Plungiškiai orientacininkai – antri

Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro nuo­trau­ka
Antrąją vietą iš­ko­vo­ju­si plun­giškė J. Do­mar­kienė
Bir­že­lio 12 dieną Šiau­liuo­se vy­ko 2022 m. Lie­tu­vos orien­ta­vi­mo­si spor­to bėgte čem­pio­na­tas sprin­to tra­so­je, ku­ria­me varžė­si dau­giau nei 600 spor­ti­ninkų iš vi­sos Lie­tu­vos.Šia­me čem­pio­na­te pui­kiai sekė­si ir Plungės kraš­to at­sto­vams – tre­nerė Jo­li­ta Do­mar­kienė ir Gin­tas Si­mo­na­vi­čius sa­vo am­žiaus grupė­se užėmė ant­rąsias vie­tas.