Žaliasis bibliotekos jubiliejus

Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos nuo­trau­ka
Ju­bi­lie­jaus pro­ga bib­lio­te­kai do­va­no­ti ro­žių so­di­nu­kai
Bib­lio­te­ka – iš­si­la­vi­nu­sios ir ži­nių trokš­tan­čios vi­suo­me­nės na­mai, puo­se­lė­jan­tys tau­tos pa­vel­dą ir kny­go­se su­dė­tą iš­min­tį. Tą pui­kiai su­vo­kia Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos bend­ruo­me­nė, ku­rios dė­ka mū­sų mies­to bib­lio­te­ka yra ne tik tra­di­ci­nę kny­gą puo­se­lė­jan­ti, bet ir įvai­rias ino­va­ci­jas pro­pa­guo­jan­ti įstai­ga.
Kad ji tap­tų to­kia, pri­rei­kė ne vie­no de­šimt­me­čio. 1939-ai­siais pir­mą­jį sa­vo is­to­ri­jos pus­la­pį at­ver­tu­si bib­lio­te­ka šie­met mi­ni gar­bin­gą 80-ies gy­va­vi­mo me­tų su­kak­tį. Ta pro­ga praė­ju­sį penk­ta­die­nį su­reng­ta „ža­lia“ gim­ta­die­nio šven­tė, ku­rios me­tu ati­da­ry­tos dvi pa­ro­dos, pa­gerb­ti sa­vo dar­bui at­si­da­vę bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai.

Do­va­nų pra­šė ro­žių so­di­nu­kų

Reikš­min­gam ju­bi­lie­jui plun­giš­kiai bib­lio­te­ki­nin­kai ruo­šė­si il­gai. Dar va­sa­rą ar net pa­va­sa­rį ap­ta­ri­nė­tos pir­mo­sios šven­tės vi­zi­jos. Per tą lai­ką kai ku­rios iš jų kei­tė­si, bet pa­grin­di­nė idė­ja, kad gim­ta­die­nis tu­ri bū­ti pri­sod­rin­tas ža­lios spal­vos, iš­li­ko ne­pa­ki­tu­si.

Tad į penk­ta­die­nio va­ka­rą vy­ku­sias iš­kil­mes plun­giš­kiai bei sve­čiai rin­ko­si ap­si­ren­gę ža­liais dra­bu­žiais ar bent pa­si­puo­šę tos spal­vos ak­cen­tu. Dar vie­na įdo­mi de­ta­lė – vi­si vie­toj puokš­čių at­si­ne­šė po ro­žės so­di­nu­ką. To­kiu bū­du bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai su­ma­nė at­nau­jin­ti ir taip iki smulk­me­nų iš­dai­lin­tą įstai­gos ap­lin­ką bei įpras­min­ti iš­ties gra­žią šven­tę.

Ju­bi­lie­jui skir­tas ren­gi­nys pra­si­dė­jo vai­kų bib­lio­te­ko­je ati­da­ry­ta klai­pė­diš­kio fo­to­me­ni­nin­ko Ar­tū­ro Šeš­to­ko pa­ro­da. Jos eks­po­zi­ci­jo­je – šla­pio ko­lo­di­jaus fo­tog­ra­fi­jos tech­ni­ka su­kur­ti amb­ro­ti­pai.

Anot vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rės Vio­le­tos Skie­rie­nės, A. Šeš­to­kas nė­ra šiaip fo­to­me­ni­nin­kas iš Klai­pė­dos. Jis – ar­ti­mas bib­lio­te­kos bi­čiu­lis. Tai pa­tvir­ti­no ir pa­ts fo­tog­ra­fas, trum­pai pa­pa­sa­ko­jęs, ko­dėl pa­si­rin­ko bū­tent to­kią tech­ni­ką. A. Šeš­to­ko tei­gi­mu, to­kį spren­di­mą nu­lė­mė in­ty­mes­nio san­ty­kio su tik­ro­ve ir ap­lin­ka paieš­kos.

Per sve­čio iš uos­ta­mies­čio pa­ro­dos ati­da­ry­mą V. Skie­rie­nė pri­mi­nė, jog prieš ke­le­rius me­tus bū­tent šia­me pa­sta­te – da­bar­ti­nė­je vai­kų bib­lio­te­ko­je – vei­kė vie­šo­ji bib­lio­te­ka. Šio­se erd­vė­se ji gy­va­vo net ke­tu­ris de­šimt­me­čius. Čia vy­ko įvai­rūs ren­gi­niai, su­si­ti­ki­mai su ra­šy­to­jais, rin­ko­si Si­mo­no Dau­kan­to bib­lio­fi­lų klu­bas. Čia im­tos reng­ti ir pir­mo­sios fo­toa­lė­jos bei fo­to­bie­na­lės. Žiū­rint dar to­liau į praei­tį, rei­kė­tų pa­mi­nė­ti 1988 me­tus, kai šio­se pa­tal­po­se su­si­bū­rė Są­jū­džio ini­cia­ty­vi­nė gru­pė ir pir­mą­kart su­ple­vė­sa­vo Lie­tu­vos vė­lia­va.

Nau­ja­sis gy­ve­ni­mas – pi­lai­tė­je

Šven­ti­nį va­ka­rą ati­da­ry­ta ir dar vie­na pa­ro­da. Tik šio­ji įkur­din­ta ne vai­kų bib­lio­te­ko­je, o va­di­na­mo­jo­je laik­ro­di­nė­je-oran­že­ri­jo­je, į ku­rią vie­šo­ji bib­lio­te­ka per­si­kė­lė prieš sep­ty­ne­rius me­tus, spa­lio 13 die­ną. Įsi­kū­rus res­tau­ruo­to­je pi­lai­tė­je, pra­si­dė­jo nau­ja­sis bib­lio­te­kos gy­ve­ni­mas.

„Įsi­kė­lus į šias pa­tal­pas, dar ta­da, kai tik min­ti­mis ėjo­me į Ogins­kių kul­tū­ros lau­ką, mes ži­no­jo­me, kad tik­rai rei­kės per­mąs­ty­ti vi­sas sa­vo vi­zi­jas, mi­si­jas, tiks­lus, už­da­vi­nius, nes pa­te­ko­me į ža­lią­ją zo­ną. Bū­tent dėl to šio va­ka­ro ap­ran­gos ko­do de­ta­lė – ža­lia, pri­me­nan­ti va­sa­rą, ka­da bib­lio­te­ka sken­di me­džių ir ki­tų au­ga­lų ap­sup­ty­je“, – kal­bė­jo di­rek­to­rė į bokš­to sa­lę su­si­rin­ku­siems šven­tės da­ly­viams, ku­rie su ne­kant­ru­mu lau­kė, kol bus pri­sta­ty­ta ant­ro­ji pa­ro­da. Jos eks­po­zi­ci­jo­je – kre­tin­giš­kio me­ni­nin­ko And­riaus Mie­žo su­kur­ti fo­to­mon­ta­žai.

Ap­žiū­rė­ję juos, su­si­rin­ku­sie­ji pa­kvies­ti ta­py­ti bend­rą ju­bi­lie­ji­nį pa­veiks­lą, o vė­liau – leis­tis į skai­tyk­lą, kur vy­ko tre­čio­ji šven­tės da­lis.

Jos me­tu pri­si­min­ta 1939-uo­sius sie­kian­ti bib­lio­te­kos is­to­ri­ja. Nors yra duo­me­nu, kad plun­giš­kiai bib­lio­te­ką, tuo­met va­din­tą kny­gy­nu-skai­tyk­la, tu­rė­jo jau 1906-ai­siais. Pri­si­min­ti bu­vę vie­šo­sios bib­lio­te­kos va­do­vai, svar­biau­si šios įstai­gos pa­sie­ki­mai. Vie­nas to­kių – 2017-ųjų pro­jek­tas „Plun­gės iš­ma­nu­sis par­kas“, už ku­rį Plun­gės bib­lio­te­kai įteik­tas „Sėk­min­giau­sio tu­riz­mo pro­duk­to“ ap­do­va­no­ji­mas.

Reikš­min­go įver­ti­ni­mo yra su­lau­ku­si ir da­bar­ti­nė bib­lio­te­kos va­do­vė V. Skie­rie­nė. Ji 2015 me­tais ap­do­va­no­ta Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos gar­bės ženk­lu „Nešk sa­vo švie­są ir ti­kėk“.

Vie­nin­te­lė to­kia Eu­ro­po­je ir net pa­sau­ly­je

Ap­do­va­no­ji­mų ne­trū­ko ir per ju­bi­lie­ji­nes iš­kil­mes. Po sve­čių, tarp ku­rių bu­vo pa­ts Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius pro­fe­so­rius dr. Re­nal­das Gu­daus­kas, Lie­tu­vos bib­lio­te­kų aso­cia­ci­jos va­do­vė Jo­li­ta Ste­po­nai­tie­nė, Plun­gės šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas de­ka­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis, Sei­mo na­riai Jur­gis Raz­ma, Jo­nas Var­ka­lys, And­rie­jus Stan­či­kas, svei­ki­ni­mo kal­bų Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko Sau­liaus Skver­ne­lio pa­si­ra­šy­tu pa­dė­kos raš­tu pa­ma­lo­nin­ta V. Skie­rie­nė ir vi­sas bib­lio­te­kos ko­lek­ty­vas.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pa­dė­kos raš­tu, at­vež­tu mi­nė­tos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vės Ja­nos Mi­ku­le­vič, ap­do­va­no­ta di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Zi­ta Pau­laus­kai­tė, dai­li­nin­kė ir fo­tog­ra­fė Kris­ti­na Pau­laus­kai­tė, pro­jek­tų au­to­rė Vir­gi­ni­ja Liu­ti­kai­tė ir, ži­no­ma, V. Skie­rie­nė.

Pa­gerb­ti ak­ty­vius ir darbš­čius bib­lio­te­ki­nin­kus no­rė­jo ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ta­čiau dėl li­gos pa­ts to pa­da­ry­ti ne­ga­lė­jo. Tad pa­dė­kos su jo pa­ra­šais įteik­tos Gin­ta­rei Gu­re­vi­čiū­tei-Gai­lei, Kris­ti­nai Pi­li­taus­kie­nei, Rai­mon­dui Za­bo­rui, Oti­li­jai Juo­za­pai­tie­nei ir bū­riui ki­tų dar­buo­to­jų.

Šven­tės me­tu pa­si­džiaug­ta, kad Plun­gės vie­šo­ji bib­lio­te­ka vie­nin­te­lė Eu­ro­po­je tu­ri laik­ro­džio bokš­tą bei vie­nin­te­lė vi­sa­me pa­sau­ly­je – laik­ro­dį su var­pu. Di­džiuo­ta­si ir tuo, kad plun­giš­kių kny­gų na­mai iš­skir­ti­niai tu­ri­ma ho­log­ra­ma, ak­me­nų skai­tyk­la, iš­ma­niuo­ju par­ku, au­gi­na­mo­mis gė­lė­mis bei ki­to­kiais au­ga­lais.