Per avariją pražuvo keliasdešimt kiaulių

Vid­man­to BAL­KŪ­NO nuo­tr.
Iš 80-ies sker­dyk­lon ga­ben­tų kiau­lių iš­gy­ve­no tik pu­sė
Pir­ma­die­nį, apie 10.30 val., au­to­ma­gist­ra­lės Klaipėda–Kaunas 49-aja­me ki­lo­met­re, Rie­ta­vo se­niū­ni­jos Sprau­džio kai­mo te­ri­to­ri­jo­je, nuo ke­lio ver­tė­si 80 kiau­lių ga­be­nęs sunk­ve­ži­mis MAN, va­žia­vęs nuo Klai­pė­dos Kau­no pu­sėn. Nors žmo­nės per šią ava­ri­ją ne­nu­ken­tė­jo, pa­sek­mės bai­sios – pu­sė gy­vo­jo kro­vi­nio nu­gai­šo. Pra­žu­vu­sias kiau­les te­ko iš­ga­ben­ti į ne­to­lie­se esan­čią gai­še­nų uti­li­za­vi­mu už­sii­man­čią „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nę sa­ni­ta­ri­ją“.
Vid­man­to BAL­KŪ­NO nuotr.
Spė­ja­ma, kad da­lis kiau­lių už­du­so ankš­to­je ir už­da­ry­to­je prie­ka­bo­je

Po ava­ri­jos į įvy­kio vie­tą sku­bė­jo ne tik po­li­ci­ja, Prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba, bet ir Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai.

Kaip pra­ne­ša Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba, trans­por­to prie­mo­nė bu­vo ap­vir­tu­si ant šo­no, pri­spaus­tų žmo­nių jo­je ne­bu­vo. Sunk­ve­ži­mio prie­ka­bo­je bu­vo 80 kiau­lių. Jos iš vie­nos Klai­pė­dos ra­jo­ne esan­čios mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nės bu­vo ga­be­na­mos į sker­dyk­lą.

Gy­vu­liams gel­bė­ti bu­vo iš­kvies­tas ki­tas sunk­ve­ži­mis, o kol šis at­vy­ko, ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai kiau­les vė­si­no van­de­niu. At­vy­kus ki­tai ma­ši­nai, įmo­nės dar­buo­to­jai apie 40 gy­vu­lių per­va­rė į ją, o nu­gai­šu­sie­ji pa­lik­ti vil­ki­ko prie­ka­bo­je. Pra­ne­ša­ma, kad žu­vo 43 kiau­lės.

Nu­ro­do­ma, kad ava­ri­ja įvy­ko dėl to, jog kaž­kas nu­ti­ko prie­ki­nei sunk­ve­ži­mio pa­dan­gai. Vai­ruo­to­jui esą ta­po sun­ku su­val­dy­ti vil­ki­ką, tad šis nu­va­žia­vo nuo ke­lio, ta­da at­si­tren­kė į pa­ke­lės me­dį ir ver­tė­si. Da­lis kiau­lių ga­lė­jo žū­ti per ava­ri­ją, ki­tos, ti­kė­ti­na, už­du­so ankš­to­je ir už­da­ry­to­je prie­ka­bo­je, mat ki­tas sunk­ve­ži­mis at­vy­ko ne taip grei­tai.

Res­pub­li­ki­nė­je ži­niask­lai­do­je ra­šo­ma, kad kiau­les iš vie­no sunk­ve­ži­mio į ki­tą per­va­rę įmo­nės dar­buo­to­jai gy­vu­liams pa­ra­gin­ti nau­do­jo spe­cia­lų elekt­ro­šo­ko prie­tai­są, o tiems at­ve­jams, kai jų iš­gel­bė­ti ne­beį­ma­no­ma, bu­vo at­si­ve­žę spe­cia­lų pis­to­le­tą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.