Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
L. Er­mi­naitės (kairė­je) įver­ti­ni­mu did­žiuo­ja­si vi­sas gim­na­zi­jos ko­lek­ty­vas
Spa­lio 5-ąją mi­ni­ma Tarp­tau­tinė mo­ky­tojų die­na. Ta pro­ga vi­so­je ša­ly­je kas­met or­ga­ni­zuo­ja­mi kon­cer­tai ir ki­to­kio po­būdžio ren­gi­niai, ku­rių me­tu ak­tua­li­zuo­ja­ma mo­ky­to­jo pro­fe­si­ja, dis­ku­tuo­ja­ma apie pe­da­go­go dar­bo svarbą, jo indėlį į mokslą, ap­ta­ria­mos nūdie­nos švie­ti­mo ak­tua­li­jos ir per­spek­ty­vos ir, ži­no­ma, ap­do­va­no­ja­mi ge­riau­si ša­lies mo­ky­to­jai.

Nu­si­pelnę pe­da­go­gai kiek­vie­nais me­tais pa­ger­bia­mi ir Plungė­je – jiems įtei­kia­mos cent­rinės ar­ba vie­tos vald­žios pa­dėkos. O prie­š tre­jetą metų gimė idė­ja iš­rink­ti ir metų mo­ky­toją. Šie­met šiuo ti­tu­lu pa­si­puošė Plungės „Saulės“ gim­na­zi­jos anglų kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­ninkė Li­gi­ta Er­mi­naitė. Jai skir­ta pi­ni­ginė pre­mi­ja įteik­ta tre­čia­dienį, Kultū­ros cent­re vy­ku­sio Mo­ky­tojų die­nai skir­to kon­cer­to me­tu.

 

Dir­ba ne­gailė­da­ma savęs

Anglų kal­bos mo­ky­to­ja L. Er­mi­naitė ver­ti­na­ma tiek jos ko­legų, tiek moks­lei­vių. Pas­ta­rie­siems pa­tin­ka mo­ky­to­jos ve­da­mos anglų kal­bos pa­mo­kos bei ki­ti už­siė­mi­mai. Nes­kai­čiuo­da­ma sa­vo lai­ko ir pa­stangų pe­da­gogė ruo­šia vai­kus įvai­riems kon­kur­sams bei olim­pia­doms, savęs L. Er­mi­naitė ne­gai­li ir ruoš­da­ma mo­ki­nius bran­dos eg­za­mi­nams.

Ta­čiau ties tuo jos veik­la ne­si­bai­gia – an­tai šie­met mo­ky­to­ja at­sto­va­vo Lie­tu­vos anglų kal­bos mo­ky­tojų aso­cia­ci­jai tarp­tau­tinė­je anglų kal­bos mo­ky­tojų ir edu­ka­to­rių kon­fe­ren­ci­jo­je, kur skaitė pra­ne­ši­mus apie pro­jek­tinę veiklą „Saulės“ gim­na­zi­jo­je.

Ir tai dar nėra vis­kas – L. Er­mi­naitė yra su­kūru­si po­ko­vi­di­niam lai­ko­tar­piui skirtą pro­gramą „Ga­li­mybė ir laisvė įga­lin­ti sa­ve“, ku­rios tiks­las – ge­rin­ti mo­ki­nių emo­cinę sa­vi­jautą, stip­rin­ti emo­cinį at­spa­rumą, plėsti psi­cho­lo­ginės įtam­pos at­pa­ži­ni­mo būdus bei ska­tin­ti bend­rau­ti ir mo­ky­tis.

Ne­sus­to­da­ma to­bulė­ti šiais me­tais pe­da­gogė baigė Fi­nan­si­nio raš­tin­gu­mo ir vers­lu­mo ug­dy­mo pro­gramą bei įgi­jo ga­li­mybę dėsty­ti gim­na­zis­tams eko­no­miką.


Mo­ky­to­jos darbš­tumą įver­ti­na ir ko­le­gos

Darbš­čią, ži­nių bei pro­fe­si­nio to­bulė­ji­mo sie­kian­čią mo­ky­toją, ku­ri spa­lio 5-ąją pa­si­puošė metų mo­ky­to­jo var­du bei ga­vo 1 000 eurų pre­miją, pir­mie­ji pa­svei­ki­no ko­le­gos. Visų jų var­du kalbėjęs „Saulės“ gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Bud­rys L. Er­mi­naitę api­būdi­no kaip jaut­rią, darbš­čią, op­ti­mis­tišką, da­ly­kišką, ori­gi­na­lią, ak­ty­vią ir pa­siau­ko­jan­čią mo­ky­toją.

„Šian­die­nis pri­pa­ži­ni­mas – tar­si su­mokė­ti di­vi­den­dai, pa­si­tei­si­nu­si in­ves­ti­ci­ja, kai vi­sai ne­tikė­tai su­ži­nai, kad esi tur­tin­gas, kad ta­vo ak­cijų vertė „mo­ky­tojų bir­žo­je“ šok­telė­jo į ne­regėtą aukštį“, – džiaug­da­ma­sis ir did­žiuo­da­ma­sis mo­ky­to­jos įver­ti­ni­mu kalbė­jo gim­na­zi­jos va­do­vas.

L. Er­mi­naitė dėko­jo sa­vo ko­lek­ty­vui už sveikinimus ir pri­si­minė prie­š dve­jus me­tus iš­leistų jos klasės auklė­ti­nių žod­žius: „Už daug ką dėko­da­mi jie man sakė: „Auklė­to­ja, tik­rai ateis lai­kas, kai jus pa­stebės ir Plungė­je.“ Lai­kas at­ėjo – la­bai la­bai ačiū už tai“.

Mo­ky­to­ja dėko­jo ir sa­vo ko­le­gei bei drau­gei Jo­lan­tai Ma­žuk­nei, su ku­ria, jos žod­žiais, la­bai daug nu­veik­ta, bei mo­ky­to­jai iš did­žio­sios raidė El­vy­rai Klo­vie­nei, dėl ku­rios ji ir pa­si­rin­ko mo­ky­to­jos ke­lią.


Linkė­jo, kad mo­ky­tojų pro­fe­si­ja taptų pres­ti­ži­ne

Mi­nint Mo­ky­tojų dieną, bu­vo pa­gerb­ti ir ki­ti Plungės kraš­to pe­da­go­gai: Plungės lop­še­lio-dar­že­lio „Pa­sa­ka“ di­rek­torės pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Lo­re­ta Čiu­že­lienė bei spe­cia­lio­ji pe­da­gogė, lo­go­pedė me­to­di­ninkė So­na­ta Pa­kal­niš­kienė, Pas­laugų ir švie­ti­mo pa­gal­bos cent­ro di­rek­to­rius Ado­mas Kri­pas, Se­na­mies­čio mo­kyk­los pra­di­nio ug­dy­mo mo­ky­to­ja me­to­di­ninkė Kris­ti­na Vaš­ke­le­vi­čienė, Tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­los eko­no­mi­kos da­lykų mo­ky­to­ja me­to­di­ninkė Dai­va Bart­ku­vienė bei „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los pra­di­nio ug­dy­mo mo­ky­to­ja me­to­di­ninkė Vai­di­lutė Lia­tu­kienė. Jiems įteik­ti švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to mi­nistrės Jur­gi­tos Šiugž­di­nienės pa­dėkos raš­tai.

Į Kultū­ros cent­ro salę su­si­rin­ku­sius pe­da­go­gus pa­svei­ki­no ir Sei­mo na­riai Jur­gis Raz­ma bei Jo­nas Var­ka­lys, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­ninkė Vi­da Bon­daus­kienė, Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas de­ka­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis ir Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos Švie­ti­mo ko­kybės ir re­gio­ninės po­li­ti­kos de­par­ta­men­to Re­gio­ninės po­li­ti­kos ana­lizės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­listė Re­gi­na Po­cienė.

Kreip­da­mie­si į mo­ky­tojų bend­ruo­menę jie ak­cen­ta­vo jų dar­bo svarbą ir ant jų pe­čių gu­lan­čią did­žiulę at­sa­ko­mybę už jau­no­sios kar­tos ug­dymą. Pe­da­go­gams linkė­ta, kad vieną dieną jų pro­fe­si­ja iš­ties taptų pres­ti­ži­ne, ge­rai ap­mo­ka­ma, bei kad ateitų dieną, jog mo­ky­to­jai būtų anks­čiau iš­leid­žia­mi už­tar­nau­to poil­sio.

„Turė­ki­me to­kią sva­jonę. Su sva­jo­ne gy­ven­ti sma­giau“, – kalbė­jo me­ras.

Do­vaną pro­fe­sinę šventę mi­nin­tiems mo­ky­to­jams turė­jo ir smui­ki­nin­kių trio „Elekt­ric la­dies“ – mer­gi­nos do­va­no­jo įspūdingą kon­certą. Jau­nos ir ener­gin­gos grupės narės iš­ju­di­no su­si­kaus­čiu­sius mo­ky­to­jus, o pa­sku­tinį kūrinį net pri­vertė at­lik­ti drau­ge su jo­mis – smui­kams mo­ky­to­jai pri­tarė sa­vo bal­sais.