Dėl naujojo vadovo – ultimatumas merui

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
A. Kli­šo­nis: „ Lai­ki­nie­siems va­do­vams pa­skir­ti kon­kur­sas nėra ir nie­ka­da ne­bu­vo rei­ka­lin­gas“
Nors lai­ki­na­sis Plungės li­go­ninės va­do­vas šiau­liš­kis Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka šias pa­rei­gas pra­dėjo ei­ti tik šios sa­vaitės ant­ra­dienį, dėl jo pa­sky­ri­mo Plungės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis jau su­laukė griež­to pa­grūmo­ji­mo – Vy­riau­sybės atstovo pa­rei­gas Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­ty­se lai­ki­nai ei­nan­tis And­rius Ce­cha­na­vi­čius me­rui davė pen­kias die­nas pa­nai­kin­ti po­tvarkį, ku­riuo R. Ma­žei­ka bu­vo priim­tas dirb­ti. Esą ki­taip teks min­ti teis­mo slenkstį.

A. Kli­šo­nis va­kar „Že­mai­čiui“ sakė, jog raštą iš Vy­riau­sybės at­sto­vo ga­vo tre­čia­die­nio rytą. Ja­me pa­žymė­ti du punk­tai. Vie­nas jų – esą R. Ma­žei­ka Plungės di­rek­to­riaus pa­reigų ei­ti ne­ga­li dėl to, jog šio­je li­go­ninė­je dir­bo kaip au­di­to­rius, o šios dvi pa­rei­gos – ne­su­de­ri­na­mos.
Bet, pa­sak me­ro, tai iš­kart at­kren­ta, mat R. Ma­žei­ka šiuo me­tu ei­na tik di­rek­to­riaus pa­rei­gas, o anks­tes­nių yra at­si­sakęs.
Ki­tas da­ly­kas, užk­liuvęs Vy­riau­sybės at­sto­vui, kad nau­ja­sis di­rek­to­rius pa­skir­tas ne­ga­vus jo­kios Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos (STT) pa­žy­mos apie jo tin­ka­mumą užim­ti to­kias pa­rei­gas.
„Gal čia tei­sinė klai­da, nes Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­me vie­šo­sios įstai­gos iš vi­so nėra pa­žymė­tos. Mes vi­suo­met pra­šom Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos iš­vadų, bet jos yra tei­kia­mos tik kon­kur­so laimė­to­jams. Net­gi pre­ten­den­tams ne­ga­li­ma kreip­tis dėl STT pa­žy­mos“, – aiš­ki­no me­ras.
R. Ma­žei­kos, ku­ris yra įta­ria­muo­ju ko­rup­ci­jos by­lo­je, pa­sky­ri­mas Plungės li­go­ninės lai­ki­nuo­ju va­do­vu, ne­laimė­jus jo­kio kon­kur­so, links­niuo­ja­mas vi­so­je ša­lies ži­niask­lai­do­je. Bet tiek te­le­vi­zijų lai­do­se ar pa­si­sa­ky­da­mas po­rta­lams, tiek kalbė­da­mas su „Že­mai­čiu“ A. Kli­šo­nis pa­brėžė, jog lai­ki­nie­siems va­do­vams pa­skir­ti kon­kur­sas nėra ir nie­ka­da ne­bu­vo rei­ka­lin­gas.
„Lai­ki­na­sis va­do­vas vi­suo­met yra ski­ria­mas be kon­kur­so ir juo ga­li būti ne il­giau kaip me­tus. Ir laikinajam vadovui niekada nebuvo reikalingos vienokios ar kitokios Specialiųjų tyrimų tarnybų pažymos. Šiuo me­tu Plungė­je tu­rim va­dovų, ku­rie lai­ki­nai dir­ba. Tų pa­čių „Plungės ši­lu­mos tinklų“ di­rek­torė pa­skir­ta be kon­kur­so ir ren­gia­mas kon­kur­sas į jos vietą. Tai čia ana­lo­giš­ki da­ly­kai“, – aiš­ki­no me­ras.
Be to, esą kai lai­ki­no­ji li­go­ninės di­rek­torė at­si­sakė to­liau ei­ti šias pa­rei­gas, pa­mai­na jai ieš­ko­ta pir­miau­sia iš li­go­ninės dar­buo­tojų. Ir būtent šie pa­si­ūlė R. Ma­žei­kos kan­di­datūrą, mat su juo bend­ra­vo sun­kiu pan­de­mi­niu lai­ko­tar­piu ir pa­ži­no­jo kaip „la­bai konk­retų ir ra­cio­nalų va­dovą“. O ir pa­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja balandį  R. Ma­žei­kos darbą įver­ti­no la­bai ge­rai.
Bet į Vy­riau­sybės at­sto­vo ul­ti­ma­tumą me­ras pri­valės vie­naip ar ki­taip rea­guo­ti. Esą at­sa­kys, kai tik gaus Sa­vi­val­dybės tei­si­ninkų re­ko­men­da­ci­jas. Ži­no­ma, ne  vėliau kaip per pen­kias die­nas. Va­di­na­si, jau atei­nantį ant­ra­dienį.