Krepšininkai baiminasi liksiantys gatvėje

„Žemaičio“ nuo­trau­ka
„Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ spor­to salės šie­met pla­nuo­ja­ma ne­be­šil­dy­ti. Ir nors šal­ta­sis se­zo­nas jau ant no­sies, vis dar nėra spren­di­mo, sta­ty­ti naują šil­dy­mo ka­tilą ar vi­sai at­si­sa­ky­ti salės nuo­mos
Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro (SRC) krep­ši­nio tre­ne­riai jau daug metų skund­žia­si tu­rin­tys dirb­ti ap­gailė­ti­no­mis sąly­go­mis – su­plėku­sio­je ir žiemą var­giai šil­do­mo­je „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ spor­to salė­je. Vie­tos vald­žia guod­žia krep­ši­nin­kus, kad kentė­ti li­ko ne­be-
il­gai – dar tru­pu­tis ir tuoj pra­si­dės uni­ver­sa­lios spor­to salės sta­ty­bos. Kiek dar teks lauk­ti – ne­ži­nia, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja vis dar yra kur­čia Plungės sa­vi­val­dybės pra­šy­mams skir­ti lėšų sta­ty­boms. Ma­ža to, ir keiks­no­ja­ma „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ salė pa­ma­žu slys­ta iš SRC rankų – Sa­vi­val­dybė bran­di­na planą at­si­sa­ky­ti jos nuo­mos.

 

Už­si­mo­jo bran­gin­ti nuo­mą

Kaip ži­nia, ši va­sa­ra Plungės SRC pa­žėrė per­ga­lių. Lie­pos pra­džio­je cent­ro tre­ne­ris Min­dau­gas Ta­mu­šaus­kas bei jo auklė­ti­nis Jus­tas Ston­kus kar­tu su Lie­tu­vos sep­ty­nio­lik­me­čių vai­kinų krep­ši­nio rink­ti­ne Pa­sau­lio čem­pio­na­te Is­pa­ni­jo­je iš­ko­vo­jo ket­virtąją vietą. Net­ru­kus po to ki­tas SRC tre­ne­ris Eu­ge­ni­jus Ti­mo­fe­je­vas ir jo auklė­ti­nis kal­va­riš­kis Ro­kas Kreiš­mon­tas Eu­ro­pos jau­ni­mo olim­pi­nia­me fes­ti­va­ly­je Slo­va­ki­jo­je pelnė si­dab­ro me­da­lius. Na, o užpra­ėjusį šeš­ta­dienį ši rink­tinė ta­po Eu­ro­pos čem­pio­ne ir pa­si­puošė auk­so me­da­liais.

„Krep­ši­nio va­sa­ra. Ne­sam turėję to­kių re­zul­ta­ty­vių metų“, – vie­na po ki­tos by­ran­čio­mis per­galė­mis džiaugė­si SRC direktorius Alvydas Vir­ši­las. Ta­čiau ne vien tik šio­mis džiaugs­min­go­mis nuo­tai­ko­mis gy­ve­na centras. Dar ge­gužę jį pa­siekė nuo­mo­ja­mos „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ salės sa­vi­nin­ko raš­tas, ku­riuo jis pri­me­na, kad spalį baig­sis salės nuo­mos su­tar­tis. Raš­te dėsto­ma, kad pra­tęsti salės nuo­mą su­tin­ka­ma tik su dviem sąly­gom. Pir­mo­ji – kad cent­ras per mėnesį už nuo­mą mokės 200 eurų dau­giau (da­bar­tinė nuo­mos kai­na – 1250 eurų per mėnesį). Ant­ro­ji sąly­ga – cent­ras ras būdą pa­ts šil­dy­ti salę, mat nuo­mo­to­jas ne­be­ke­ti­na tiek­ti šios pa­slau­gos.


„Ar be­liks no­rin­čiųjų spor­tuo­ti?!“

A. Vir­ši­las kreipė­si į Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ciją su klau­si­mu, ką da­ry­ti to­liau, kaip rea­guo­ti į tokį raštą. Iš pra­džių esą lyg bu­vo kal­ba­ma apie tai, kad nuo­mos su­tartį būti­na pra­tęsti bei kad rei­kia įreng­ti naują šil­dy­mo sis­temą.

Vis tik per va­sarą Sa­vi­val­dybės po­zi­ci­ja, pa­sak SRC di­rek­to­riaus, kaž­kodėl pa­kry­po į kitą pusę. 

„Iš­gir­dau, kad jau pla­nuo­ja­ma at­si­sa­ky­ti tos salės nuo­mos, o krep­ši­nin­kus per­kel­ti į mies­to mo­kyklų spor­to sa­les ar­ba ve­žio­ti į naująją Rie­ta­vo salę. Ne­sun­ku su­skai­čiuo­ti, kad pa­sta­ro­sios salės nuo­ma bei trans­por­tas per me­tus at­sieitų apie 30 tūkst. eurų. Už tiek „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ salė­je būtų ga­li­ma įreng­ti šil­dy­mo ka­tilą, ne­be­reikėtų vaikų tam­py­ti į tą Rie­tavą“, – skai­čia­vo A. Vir­ši­las.

O spren­di­mas spor­tuo­jan­čiuo­sius nuo­mo­ja­mo­je salė­je per­kel­ti į mo­kyklų sa­les, pa­sak SRC di­rek­to­riaus, esą dar blo­ges­nis. „Jau ir taip tos salės per­pil­dy­tos. Sa­vi­val­dybės va­do­vai mums sa­ko „Spaus­kitės“. Ži­no­ma, įma­no­ma pa­si­spaus­ti, bet ta­da krep­ši­nio tre­ni­ruotės vai­kams truks iki 22–23 va­lan­dos. Ar be­liks no­rin­čiųjų spor­tuo­ti?!“ – re­to­riš­kai klausė A. Vir­ši­las ir pri­dūrė, kad pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią tvarką vaikų ir jau­ni­mo tre­ni­ruotės tu­ri baig­tis iki 20 va­lan­dos, kad liktų lai­ko pailsė­ti ir pa­si­ruoš­ti ki­tai die­nai.


Įspėja, kad nu­kentės vi­sos spor­to ša­kos

Pa­sak SRC di­rek­to­riaus, jau da­bar da­lis krep­ši­ninkų tre­ni­ruo­ja­si Plungės „Saulės“ gim­na­zi­jos ir Se­na­mies­čio mo­kyk­los spor­to salė­se, nors tik pir­mo­ji yra rei­kiamų iš­ma­ta­vimų – ki­tos tam per ma­žos. Be to, spaud­žian­tis da­lis tre­ne­rių tre­ni­ruo­tes ve­da ir šeš­ta­die­niais, o tink­li­nio – net sek­ma­die­niais.

„Rei­kia su­pras­ti, kad į mo­kyk­las su­ki­šus krep­šinį, nu­kentės vi­sos spor­to ša­kos, nes vi­siems reikės kaž­kaip su­tilp­ti. Ne­bus ge­rai ir tam pa­čiam krep­ši­niui. Jau da­bar blogą si­tua­ciją dar pa­blo­gin­sim. Šnekė­jau ir su krep­ši­nio tre­ne­riais – iš­girdę to­kius pla­nus jie grie­bia­si už galvų“, – SRC vy­rau­jan­čias nuo­tai­kas piešė A. Vir­ši­las.

Jis pri­dūrė bi­jan­tis, kad po to­kios re­for­mos ne­be­liks ne tik no­rin­čiųjų spor­tuo­ti, bet ir ga­lin­čiųjų juos tre­ni­ruo­ti – ge­riau­sius tre­ne­rius pri­si­vi­lios ap­lin­ki­niai mies­tai, tu­rin­tys ge­res­nes spor­ti­nes ba­zes. O jau ta­da ne­be­bus, ko tikė­tis ir krep­ši­ninkų per­ga­lių – leng­va ran­ka bus nu­brauk­tas dau­ge­lio metų įdir­bis.


„Va­riantų yra, rei­kia tik kalbė­tis“

Ar tik­rai ke­ti­na­ma at­si­sa­ky­ti „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ spor­to salės nuo­mos, „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si dis­ku­si­jo­se dėl šio spren­di­mo da­ly­va­vu­sio Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Ado­mo Za­muls­kio.

Jis pa­tvir­ti­no ak­ty­viai da­ly­vavęs sprend­žiant šį klau­simą.

„Or­ga­ni­za­vom su­si­ti­kimą su salės sa­vi­nin­ku. Jo po­zi­ci­ja to­kia pa­ti, kaip vi­sa­da, – pa­šan­ta­žuo­ti Sa­vi­val­dybę rei­ka­lau­jant di­desnės nuo­mos. Ma­ža to, kad bran­gi­na, dar ir šil­dy­ti ne­be­ža­da. Bu­vo ap­klaus­ti tiekė­jai, kiek kai­nuotų nau­jos šil­dy­mo sis­te­mos įren­gi­mas to­je salė­je, gau­ti visų ga­limų va­riantų, pra­de­dant ma­zu­to ka­ti­lu ir bai­giant sis­te­ma oras-oras ar oras-van­duo, kainų skai­čia­vi­mai. Pi­giau­sias va­rian­tas at­sieitų 30 tūkst. eurų, bran­giau­sias – 70 tūkstan­čių ar net dau­giau. Ar ver­ta tiek in­ves­tuo­ti į pa­statą, ku­ris yra vi­siš­kai kiau­ras, tu­ri dau­gybę kitų pro­blemų, kai po 2–3 metų turė­si­me naują salę, o ta in­ves­ti­ci­ja taip ir liks pri­va­ti­nin­kui?“

Pa­sak A. Za­muls­kio, su salės sa­vi­nin­ku ban­dy­ta tar­tis dėl ga­li­mybės išs­kai­čiuo­ti in­ves­ti­ci­jos į ka­tilą sumą iš nuo­mos, ta­čiau šis esą ne­su­tin­ka. Be to, ap­skri­tai ky­la klau­si­mas, ar Sa­vi­val­dybė ga­li in­ves­tuo­ti į pri­va­ti­nin­ko turtą?!

Sus­kai­čiuo­ta, kad per me­tus salės nuo­mai ir nau­jai šil­dy­mo sis­te­mai reikėtų iš­leis­ti apie 60 tūkst. eurų. Ir iš­kel­tas klau­si­mas, gal ge­riau Sa­vi­val­dybė tą sumą in­ves­tuotų į sa­vo spor­to ba­zes.

„Fak­tas, kad da­bar su jom at­ro­dom liūd­nai, todėl SRC ir bu­vo pa­si­ūly­ta al­ter­na­ty­va – at­si­sa­ky­ti „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ spor­to salės nuo­mos, bet in­ves­tuo­ti į mūsų mo­kyklų spor­to sa­les. Ži­nau, „Saulės“ gim­na­zi­jos salė­je yra pro­blemų su vėdi­ni­mu, Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je ir Aka­de­mi­ko A. Jucio pro­gim­na­zi­jo­je galbūt reikėtų at­nau­jin­ti dan­gas, dar kažką pa­ge­rin­ti“, – kalbė­jo Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

Esą ir krep­ši­nio tre­ne­riai, iš­girdę, kad tie pi­ni­gai bus pa­skirs­ty­ti jų spor­to ša­kom, su­si­domė­jo to­kiu va­rian­tu. Be to, ap­tar­ta, kad žaid­žian­tys ly­go­je galėtų būti ve­žio­ja­mi tre­ni­ruo­tis į Rie­tavą.

„Žod­žiu, va­riantų yra, rei­kia tik kalbė­tis, – api­bend­ri­no A. Za­muls­kis. – SRC dek­la­ruo­ja, kad ga­li­my­bių spaus­tis nėra, esą mo­kyklų spor­to salės jau ir taip per­pil­dy­tos, ta­čiau pra­ėju­sią žiemą pa­da­ry­tas ma­žas pa­tik­ri­ni­mas pa­rodė ką kitą – dau­ge­lio ap­va­žiuotų sa­lių lan­gai bu­vo tamsūs, nors tuo me­tu turė­jo vyk­ti tre­ni­ruotės. Tai ir­gi ke­lia daug klau­simų.“


Pab­lo­gin­ti si­tua­ciją la­bai leng­va

Apie šią si­tua­ciją kalbė­jomės ir su jau minė­tu SRC krep­ši­nio tre­ne­riu E. Ti­mo­fe­je­vu. Jis ne­se­niai grįžo iš Eu­ro­pos čem­pio­na­to, kur Lie­tu­vos še­šio­lik­me­čių rink­tinė laimė­jo auksą, tad sakė dar ne­san­tis ge­rai su­si­pa­žinęs su ra­jo­no ak­tua­li­jo­mis, ta­čiau sa­vo nuo­monę apie bręstan­čias per­mai­nas tu­rin­tis.

„Sa­kot, ke­ti­na­ma ne­be­nuo­mot „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ salės? O kur mes ta­da žai­sim? Mes ten jau nuo 1987-ųjų, kai su­si­kūrė „Olim­pas“. Taip, sąly­gos ten – ap­gailė­ti­nos, po tre­ni­ruo­čių grįžtam pelė­siais pra­smir­du­siais plau­kais ir dra­bu­žiais, bet ką da­ry­si, ki­tos salės tai ne­tu­rim. Dar iš bėdos būtų tin­ka­ma „Saulės“ gim­na­zi­jos salė, bet ir ji per­pil­dy­ta, vie­nas ki­tam ko­ne ant galvų li­pam.

Čia rei­kia ge­rai ap­gal­vo­ti, kaip pa­da­ry­ti, kaip išspręs­ti, nes pa­blo­gin­ti si­tua­ciją la­bai leng­va. Plungės SRC tre­ne­rių re­zul­ta­tai ge­ri, pa­gal pa­sie­ki­mus Lie­tu­vo­je esam 10-uke. Rei­kia tą įver­tin­ti ir steng­tis iš­lai­ky­ti tokį lygį“, – tei­gia tre­ne­ris.