Vėluo­jan­tiems pa­sėlius dek­la­ruo­ti pa­reiškė­jams san­kci­jos ne­bus tai­ko­mos

Žemės ūkio mi­nist­ras Kęstu­tis Na­vic­kas pa­si­rašė pa­ve­dimą, kad ne­būtų tai­ko­mos san­kci­jos pa­reiškė­jams, ku­rie 2021 m. pa­sėlių ir kitų žemės ūkio naud­menų pa­raiš­kas pa­teiks pa­vėluo­tai, pa­si­bai­gus pa­grin­di­niam pa­sėlių dek­la­ra­vi­mo lai­ko­tar­piui, t. y. nuo bir­že­lio 8 iki lie­pos 2 d., ir/arba nu­ro­dy­tu lai­ko­tar­piu keis pa­sėlių ir kitų žemės ūkio naud­menų dek­la­ra­vi­mo pa­raiš­kos duo­me­nis.

Pri­me­na­me, jog šie­met pa­grin­di­nis pa­sėlių dek­la­ra­vi­mas vyks­ta iki bir­že­lio 7 d. Bu­vo nu­ma­ty­ta, kad pa­vėluo­tai (nuo bir­že­lio 8 iki lie­pos 2 d.) pa­teik­toms pa­raiš­koms už kiek­vieną pa­vėluotą dar­bo dieną iš­mokų su­ma bus ma­ži­na­ma 1 pro­c., ta­čiau, at­si­žvelg­da­mas į 2021 m. Lie­tu­vo­je te­be­sitę­sian­čią CO­VID-19 pan­de­miją ir dėl to ky­lan­čias pro­ble­mas, dėl ku­rių pa­skelb­tas vi­suo­ti­nis ka­ran­ti­nas, žemės ūkio mi­nist­ras vėla­vi­mo san­kcijų tai­kymą at­šaukė, tad pa­sėlius žem­dir­biai galės dek­la­ruo­ti iki lie­pos 2 d.

Užs. Nr. 260 r

logo