Simfoniniam orkestrui jau – penkeri

Ok­sa­nos ŠU­KIENĖS nuo­trau­ka
Or­kest­ro vadovai Ie­va ir Pau­lius Lyg­nu­ga­riai
2015-aisiais į Plungės kultūrinį gyvenimą įsiliejo naujas ir perspektyvus kolektyvas – Plungės kultūros centro simfoninis orkestras, kurio vadovai – jauna ir idėjų kupini sutuoktiniai Ieva ir Paulius Lygnugariai, ilgai svajoję gimtajame savo krašte suburti simfoninį orkestrą, kuris kelio į klausytojų širdis ieškotų ne tik per klasikinę, bet ir per šiuolaikinę muziką.
Atrodo, dar vakar Ieva ir Paulius su „Žemaičiu“ dalijosi pirmaisiais jų „kūdikio“ žingsniais, premjerinio koncerto planais, o šiandien kolektyvas jau mini savo veiklos penkmetį. Pirmąjį orkestro jubiliejų spalio 16-ąją turėjo vainikuoti įsimintinas koncertas. Bet dėl sparčiai savivaldybėje plintančio koronaviruso renginį teko atšaukti, viliantis, kad artimiausiu metu situacija pasikeis ir bus galima deramai atšvęsti.

Ie­va ir Pau­lius „Že­mai­čiui“ yra pa­sa­koję, kad min­tis su­bur­ti sim­fo­ninį or­kestrą gimė vaikš­tinė­jant po Plungės par­ką. Po tas pa­čias erd­ves, kur anuo­met, čia gy­ve­nant ku­ni­gaikš­čiams Ogins­kiams, skambė­jo mu­zi­ka. Apie šir­dy­je kir­ban­čią sva­jonę kurį laiką uos­ta­mies­ty­je mu­zi­ka­vu­si po­ra už­si­minė Plungės kultū­ros cent­ro di­rek­to­riui Ro­mui Ma­tu­liui. Jis jaunų žmo­nių idė­ja pa­tikė­jo ir pa­laikė. Juk sim­fo­ni­nio or­kest­ro įkūri­mas reiškė or­kest­ro mu­zi­kos mūsų mies­te at­gai­vi­nimą. Be to, ko­kia garbė turė­ti sim­fo­ninį or­kestrą, ku­riais iki tol did­žia­vo­si tik di­die­ji ša­lies mies­tai.
Taip im­tas bur­ti ko­lek­ty­vas, ku­ris pirmą­kart vi­suo­me­nei pri­si­statė 2016-ųjų va­sa­rio 16-ąją, mi­nint Lie­tu­vos vals­tybės at­kūri­mo dieną. Ta die­na ta­po reikš­min­gu įvy­kiu vi­sai Plun­gei bei ša­lies re­gionų kultū­rai.
Šio ko­lek­ty­vo įkūri­mu Plungės kultū­ros cent­ras tar­si pa­neigė seną mitą, kad pro­fe­sio­na­liai kur­ti ir skleis­ti rimtąją kla­si­kinę mu­ziką ga­li tik did­žiuo­siuo­se me­no cent­ruo­se vei­kian­tys me­no ko­lek­ty­vai.
Per trumpą laiką jau­ni ir cha­riz­ma­tiš­ki or­kest­ro va­do­vai įrodė esan­tys tik­ri pro­fe­sio­na­lai, sa­vo mu­zi­ki­ne pro­gra­ma įdomūs tiek jau­ni­mui, tiek vy­res­nio am­žiaus klau­sy­to­jams. Sėkmin­gai star­tavęs ko­lek­ty­vas vos po metų džiaugė­si reikš­min­gu įver­ti­ni­mu – 
2017-ai­siais pel­ny­ta „Ge­riau­sio metų kultū­ros ir me­no kūrėjo“ no­mi­na­ci­ja, ku­ri įteik­ta per iš­kil­mingą Lie­tu­vos kultū­ros centrų aso­cia­ci­jos ap­do­va­no­jimų „Auk­si­nis Fe­nik­sas“ ce­re­mo­niją.
Šis įver­ti­ni­mas po stu­dijų į Plungės miestą gy­ven­ti grįžu­sius Ievą ir Pau­lių įkvėpė dar ak­ty­ves­nei kūry­bi­nei veik­lai. Šian­dien sun­ku įsi­vaiz­duo­ti Plungė­je vyks­tan­čius reikš­min­gus ren­gi­nius be šio ko­lek­ty­vo pa­si­ro­dymų. Sim­fo­ni­nio or­kest­ro kon­certų plun­giš­kiai kas­kart ne­kant­riai lau­kia.
Laukė ir to, ku­ris penk­ta­dienį turė­jo vai­ni­kuo­ti or­kest­ro veik­los ju­bi­liejų. Per Plungės kultū­ros cent­re vyk­ti turė­jusį kon­certą žadė­ta pub­liką nu­džiu­gin­ti nau­jau­sia kon­cer­ti­ne pro­gra­ma, ku­rios me­tu turė­jo skambė­ti pa­sau­li­nio po­pu­lia­ru­mo mu­zi­ki­niai še­dev­rai iš gar­siau­sių ki­no filmų: „Si­ma­ro­no žir­gas“, „Šind­le­rio sąra­šas“, „Ti­ta­ni­kas“, „Liū­tas ka­ra­lius“ ir kitų. Kar­tu su or­kest­ru kon­cer­tuo­ti bu­vo pa­kvies­ti pro­fe­sio­nalūs mu­zi­kan­tai.
   Gaila, bet dabartinė situacija – nepalanki švęsti. Tačiau kolektyvas tikisi, jog netrukus visos grėsmės atsitrauks ir jis galės paminėti šią sukaktį. 
  Juk jubiliejiniam koncertui ruoštasi ilgai. Anot orkestro dirigento Pauliaus, kolektyvui buvo svarbu nustebinti savo klausytoją, kad jubiliejinė programa būtų ne tik muzikaliai sudėtinga, bet ir sukelianti daug emocijų. „Į šią programą esame sudėję daugybę darbo valandų, daug muzikalumo bei meilės muzikai. Tikimės, kad nereikės laukti 10-ies metų jubiliejaus, jog susitiktume su savo klausytojais“, – kalbėjo P. Lygnugaris.