Vė­jo jė­gai­nių sta­ty­to­jams pa­ki­šo kiau­lę

Pla­nuo­ja­mų sta­ty­ti vė­jo jė­gai­nių Žli­bi­nų se­niū­ni­jo­je sche­ma
Apie tai, kad mū­sų mies­te re­gist­ruo­ta įmo­nė „Plun­gės vė­jo ener­gi­ja“ (jos ak­ci­nin­kai – Lat­vi­jos įmo­nė „Li­bau Con­sult“ ir Vo­kie­ti­jos „Enerp­lan Pro­jek­tent­wick­lung“) Plun­gės ra­jo­ne ke­ti­na sta­ty­ti ke­lis vė­jo jė­gai­nių par­kus, kal­ba­ma ne­be pir­mus me­tus. Šiuo me­tu at­lie­ka­mos tų jė­gai­nių po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo pro­ce­dū­ros. Ta­čiau šią sa­vai­tę į die­nos švie­są iš­lin­do įdo­mi de­ta­lė – tei­gia­mą ver­ti­ni­mo iš­va­dą įmo­nė gaus tik ta­da, jei Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė su­tiks pa­ko­re­guo­ti ra­jo­no bend­rą­jį pla­ną. Tai­gi bū­ti ar ne­bū­ti vė­jo jė­gai­nėms mū­sų ra­jo­ne, da­bar – Ta­ry­bos val­dan­čių­jų ran­ko­se. O šie nuo pat pra­džių kri­tiš­kai pa­si­sa­kė dėl to­kių vo­kie­čių ir lat­vių už­ma­čių.

Pra­dė­tos po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo pro­ce­dū­ros
Pri­min­si­me, kad apie tai, jog in­ves­tuo­to­jai yra nu­si­žiū­rė­ję te­ri­to­ri­ją Plun­gės ra­jo­ne, Žli­bi­nų se­niū­ni­jo­je, kur ke­ti­na sta­ty­ti vė­jo jė­gai­nes, pra­neš­ta dar 2017 me­tais. Tą­kart kal­bė­ta apie du jė­gai­nių par­kus, o per­nai at­skrie­jo ži­nia, kad pro­jek­tuo­ja­mi iš vi­so ke­tu­ri to­kie par­kai: prie Kan­tau­čių, Ke­tu­ra­kių, Šie­mu­lių ir Did­vy­čių.
Šiuo me­tu „Plun­gės vė­jo ener­gi­ja“ Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros nu­ro­dy­mu yra pra­dė­ju­si 20-ies jė­gai­nių Ri­mu­čių, Ša­šai­čių, Smil­gių ir Liek­nių kai­muo­se, Žli­bi­nų se­niū­ni­jo­je, po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo pro­ce­dū­ras.
Vie­na iš ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios pa­lai­mi­ni­mą tu­rės gau­ti, no­rė­da­ma pra­dė­ti sta­ty­bas, yra Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Tie­sa, šis de­ri­ni­mas – for­ma­lus. Sa­vi­val­dy­bei rei­kės at­sa­ky­ti, ar įmo­nės pla­nai ati­tin­ka ra­jo­no te­ri­to­ri­jos bend­ro­jo pla­no spren­di­nius.
Bet pra­dė­jus į tai gi­lin­tis paaiš­kė­jo, kad pro­ble­mų dėl to ga­li kil­ti, ir ne­ma­žų. Mat 2018 me­tais ko­re­guo­jant bend­rą­jį pla­ną bu­vo de­ta­li­zuo­tos ga­li­my­bės pa­rink­ti vė­jo jė­gai­nėms įreng­ti tin­ka­mas te­ri­to­ri­jas, ta­čiau ne­nu­ma­ty­tas reg­la­men­tas, nu­sta­tan­tis ga­li­mą že­mės nau­do­ji­mo bū­dą – su­si­sie­ki­mo ir in­ži­ne­ri­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų ap­tar­na­vi­mo ob­jek­tų te­ri­to­ri­jos.
Ki­taip sa­kant, bu­vo leis­ta pa­rink­ti te­ri­to­ri­jas vė­jo jė­gai­nėms sta­ty­ti, ta­čiau ne­nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė pa­keis­ti že­mės pa­skir­tį į toms jė­gai­nėms ap­tar­nau­ti rei­ka­lin­gų in­ži­ne­ri­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų.
Nu­ro­dė iš­tai­sy­ti ko­li­zi­ją
Pas­te­bė­jus šią ko­li­zi­ją, bu­vo kreip­ta­si į Vals­ty­bi­nę te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ją. Ji nu­ro­dė, kad mi­nė­tą­ją tech­ni­nę klai­dą ga­li­ma iš­tai­sy­ti tik Ta­ry­bos, 2018-ai­siais pri­ta­ru­sios bend­ro­jo pla­no ko­rek­ci­joms, spren­di­mu.
Lai­ky­da­ma­sis įpras­tų pro­ce­dū­rų, Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­rius pir­miau­sia pri­ta­ri­mo krei­pė­si į ant­ra­die­nį po­sė­džia­vu­sį Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą. O šis, užuo­t už­de­gęs ža­lią švie­są ir per­lei­dęs to­liau klau­si­mą svars­ty­ti ki­tą sa­vai­tę po­sė­džiau­sian­čiai Ta­ry­bai, pa­sa­kė STOP – bend­ro­jo pla­no kei­ti­mui ne­pri­ta­rė.
Ko­mi­te­tui pir­mi­nin­kau­jan­ti Dai­na Mar­ti­šie­nė už­si­mi­nė, kad šį klau­si­mą svars­ty­ti no­rė­ta teik­ti ir anks­čiau, ta­čiau bu­vo su­si­lai­ky­ta. „Lau­kėm žings­nių iš sta­ty­to­jų...“ – sa­kė ji, ta­čiau ne­de­ta­li­za­vo, ko­kie tie žings­niai tu­rė­jo bū­ti.
„Ne­la­bai su­pran­tu aš to klau­si­mo es­mės. Bu­vo klai­da pa­da­ry­ta. Ir ką – ar ji mums gy­vent ne­duo­da? Ne­duo­da gal­būt tiems, kas tas jė­gai­nes ruo­šia­si sta­ty­ti. Bet jie ne­si­kal­ba, tai gal mums ir­gi nė­ra strio­ko da­bar pult tai­syt kaž­ką“, – kal­bė­jo ko­mi­te­to na­rys Ro­ber­tas End­ri­kas.
Prie­šin­gą po­zi­ci­ją iš­dės­tė me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Jis ra­gi­no pri­si­min­ti, kad vi­sa Eu­ro­pos Są­jun­ga yra pa­si­rin­ku­si „ža­lią­jį kur­są“ – at­si­nau­ji­nan­tiems ener­ge­ti­kos šal­ti­niams ski­ria di­de­lį dė­me­sį, tad ir Plun­gės sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų lai­ky­tis to kur­so.
„Jei Ta­ry­ba dels priim­ti spren­di­mą, net ir fi­ziš­kai to­kio pro­jek­to mū­sų ra­jo­ne ne­be­bus ga­li­ma įgy­ven­din­ti. O juk šis pro­jek­tas duos pa­ja­mas į Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą per ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį ir pa­ja­mas gy­ven­to­jams, dau­giau­sia ūki­nin­kams, ku­rių te­ri­to­ri­jų ga­ba­liu­kus yra iš­si­nuo­mo­ję jė­gai­nių sta­ty­to­jai. Tai ga­li­my­bė žmo­nėms gau­ti sta­bi­lias pa­ja­mas 25 me­tus į prie­kį. Vi­sa tai rei­kia įver­tin­ti ir pa­sver­ti“, – kal­bė­jo me­ras.
„Yra ne tik ūki­nin­kai. Yra ir bend­ruo­me­nės. Ne tik nau­da gau­na­ma, bet ir kaž­koks po­vei­kis ap­lin­kai da­ro­mas“, – me­rui opo­na­vo D. Mar­ti­šie­nė.
„Ne­be­tu­riu ar­gu­men­tų, ką at­sa­ky­ti“
Pa­si­gir­do siū­ly­mų šio klau­si­mo svars­ty­mą ati­dė­ti ir prie jo grįž­ti po to, kai bus at­lik­tas po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mas. Bet Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas To­mas Jo­cys išaiš­ki­no, jog Ta­ry­bai ne­su­ti­kus ko­re­guo­ti ra­jo­no bend­ro­jo pla­no be­liks kons­ta­tuo­ti, kad įmo­nės pla­nuo­ja­ma ūki­nė veik­la nea­ti­tin­ka šio pla­no spren­di­nių. Ir „Plun­gės vė­jo ener­gi­ja“ tie­siog ne­gaus lei­di­mo pra­dė­ti sta­ty­bas.
Ko­mi­te­to na­rys Čes­lo­vas Ker­paus­kas ra­gi­no ne­pa­kiš­ti in­ves­tuo­to­jams to­kios kiau­lės, juo­lab kad jau pa­da­ry­tas ne­ma­žas dar­bas – su skly­pų sa­vi­nin­kais pa­si­ra­šy­tos že­mės nuo­mos su­tar­tys.
Vis dėl­to šis ra­gi­ni­mas li­ko neiš­girs­tas – dau­gu­ma ko­mi­te­to na­rių pa­si­sa­kė prieš bend­ro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mą ar­ba su­si­lai­kė, tad į Ta­ry­bą šis klau­si­mas ne­pa­teks.
Pak­laus­tas, ar dar yra lai­ko grįž­ti prie jo, tar­kim, po mė­ne­sio, vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas T. Jo­cys kal­bė­jo ne­be­ži­nan­tis, ko­kią dar in­for­ma­ci­ją ko­mi­te­tui pa­teik­ti, kad šis, svars­tant šį klau­si­mą iš nau­jo, pa­keis­tų sa­vo nuo­mo­nę ir ne­bes­tab­dy­tų bend­ro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo pro­ce­dū­rų.
O kad šio Ta­ry­bos spren­di­mo in­ves­tuo­to­jas lau­kia it ko­kio iš­ga­ny­mo, pa­brė­žė Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ža­ne­ta Vait­ku­vie­nė. Ji kal­bė­jo per die­ną su­lau­kian­ti net ke­lių „Plun­gės vė­jo ener­gi­jos“ at­sto­vo skam­bu­čių.
„Ne­be­tu­riu ar­gu­men­tų, ką at­sa­ky­ti, kai klau­sia ma­nęs apie pro­ce­dū­rų ei­gą, apie stri­gi­mus ir pa­na­šiai, ar­ba ko­kie klau­si­mai ky­la, į ku­riuos jie ga­lė­tų at­sa­ky­ti. Tad jei yra kaž­ko­kių klau­si­mų, jie vi­sa­da at­vi­ri su­si­ti­ki­mams ir dis­ku­si­joms nuo­to­li­niu bū­du. Ar or­ga­ni­zuo­ti?“ – tei­ra­vo­si ji, bet su­lau­kė abst­rak­taus at­sa­ky­mo „Kal­bė­tis vi­sa­da ga­li­ma“, lei­du­sio su­pras­ti, jog te­ma – iš­sem­ta.
Ir neaiš­ku, ko­kią kor­tą vė­jo jė­gai­nių sta­ty­to­jai tu­rės iš­trauk­ti, kad Ta­ry­bos val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja pa­ro­dy­tų bent men­kiau­sią no­rą pra­tęs­ti dis­ku­si­ją.
„Že­mai­čio“ in­for­ma­ci­ja