pi­xa­bay.com
Ko­ky­biš­kes­nio miš­ko atei­ti­mi rei­kia pra­dėti rūpin­tis kuo anks­čiau
Tik tin­ka­mai pri­žiū­ri­mas miš­kas turės aukštą eko­no­no­minę vertę. Pa­sak miš­ki­ninkų, au­gin­ti ko­ky­bišką mišką stip­riai gelbs­ti Lie­tu­vos kai­mo plėtros 2014–2020 m. pro­gra­mos (KPP) pa­ra­ma. Iki rugpjū­čio 31 d. prii­ma­mos pa­raiš­kos pa­gal KPP prie­monės „In­ves­ti­ci­jos į miš­ko plotų plėtrą ir miškų gy­vy­bin­gu­mo ge­ri­nimą“ veik­los sri­ties „In­ves­ti­ci­jos, ku­rio­mis di­di­na­mas miškų eko­sis­temų at­spa­ru­mas ir ap­lin­ko­sau­ginė vertė“ veiklą „Jau­nuo­lynų (iki 20 m. am­žiaus) ug­dy­mas“. Šių metų nau­jovė – pa­reiškė­jams ne­be­reiks pa­teik­ti pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nius pa­grind­žian­čių do­ku­mentų.Jau­nuo­ly­nams ug­dy­ti – di­desnė kom­pen­sa­ci­ja

Iki šiol pa­reiškė­jai, teik­da­mi pa­raiš­kas, turė­da­vo už­tik­rin­ti tin­kamą pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo šal­tinį – sko­lin­tas lėšas, pa­ra­mos lėšas, nuo­sa­vas lėšas, nu­ro­dy­tas ir pa­grįstas pa­ra­mos pa­raiš­ko­je. Sko­lin­tos lėšos būda­vo pa­grind­žia­mos kar­tu su pa­ra­mos pa­raiš­ka, pa­tei­kiant fi­nansų įmonės ar­ba kre­di­to įstai­gos pa­sko­los su­tei­ki­mo ga­li­mybės pa­tvir­ti­ni­mo do­ku­men­tus. Nuo­sa­vos (tu­ri­mos) lėšos bu­vo pa­grind­žia­mos ban­ko sąskai­tos iš­ra­šu. „Šie rei­ka­la­vi­mai ypač ap­sun­kin­da­vo vy­res­nio am­žiaus pa­reiškė­jus, ne­si­nau­do­jan­čius elekt­ro­ninės ban­ki­nin­kystės pa­slau­go­mis, todėl bu­vo nu­spręsta at­si­sa­ky­ti per­tek­li­nio rei­ka­la­vi­mo. Tad da­bar teik­ti pa­reiškė­jams bus daug pa­pras­čiau“, – ak­cen­tuo­ja Žemės ūkio mi­nis­te­ri­jos 1-ojo Eu­ro­pos Sąjun­gos pa­ra­mos sky­riaus vyr. spe­cia­listė Rūta Smil­gai­lytė ir pri­me­na, kad pla­nuo­jan­tie­siems ug­dy­ti jau­nuo­lyną nu­sta­ty­tas di­des­nis kom­pen­sa­cinės iš­mo­kos dy­dis už išug­dy­to jau­nuo­ly­no hek­tarą. Už jau­nuo­ly­no ug­dy­mo iš­lai­das tei­kia­ma vien­kar­tinė nu­sta­ty­to dyd­žio kom­pen­sa­cinė iš­mo­ka 343 Eur hek­ta­rui.


Sėkmin­gai pa­nau­do­ta pa­ra­ma

Anot jau ne vie­nus me­tus KPP pa­ramą sėkmin­gai pa­nau­do­ju­sio miš­ko sa­vi­ninkų koo­pe­ra­ty­vo „Za­na­vykų ši­las“ ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo Gied­riaus Se­de­ra­vi­čiaus, pa­ra­ma jau­nuo­ly­nams ug­dy­ti – dar di­desnė pa­spir­tis rūpin­tis au­gan­čiu miš­ku. „No­rin­tiems tin­ka­mai pri­žiūrė­ti mišką, ši prie­monė yra ypač rei­ka­lin­ga. Gal­vo­jant apie miš­ko ateitį, būti­na ug­dy­ti jau­nuo­ly­nus. Taip for­muo­ja­ma me­dynų rūšinė su­dėtis, ša­li­na­mi ne­pa­gei­dau­jamų rūšių med­žiai ir krūmai, ma­ži­na­mas me­de­lių tan­ku­mas, kad atei­ties miš­kas būtų ko­ky­biš­kes­nis. Nau­do­jamės pa­ra­ma ir džiau­giamės, kad tai leid­žia daug skland­žiau ir efek­ty­viau or­ga­ni­zuo­ti dar­bus. Jei­gu yra ga­li­mybė gau­ti pa­ramą, ne­rei­kia pra­leis­ti šios pro­gos. Miš­ki­nin­kams taip pat svar­bu su­pras­ti, kad rūpin­tis miš­ku rei­kia pra­dėti kuo anks­čiau. Nes vėliau iš­tai­sy­ti klai­das ir užau­gin­ti brandų bei il­gaamžį mišką ga­li būti la­bai su­dėtin­ga“, – pa­brėžia 1000 hek­tarų miš­ko val­dan­tis G. Se­de­ra­vi­čius. Miš­ki­nin­kas kalbė­jo, kad pa­gal KPP pro­gra­mas jau yra gavęs fi­nan­sa­vimą maž­daug 100 hek­tarų jau­nuo­ly­no plo­tui su­tvar­ky­ti.

Į ką ir iki ka­da kreip­tis

Pri­va­čių ir vals­ty­bi­nių miškų val­dy­to­jai, sie­kian­tys pa­di­din­ti sa­vo val­domų miškų eko­sis­temų at­spa­rumą ir ap­lin­ko­sau­ginę vertę, iki rugpjū­čio 31 d. kvie­čia­mi kreip­tis į Na­cio­na­linę mokė­ji­mo agentūrą prie Žemės ūkio mi­nis­te­ri­jos (NMA) dėl pa­ra­mos pa­gal prie­monės „In­ves­ti­ci­jos į miš­ko plotų plėtrą ir miškų gy­vy­bin­gu­mo ge­ri­nimą“ veik­los sri­ties „In­ves­ti­ci­jos, ku­rio­mis di­di­na­mas miškų eko­sis­temų at­spa­ru­mas ir ap­lin­ko­sau­ginė vertė“ veiklą „Jau­nuo­lynų (iki 20 m. am­žiaus) ug­dy­mas“. Šiam eta­pui pro­jek­tams įgy­ven­din­ti skir­ta 3,8 mln. Eur pa­ra­mos lėšų iš Eu­ro­pos žemės ūkio fon­do kai­mo plėtrai ir Lie­tu­vos vals­tybės biud­že­to. Šie­met nu­ma­ty­ti du pa­raiškų pa­gal veik­los sritį pri­ėmi­mo eta­pai: pir­mas – va­sarą (liepos–rugpjūčio mėn.), ant­ras – metų pa­bai­go­je (lapkričio–gruodžio mėn.).


Ga­li­mi pa­reiškė­jai

Pa­ra­mos ga­li kreip­tis pri­va­čių ir vals­ty­bi­nių miškų val­dy­to­jai, įgy­ven­di­nan­tys pro­jek­tus kai­mo vie­tovė­je. Ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas (miš­kas, miš­ko žemė ar sta­ti­niai), į kurį in­ves­tuo­ja­ma, tu­ri pri­klau­sy­ti pa­reiškė­jui nuo­sa­vybės, bend­ro­sios da­linės ar­ba jung­tinės nuo­sa­vybės tei­se, būti val­do­mas pa­nau­dos ar­ba ki­tais pa­grin­dais ir (ar­ba) nuo­mo­ja­mas nuo pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo die­nos ne trum­pes­niam kaip 10 metų lai­ko­tar­piui.
Pa­ra­ma tei­kia­ma pa­miškėms for­muo­ti, miš­kuo­se esan­čioms sau­go­moms natū­ra­lioms bu­veinėms ar sau­gomų rūšių bu­veinėms at­kur­ti ar­ba būdin­gai miš­ko struktū­rai pa­lai­ky­ti, ne­vie­ti­nių med­žių rūšių me­dy­nams (kai ne­vie­tinės med­žių rūšys me­dy­ne yra vy­rau­jan­čios) per­tvar­ky­ti (re­konst­ruo­ti) į vie­ti­nių med­žių rūšių me­dy­nus, jau­nuo­ly­nams iki 20 metų am­žiaus ug­dy­ti, vi­di­nei miš­kot­var­kai ir miš­ko žel­di­ni­mo ir žėli­mo pro­jek­tams, kaip sa­va­ran­kiš­kai in­ves­ti­ci­jai, reng­ti.
Per KPP įgy­ven­di­ni­mo lai­ko­tarpį pre­ten­duo­ti į jau­nuo­lynų ug­dy­mo pa­ramą už tą pa­tį plotą ga­li­ma ne dau­giau kaip 2 kar­tus. Antrą kartą pa­ra­ma jau­nuo­ly­nams ug­dy­ti ta­me pa­čia­me plo­te ga­li būti tei­kia­ma, jei pa­kar­to­ti­nis jau­nuo­lynų ug­dy­mas vyk­do­mas pra­ėjus ne ma­žiau kaip 3 me­tams po anks­tes­nio jau­nuo­lynų ug­dy­mo. Trejų metų lai­ko­tar­pis pra­de­da­mas skai­čiuo­ti nuo pa­reiškė­jui iš­mokė­tos ga­lu­tinės pa­ra­mos su­mos iki nau­jos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo die­nos pa­gal veiklą.
Jau­nuo­lynų (iki 20 metų am­žiaus) ug­dy­mo dar­bai tu­ri būti vyk­do­mi po pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo ir at­lik­ti per 12 mėne­sių nuo spren­di­mo skir­ti pa­ramą pri­ėmi­mo.

logoUžs. Nr. 344 r