„Vis­kas klius mū­sų žmo­nių ki­še­nėms“

Rū­tos LAU­RI­NAI­TIE­NĖS nuo­trau­ka
V. Di­čiū­nas kal­bė­jo, kad TRATC-as vis pra­lai­mi by­las teis­me, o tai pa­si­ti­kė­ji­mo ne­ke­lia
Jau šį penk­ta­die­nį vyks neei­li­nis vi­suo­ti­nis Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (TRATC) ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me priim­ti spren­di­mai vie­naip ar ki­taip at­si­lieps vi­siems Tel­šių re­gio­no sa­vi­val­dy­bių (Tel­šių, Ma­žei­kių, Plun­gės ir Rie­ta­vo) gy­ven­to­jams, mo­kan­tiems rink­lia­vą už at­lie­kų tvar­ky­mą. Vie­nas iš svars­to­mų klau­si­mų – ar nu­trauk­ti su­tar­tį su at­lie­koms tvar­ky­ti pa­sam­dy­ta UAB „Veis­tas“. Ši įmo­nė pa­sta­ruo­ju me­tu sten­gia­si kuo gar­siau pa­si­sa­ky­ti spau­do­je ir TRATC-ui siū­lo ieš­ko­ti išei­čių bei su­si­tar­ti, užuo­t iman­tis kraš­tu­ti­nu­mų. Ir ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu kal­bė­ta, kad ne­ga­li­ma ak­lai link­sė­ti gal­vo­mis ir pri­tar­ti su­tar­ties nu­trau­ki­mui tiks­liai ne­ži­nant, o kas bus po to?

Jo­kių paaiš­ki­ni­mų, jo­kių ar­gu­men­tų
Pra­dė­jus svars­ty­ti šį klau­si­mą me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­brė­žė, kad ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me kar­tu su ki­tų sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų di­rek­to­riais da­ly­vau­sian­čiam Vy­tau­tui Di­čiū­nui nei ko­mi­te­tas, nei Ta­ry­ba ne­tu­ri nu­ro­dy­ti, kaip bal­suo­ti vie­nu ar ki­tu klau­si­mu.
„Ga­lim tik ap­tar­ti rei­ka­lus ir re­ko­men­duo­ti di­rek­to­riui, kaip elg­tis“, – pa­brė­žė A. Čer­nec­kis.

Pats ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V. Di­čiū­nas ko­mi­te­to na­riams kal­bė­jo, kad dėl su­tar­ties nu­trau­ki­mo bū­ta dau­gy­bė su­si­ti­ki­mų, ta­čiau iki šiol raš­tiš­kų paaiš­ki­ni­mų, ar­gu­men­tų, ko­dėl no­ri­ma nu­trauk­ti su­tar­tį, bū­si­mam ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­mui nė­ra pa­teik­ta. Nors esą bu­vo pra­šy­ta, kad TRATC-as Sa­vi­val­dy­bei pa­teik­tų su­tar­ties nu­trau­ki­mo pro­jek­tą. Nut­rau­ki­mo są­ly­gas pa­pra­šy­tas pa­teik­ti „Veis­tas“ taip pat ty­lin­tis.
Dėl to, anot V. Di­čiū­no, ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me spren­džiant, kaip bal­suo­ti, rei­kia at­si­žvelg­ti į dau­gy­bę da­ly­kų.
„Jei kaž­ką pra­de­di da­ry­ti, vi­sa­da vei­zėk ga­lo. O tas ga­las šian­dien yra toks: „Veis­to“ TRATC-ui iš­kel­tos pen­kios by­los. Ten­den­ci­ja: TRATC-as tas by­las pra­lo­šia. Tad jei pri­tar­sim to­kiam spren­di­mui – su­tar­tis bus nu­trauk­ta ir pa­sieks teis­mą. Teis­mas ga­li už­truk­ti ne vie­ne­rius me­tus, o re­zul­ta­tas bus ly­giai toks pa­ts“, – dės­tė V. Di­čiū­nas ir sa­kė ma­nąs, jog su­tar­ties su „Veis­tu“ nu­trau­ki­mui rei­kė­tų ne­pri­tar­ti.
Esą TRATC-o di­rek­to­rius Vi­di­man­tas Do­mar­kas bu­vo ne kar­tą tie­siai klaus­tas, ką konk­re­čiai da­ry­tų pa­si­trau­kus „Veis­tui“, ko­kių veiks­mų im­tų­si, kad at­lie­kų tvar­ky­mo pro­ce­sai, vyks­tan­tys kas­dien, ne­sus­to­tų. De­ja, V. Do­mar­ko at­sa­ky­mai bū­da­vę „ap­ta­kūs“ ir dėl to neį­ti­ki­nę.
„Tai tik dar kar­tą įro­dė, kad su­tar­ties nu­trau­ki­mo, koks pa­tei­kia­mas šian­dien, ne­ga­li­ma pa­lai­ky­ti. <...> Si­tua­ci­ja yra nea­pib­rėž­ta ir ke­lia di­džiu­lį ne­ri­mą“, – at­vi­ra­vo V. Di­čiū­nas.
„Tai nė­ra su­tar­tis, ku­ria iš­nuo­mo­jam trak­to­rių...“
To­kia reak­ci­ja į įmo­nės, ku­riai pa­ti­kė­ta rū­pin­tis at­lie­kų su­rin­ki­mu ir tvar­ky­mu re­gio­ne, rei­ka­lus, at­ro­do, ne­li­ko pa­ten­kin­tas ko­mi­te­to na­rys Juo­zas Bars­tei­ga.
„Tai mes esam TRATC-o ar „Veis­to“ ak­ci­nin­kai? Kaž­kaip ne­pa­si­ti­kim sa­vo įstai­ga, žiū­rim iš ki­tos pu­sės... Ope­ra­to­rių Lie­tu­vo­je yra gal ke­tu­ri. Pap­ras­tai ki­tur tą or­ga­ni­zuo­ja sa­vi­val­dy­bės ir kai­na bū­na ma­žes­nė. O da­bar ki­ša­mės į TRATC-o vi­daus rei­ka­lus, kai jie ma­to ge­res­nį pro­ble­mos spren­di­mą“, – ko­le­goms sa­vo nuo­mo­nę rė­žė J. Bars­tei­ga.
Ta­čiau V. Di­čiū­nas at­sa­kė, kad kiš­tis tie­siog bū­ti­na, mat tai nė­ra su­tar­tis, ku­ria iš­nuo­mo­ja­mas trak­to­rius ar tei­kia­mos ki­tos pa­slau­gos. Tai ga­li at­si­liep­ti vi­siems gy­ven­to­jams išau­gu­siu mo­kes­čiu už at­lie­kų tvar­ky­mą.
„Jei­gu su­tar­tis bus nu­trauk­ta tvar­kin­gai – jo­kių pro­ble­mų. Jei neiš­kils fi­nan­si­nių rū­pes­čių... Bet teis­mų pra­kti­ka ro­do, kad tai ga­li kai­nuo­ti šim­tus tūks­tan­čių eu­rų, ku­rie ga­li nu­gul­ti ant mū­sų gy­ven­to­jų“, – su­si­rū­pi­ni­mo ne­slė­pė V. Di­čiū­nas.
Ka­dan­gi į TRATC-o rei­ka­lus vis ten­ka kiš­tis sa­vi­val­dy­bėms ak­ci­nin­kėms, Vik­to­ras Kra­ji­nas sua­be­jo­jo V. Do­mar­ko ir TRATC ad­mi­nist­ra­ci­jos kom­pe­ten­ci­ja.
„Jei va­do­vas ne­mo­ka su­si­tar­ti ir ten­ka įsi­kiš­ti, va­di­na­si, kaž­kur yra ir jo kal­tė“, – pri­ta­rė ir V. Di­čiū­nas, at­sklei­dęs, jog V. Do­mar­ko kom­pe­ten­ci­jos klau­si­mas jau bu­vo kel­tas. Ta­čiau esą su­lauk­ta pa­si­prie­ši­ni­mo iš ki­tų ak­ci­nin­kų.
No­ri ir va­do­vo at­sa­ko­my­bės
Į dis­ku­si­ją įsi­ter­pęs A. Čer­nec­kis pa­brė­žė, kad V. Do­mar­kas – ne pa­sku­ti­nis TRATC-o va­do­vas, ku­ris by­li­nė­ja­si su „Veis­tu“, o keis­ti di­rek­to­rius vie­ną po ki­to, anot jo, ir­gi nė­ra išei­tis. Ta­čiau sa­kė ma­nąs, jog at­sa­ko­my­bę už sa­vo siū­ly­mus V. Do­mar­kas tu­rė­tų pri­siim­ti ir ne­ma­ny­ti, kad ga­lės slėp­tis už sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų nu­ga­ros.
Esą jis dar šiuo me­tu tu­rįs pa­teik­ti aiš­kius to­li­mes­nius TRATC-o žings­nius, jei su­tar­tis bū­tų nu­trauk­ta: kas ir kaip pe­rims at­lie­kų tvar­ky­mą – pa­ts TRATC-as ar bus ieš­ko­ma ki­to ope­ra­to­riaus –  ir ko­kios ga­li­mos su­tar­ties nu­trau­ki­mo pa­sek­mės.
„Vis­kas klius mū­sų žmo­nių ki­še­nėms – ar vie­ną spren­di­mą priim­sim, ar ki­tą. <...> To­dėl daug ta­ria­mės. Juk pa­skui žmo­nės pa­klaus: o kur jūs bu­vot, ką jūs da­rėt? Rei­kės at­sa­ky­ti... Rei­kia elg­tis at­sa­kin­gai.“
Dar kiek pa­dis­ku­ta­vę, dau­gu­ma ko­mi­te­to na­rių su­ti­ko, jog V. Di­čiū­nui rei­kė­tų lai­ky­tis tos po­zi­ci­jos, kad su­tar­ties, esant dau­gy­bei klaus­tu­kų, nu­trauk­ti ne­ga­li­ma, ir ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me bal­suo­ti PRIEŠ.
Vien­val­džiam di­rek­to­riui – ne
Su­tar­ta, kad PRIEŠ rei­kė­tų bal­suo­ti ir dėl TRATC-o įsta­tų pa­kei­ti­mo, ku­riais bū­tų nai­ki­na­ma val­dy­ba, o di­rek­to­rius tar­si tap­tų vien­val­džiu įmo­nės va­do­vu.
„Di­rek­to­rius tam­pa pra­ktiš­kai ne­kont­ro­liuo­ja­mas įmo­nės va­do­vas ir mes ne­be­tu­rim jo­kių sver­tų, kad jo dar­bą bū­tų ga­li­ma pri­žiū­rė­ti, da­ry­ti įta­ką iš šo­no. Mus tai ne­ra­mi­na“, – nuo­gąs­ta­vi­mus gar­siai iš­sa­kė V. Di­čiū­nas.
Esą pa­gal nau­ją įsta­ty­mo re­dak­ci­ją val­dy­ba tu­rė­tų bū­ti for­muo­ja­ma ki­taip nei iki šiol – ne tik iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jų va­do­vų, bet ir iš ne­prik­lau­so­mų na­rių, ku­rių dar­bas ne­men­kai ap­mo­ka­mas.
Me­ro nuo­mo­ne, kai vyks­ta to­kie „po­ki­li­mi­niai žai­di­mai“, gal ge­riau bū­tų tu­rė­ti ne vien­val­dį di­rek­to­rių, o mo­kė­ti ne­prik­lau­so­miems na­riams.
Anot V. Di­čiū­no, to, kad TRATC-o val­dy­ba iš­lik­tų, no­ri ir Tel­šių sa­vi­val­dy­bė, ku­ri nu­si­tei­ku­si ne­pri­tar­ti to­kiam pa­kei­ti­mui.
Nau­ja­sis įkai­nis ap­skai­čiuo­tas ne­tin­ka­mai
Nep­ri­tar­ta ir dėl nau­jai tvir­ti­na­mo miš­rių ko­mu­na­li­nių atlie­kų vie­nos to­nos su­tvar­ky­mo mo­kes­čio dy­džio nu­sta­ty­mo – 52 Eur už toną ir PVM. Anot V. Di­čiū­no, jį nu­sta­tant ne­tei­sin­gai įskai­čiuo­tas va­di­na­ma­sis var­tų mo­kes­tis. Esą TRATC-as nu­ro­dęs, jog už ap­do­ro­tą  to­ną at­lie­kų „Veis­tui“  tu­ri mo­kė­ti per 36 Eur, nors ne­skun­džia­mu teis­mo spren­di­mu nu­tar­ta, kad mo­kė­ti rei­kia 39,9 Eur už to­ną.
To­kios ko­mi­te­to re­ko­men­da­ci­jos V. Di­čiū­nui pa­sieks ir šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džiau­sian­čią Ta­ry­bą. Grei­čiau­siai ir Ta­ry­bos na­riai pri­tars, jog nu­trauk­ti su­tar­ties su at­lie­kų tvar­ky­mo ope­ra­to­riu­mi ne­rei­kė­tų. Prie­šin­gai nei ma­no Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, jau pa­si­sa­kiu­si UŽ su­tar­ties nu­trau­ki­mą. Kaip pa­si­sa­kys Ma­žei­kių ir Tel­šių ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės, paaiš­kės jau penk­ta­die­nį.