Skleidėsi žemaitiškų dainų ir šokių grožis

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Ge­riau­siu var­žy­tuvė­se pri­pa­žin­tas an­samb­lis „Pla­telē“
Že­mai­čių folk­lo­ras pa­si­žy­mi ne tik tvir­ta dai­nuo­ja­mo­sios tau­to­sa­kos tra­di­ci­ja, bet ir sa­vi­ta inst­ru­men­ti­ne mu­zi­ka bei mu­zi­ka­vi­mo ir šo­kio ma­nie­ra. Vi­sa tai pui­kiai per­tei­kia liau­diš­kos mu­zi­kos, dainų bei šo­kių ko­lek­ty­vai, ku­rių re­per­tua­re do­mi­nuo­ja že­mai­čių folk­lo­ras. Ke­le­tas to­kių an­samb­lių ir gru­pių pra­ėjusį sek­ma­dienį su­va­žia­vo į Plungę, kur pirmą­kart su­reng­tas že­mai­čių folk­lo­ro at­likėjų fes­ti­va­lis-kon­kur­sas „Sosėtė­kem Plun­gie“.Šventės idė­ja gimė „Gon­din­gai“

Šventės, ga­lin­čios at­skleis­ti že­mai­tiškų dainų, mu­zi­kos ir šo­kių išs­kir­ti­numą bei grožį, idė­ja ki­lo Plungės kultū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samb­liui „Gon­din­ga“, va­do­vau­ja­mam Da­lios Sta­sikė­lienės. Ko­lek­ty­vas su­manė, kad ren­gi­nys bus ne tik pui­ki pro­ga su­si­bėgti bend­ra­min­čiams, bet ir išs­kir­tinė ga­li­mybė pa­si­da­lin­ti gerą­ja pa­tir­ti­mi, tuo pa­čiu – pa­ska­ta domė­tis gi­lias tra­di­ci­jas tu­rin­čia liau­dies kultū­ra.
Į pirmą­sias var­žy­tu­ves „Gon­din­gai“ pa­vy­ko su­kvies­ti ko­lek­tyvų ne tik iš ap­lin­ki­nių vie­to­vių, bet ir iš to­li­mes­nių miestų. Su­lauk­ta sve­čių net iš sos­tinės. Iš vi­so Kultū­ros cent­ro sceną sek­ma­die­nio po­pietę dre­bi­no de­vy­ni ko­lek­ty­vai, su­gužėję iš įvai­riau­sių kraštų: Kre­tin­gos, Gargždų, Tel­šių, Rie­ta­vo, Vil­niaus ir Var­nių. Ži­no­ma, pub­liką links­mi­no ir šventės šei­mi­nin­kai – an­samb­lis „Gon­din­ga“, ku­riam te­ko garbė pra­dėti ne vieną va­landą tru­kusį kon­kur­sinį fes­ti­valį.
Po jų vedė­jai Ri­ta ir Eu­ge­ni­jus, vi­sos šventės me­tu po­rinę apie že­mai­čių folk­lo­ro tra­di­ci­jas, apie tai, kad anuo­met dai­na lydė­da­vo ko­ne kiek­vieną darbą ir su­si­ėjimą, į sceną pa­kvietė ko­lek­tyvą iš Že­mai­ti­jos sos­tinės – Tel­šių kultū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samblį „Spigėns“, va­do­vau­jamą Dia­nos Bomb­laus­kienės. „Dai­nioukēm pa­kol galēm“, – svei­kin­da­mie­si ra­gi­no tel­šiš­kiai. Ir pa­tys ne tik dvi dai­nas su­dai­na­vo, bet ir ne vieną smagų šokį su­šo­ko.
Po jų pub­liką links­mi­no ki­ti ko­le­ty­vai: Gargždų kultū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samb­lis „Cy­ru­le­lis“ (va­do­vas Vid­man­tas Ra­da­vi­čius), Kre­tin­gos kultū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samb­lis „Ger­velė“ (va­dovė Ele­na Šal­kaus­kienė), Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dybės Luokės kultū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samb­lio „Šat­ri­ja“ mo­terų grupė (va­dovė Vi­li­ja Be­ne­šienė), Vil­niaus mo­ky­tojų namų že­mai­čių folk­lo­ro an­samb­lis „Tyklė“ (va­dovė Vi­ta­li­ja Bra­zai­tienė), Ša­tei­kių kultū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samb­lis „Ša­teikē“ (va­dovė Lai­ma Do­mar­kienė), Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dybės Var­nių kultū­ros cent­ro tra­di­cinės mu­zi­kos grupė „Vo kāp…“ (va­do­vas Arū­nas Ged­man­tas), Rie­ta­vo kultū­ros cent­ro Tverų fi­lia­lo folk­lo­ro an­samb­lis „Ker­mu­šie“ (va­do­vas Arū­nas Ged­man­tas) ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kultū­ros cent­ro Pla­te­lių fi­lia­lo folk­lo­ro an­samb­lis „Pla­telē“ (va­do­vas Ai­va­ras Al­mi­nas).
Ge­riau­sias – ko­lek­ty­vas „Pla­telē“
Išs­kir­ti­nes že­mai­čių kraš­to dai­nas ir šo­kius, at­lik­tus fes­ti­va­lio da­ly­vių, ver­ti­no kom­pe­te­ntin­ga ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos  Klaipė­dos fa­kul­te­to do­centės, et­no­mu­zi­ko­logės, liau­dies dainų at­likė­jos Rūtos Vild­žiū­nienės. Ki­ti na­riai – Lie­tu­vos kultū­ros centrų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas bei Plungės kultū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Kultū­ros, tu­riz­mo ir viešųjų ry­šių sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­listė Ing­ri­da Uz­ne­vi­čiūtė, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko Gam­tos ir kultū­ros pa­vel­do sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­listė Al­do­na Kup­re­lytė ir „Gon­din­gos“ va­dovė D. Sta­sikė­lienė.
Ko­mi­si­ja ver­ti­no kūri­nių me­ninę vertę, vie­tinės spe­ci­fi­kos iš­lai­kymą ir pa­jau­timą, tra­di­cinės raiš­kos išs­kir­ti­numą, sce­ninį įvaizdį ir bendrą at­li­ki­mo ko­kybę. Ge­riau­siai šiuos vi­sus kri­te­ri­jus ati­ti­ko ir didįjį pri­zą bei lau­rea­to dip­lomą pelnė an­samb­lis „Pla­telē“, ku­ris ne tik gra­žiau­sio­mis dai­no­mis ir mu­zi­ka pub­liką bei ko­mi­siją le­pi­no, bet ir šo­kiais, ku­rių me­tu at­si­skleidė ir tau­ti­nio kos­tiu­mo gro­žis.
Ats­ki­ro įver­ti­ni­mo su­laukė šio ko­lek­ty­vo va­do­vo A. Al­mi­no šei­ma – pa­si­rodę kaip šei­my­ni­nis an­samb­lis, Al­mi­nai pelnė lau­rea­to dip­lomą už dai­na­vi­mo tra­di­ci­jos tąsą šei­mo­je.
Ne­li­ko ne­pas­tebė­ti ir ki­ti var­žy­tu­vių da­ly­viai. An­tai an­samb­lis „Tyklė“ ap­do­va­no­tas už pro­gra­mos vien­ti­sumą, o an­samb­lis „Ger­velė“ įver­tin­tas už cha­rak­te­ringą dainų ve­dimą ir vyrų duetą.
Lau­rea­to dip­lo­mas įteik­tas ir an­samb­liui „Ša­teikē“. Jo ko­lek­ty­vas nu­si­pelnė už pro­gra­mos au­ten­tiš­kumą ir da­ly­vių gausą. Dar vie­nas lau­rea­to dip­lo­mas, tik jau už at­min­ties ir pa­gar­bos iš­sau­go­jimą, skir­tas an­samb­liui „Šat­ri­ja“. O an­samb­lis „Cy­rulė­lis“ ta­po dip­lo­man­tu už že­mai­tišką san­tūrumą. An­samb­liai „Spigėns“ ir „Ker­mu­šie“ bei grupė „Vo kāp...“ ap­do­va­no­ti dip­lo­mais.