Įsigijo dar vieną „Isuzu“ autobusą

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos nuo­trau­ka
Nau­jo­jo au­to­bu­so per­da­vi­mo Plun­gės au­to­bu­sų par­kui ce­re­mo­ni­ja
„Isu­zu“ svei­ki­na Plun­gę!“ Toks už­ra­šas iš to­lo švie­tė nau­jo Plun­gės au­to­bu­sų par­ko pir­ki­nio – mies­to marš­ru­tams ap­tar­nau­ti skir­to že­mag­rin­džio au­to­bu­so „Isu­zu No­vo Ci­ti“ – švies­len­tė­je. Nau­ja­sis au­to­bu­sas Plun­gės au­to­bu­sų sto­tį pa­sie­kė rugp­jū­čio 9-osios po­pie­tę.

Pa­sak Plun­gės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­riaus Ri­man­to Kmie­liaus­ko, anks­čiau bend­ro­vės įsi­gy­ti „Isu­zu“ au­to­bu­sai pa­tei­si­no ke­lei­vių ir vai­ruo­to­jų lū­kes­čius, nes yra pa­to­gūs ir eko­no­miš­ki. Penk­ta­die­nį au­to­bu­sų par­ką pa­pil­dė dar vie­nas bal­tas „Isu­zu“, ku­riuo vie­nu me­tu ga­lės va­žiuo­ti net 60 ke­lei­vių!

Nau­ją­jį au­to­bu­są įver­ti­no ir Plun­gės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ku­ris at­krei­pė dė­me­sį, kad šiuo au­to­bu­su bus pa­to­gu ke­liau­ti ir neį­ga­lie­siems, ir tė­vams su vai­kais bei jiems skir­tais ve­ži­mė­liais, ir sen­jo­rams, ir sun­kiau vaikš­tan­tiems žmo­nėms.

Bend­ro­vės „Sa­lo­čiai ir par­tne­riai“ va­do­vai Rus­la­nas And­re­je­vas ir Vy­gan­tas Šul­ga pa­si­džiau­gė, kad „Isu­zu“ au­to­bu­sai pa­ti­ko Plun­gės ra­jo­no ve­žė­jams bei gy­ven­to­jams. Vi­du­ti­nės kla­sės „Isu­zu No­vo Ci­ti“ vis po­pu­lia­res­nis tarp mies­to ir prie­mies­čio marš­ru­tus ap­tar­nau­jan­čių ve­žė­jų, nes vie­nu me­tu ga­li vež­ti ne­ma­žai žmo­nių: sa­lo­ne su­mon­tuo­tos 25 sė­di­mos vie­tos, dar ant­ra tiek ke­lei­vių ga­li sto­vė­ti, o vie­na vie­ta skir­ta neį­ga­lio­jo ve­ži­mė­liui pa­sta­ty­ti.

Klien­tų sau­gu­mui sa­lo­ne yra vaiz­do ka­me­ros, au­to­bu­se ne­tgi ga­li­ma įkrau­ti te­le­fo­no ba­te­ri­ją.