„Veis­tas“: ne­galė­jo­me tylė­ti ma­ty­da­mi, kaip TRATC ter­šia ap­linką

Asociatyvi nuotrauka
Rūpi­ni­ma­sis ap­lin­ka yra mūsų visų at­sa­ko­mybė. Ta­čiau pa­na­šu, jog Tel­šių re­gio­no at­liekų tvar­ky­mo cent­ras (to­liau – TRATC) bei jo va­do­vas Vi­di­man­tas Do­mar­kas į tai pa­žiūrė­jo pro pirš­tus. UAB „Veis­tas“ dėka TRATC su V. Do­mar­ku prie­ša­ky­je bu­vo pri­čiup­ti už ran­kos ne­gai­les­tin­gai terš­da­mi mūsų visų na­mus. Kaip ži­nia, TRATC, pa­žeid­žiant teisės ak­tus, miš­rias ko­mu­na­li­nes at­lie­kas at­ve­žusį šiukš­lia­vežį nu­kreipė į sąvar­ty­no te­ri­to­riją, kur ša­lin­ti neap­do­ro­tas miš­rias ko­mu­na­li­nes at­lie­kas griež­tai draud­žia­ma. Aiškė­ja, kad to­kio įžūlaus el­ge­sio ap­lin­kos ir vi­suo­menės at­žvil­giu būtų buvę ga­li­ma iš­veng­ti, jei ne pa­ties V. Do­mar­ko sa­vi­va­lia­vi­mas ir įsi­pa­rei­go­jimų ne­vyk­dy­mas.

Apie TRATC ga­li­mai nu­si­kals­tamą veiką, kai miš­rios at­lie­kos bu­vo ga­be­na­mos ir ša­li­na­mos sąvar­ty­ne, UAB „Veis­tas“ Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­mentą in­for­ma­vo š. m. ko­vo 8 d. Pa­gal UAB „Veis­tas“ pa­teiktą raštą, į sąvar­tyną bu­vo išk­vies­ti ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, ku­rie pra­dėjo tir­ti šį at­vejį.
„Ne­galė­jo­me tylė­ti ma­ty­da­mi, kaip TRATC ter­šia ap­linką. Ne­to­le­ruo­ja­me to­kio neat­sa­kin­go ir vi­suo­menės at­žvil­giu akiplė­šiš­ko ap­lin­kos ter­ši­mo, ku­ris pa­ska­ti­no mus im­tis veiksmų. Tuo pa­čiu mūsų ne­įti­ki­na ir TRATC pa­si­tei­si­ni­mai, jog jis ta­ria­mai ke­ti­no san­dėliuo­ti miš­rias at­lie­kas sąvar­ty­ne ir apie tai ne­suspė­jo in­for­muo­ti at­sa­kingų ins­ti­tu­cijų, todėl la­bai ti­kimės, jog šios įstai­gos at­žvil­giu bus pa­skir­ta griež­ta nuo­bau­da pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus. Juk re­gio­ninę at­liekų tvar­ky­mo sis­temą eksp­loa­tuo­jan­ti bend­rovė turėtų ge­rai iš­ma­ny­ti ko­mu­na­li­nių at­liekų tvar­ky­mo rei­ka­la­vi­mus. Bet ko­kiu at­ve­ju, neap­dai­ru­mas, įsta­tymų ne­ži­no­ji­mas ar jų neiš­ma­ny­mas nuo at­sa­ko­mybės neat­leid­žia“, – sa­ko UAB „Veis­tas“ di­rek­to­rius Dei­vi­das Miš­ki­nis.
Paš­ne­ko­vas at­krei­pia dėmesį, kad ap­lin­kos ter­ši­mo būtų buvę ga­li­ma iš­veng­ti, jei TRATC būtų įvykdę sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus UAB „Veis­tui“. Ta­čiau TRATC, anot D. Miš­ki­nio, sa­va­va­liš­kai nu­sprendė mokė­ti be­veik dvi­gu­bai že­mesnę at­liekų pri­ėmi­mo kainą, nei pa­tvir­tinęs teis­mas. Todėl su­si­darė 81 126,71 Eur sko­la, iš ku­rios 29 227,65 Eur bu­vo vėluo­ja­ma su­mokė­ti dau­giau nei 60 ka­len­do­ri­nių dienų.
„At­siž­vel­giant į tai, mums nie­ko ne­li­ko, kaip tik ko­vo 7 d. su­stab­dy­ti me­cha­ni­nio-bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo (MBA) įren­gi­nių darbą, dėl ko TRATC te­ko spręsti di­lemą, kur pa­dėti su­si­kau­pu­sias at­lie­kas. Kur jas TRATC nu­sprendė san­dėliuo­ti, spėlio­ti ne­rei­kia – jos ne­le­ga­liai ke­lia­vo į sąvar­tyną“, – pa­žy­mi UAB „Veis­tas“ va­do­vas.
Kaip anks­čiau skelbė ži­niask­lai­da, ko­vo 5 d., dar prie­š su­stab­dant MBA darbą, Plungės, Rie­ta­vo, Tel­šių ir Ma­žei­kių ra­jonų me­rai su­šaukė pa­si­ta­rimą, į kurį bu­vo pa­kvies­tas ir V. Do­mar­kas. Nors šio pa­si­ta­ri­mo me­tu bu­vo su­tar­ta, kad TRATC at­si­skai­to su pa­slau­gas tei­kian­čiu „Veis­tu“ ir MBA dar­bo ne­teks stab­dy­ti, TRATC lai­ku pa­deng­ti įsis­ko­li­nimų taip ir ne­su­gebė­jo. Ga­liau­siai V. Do­mar­ko priim­ti spren­di­mai lėmė rim­tas ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­mas Tel­šių re­gio­ne.
„Esa­me suin­te­re­suo­ti skland­žiu dar­bu ir bend­ra­dar­bia­vi­mu, kad už­tik­rin­tu­me gy­ven­tojų ge­rovę, todėl la­bai ti­kimės, jog pa­na­šios ne­ma­lo­nios si­tua­ci­jos ne­pa­si­kar­tos. Ga­liu pa­ti­kin­ti, kad ir to­liau, vos tik pa­stebėję, at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms pra­ne­ši­me apie kiek­vieną tokį nu­si­kals­tamą at­vejį, o kar­tu tą ra­gi­na­me da­ry­ti ir vi­sus gy­ven­to­jus. Tik to­kiu būdu vi­si kar­tu galė­si­me už­tik­rin­ti šva­rią ir iš­puo­selėtą ap­linką, ku­rio­je bus ge­ra gy­ven­ti“, – pa­brėžia D. Miš­ki­nis.
 

Užs. Nr. 139 r