Nau­jas nu­me­ris 113 – me­di­ci­ni­nėms kon­sul­ta­ci­joms

„Unsplash“ nuotrauka
Nuo spa­lio 30 die­nos pra­dė­jo veik­ti trum­pa­sis te­le­fo­no nu­me­ris 113, skir­tas ne­sku­biai me­di­ci­ni­nei in­for­ma­ci­jai ar kon­sul­ta­ci­jai gau­ti. Juo bus ga­li­ma skam­bin­ti, kai rei­ka­lin­ga tik me­di­ci­ni­nė kon­sul­ta­ci­ja, t. y. si­tua­ci­ja ne­ke­lia pa­vo­jaus žmo­gaus gy­vy­bei ar svei­ka­tai, kad at­vyk­tų grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) bri­ga­da. Taip pat 113 ga­li­ma kreip­tis, kai no­ri­ma gau­ti mo­ka­mą pa­slau­gą per­vež­ti pa­cien­tą, pa­vyz­džiui, iš gy­dy­mo įstai­gos na­mo ar iš vie­nos gy­dy­mo įstai­gos į ki­tą.

Tuo at­ve­ju, jei te­le­fo­ni­nio po­kal­bio me­tu dis­pe­če­ris nu­spręs­tų, kad vis dėl­to rei­ka­lin­ga siųs­ti GMP bri­ga­dą, jis tai pa­da­rys, t. y. pa­cien­tui ne­rei­kės pa­kar­to­ti­nai skam­bin­ti sku­bio­sios pa­gal­bos tar­ny­bų te­le­fo­no nu­me­riu 112.
Atk­reip­ti­nas dė­me­sys, kad stai­ga iš­ki­lu­sios grės­mės svei­ka­tai ar gy­vy­bei at­ve­jams ir to­liau yra skir­tas sku­bio­sios pa­gal­bos nu­me­ris 112, o nu­me­riu 113 gy­ven­to­jai ga­lės kreip­tis dėl me­di­ci­ni­nių kon­sul­ta­ci­jų – kaip pa­dė­ti sau ar elg­tis konk­re­čio­je si­tua­ci­jo­je, kai di­de­lio pa­vo­jaus svei­ka­tai nė­ra.
Šiuo me­tu vei­kian­tys trum­pie­ji nu­me­riai 03, 033 ir 103 iš­liks iki 2021 m. spa­lio 1 d., ta­čiau bus pe­rad­re­suo­ja­mi į Bend­rą­jį pa­gal­bos cent­rą (BPC).
Šie po­ky­čiai at­si­ra­do įgy­ven­di­nant Vy­riau­sy­bės spren­di­mą, ku­riuo nu­sta­ty­tas BPC ir sku­bio­sios pa­gal­bos tar­ny­bų, įskai­tant ir GMP, ope­ra­ty­vaus bend­ra­dar­bia­vi­mo me­cha­niz­mas, tei­kiant sku­bią pa­gal­bą gy­ven­to­jams. Šiuo spren­di­mu nu­ma­ty­ta, kad Lie­tu­vo­je veiks vie­nas sku­bio­sios pa­gal­bos nu­me­ris 112, ku­riuo pa­gal­bos pra­šy­mus priims BPC, o sku­bio­sios pa­gal­bos tar­ny­bos pa­čios ope­ra­ty­viai val­dys sa­vo pa­jė­gas. Taip pat nu­ma­ty­ta įsteig­ti nau­ją me­di­ci­ni­nių kon­sul­ta­ci­jų li­ni­ją gy­ven­to­jams, kai GMP bri­ga­dai ne­bū­ti­na at­vyk­ti į vie­tą.
Po­ky­čiai pa­dės su­tau­py­ti lai­ko, kai svar­bi kiek­vie­na mi­nu­tė. Mat BPC ope­ra­to­riai, iki šiol su­jung­da­mi nu­me­riu 112 skam­bi­nan­tį žmo­gų, lauk­da­vo to­je pa­čio­je skam­bu­čių ei­lė­je, kaip ir tie­sio­giai GMP nu­me­riais 03, 103 ir 033 skam­bi­nan­tys gy­ven­to­jai, no­rin­tys pa­si­kon­sul­tuo­ti įvai­riais me­di­ci­ni­niais klau­si­mais. Tai reiš­kia, kad esant sku­biam iš­kvie­ti­mui, gau­tam sku­bios pa­gal­bos nu­me­riu 112, skam­bi­nan­tiems žmo­nėms, su­jun­gia­miems su GMP, tek­da­vo lauk­ti, kol bus už­baig­ta me­di­ci­ni­nė kon­sul­ta­ci­ja. Dėl šios prie­žas­ties žmo­nės pik­tin­da­vo­si, kad ten­ka per­ne­lyg il­gai lauk­ti.
Ats­ky­rus sku­bios me­di­ci­nos pa­gal­bos iš­si­kvie­ti­mo pa­slau­gas ir me­di­ci­ni­nių kon­sul­ta­ci­jų pa­slau­gas GMP dis­pe­če­ri­nė­se, joms bus tai­ko­mi skir­tin­gi kri­te­ri­jai, to­kie kaip at­si­lie­pi­mo lai­kas, po­kal­bio lai­kas ir kiti.
113 nu­me­rio vei­ki­mas bus or­ga­ni­zuo­ja­mas per 5 grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos įstai­gas, tei­kian­čias dis­pe­če­ri­nės pa­slau­gas: Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tį, Kau­no mies­to grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tį, Šiau­lių grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tį, Pa­ne­vė­žio mies­to grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tį ir Klai­pė­dos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tį.
At­siž­velg­da­mas į pa­cien­to iš­sa­ko­mas pro­ble­mas nu­me­riu 113 kon­sul­tuo­jan­tis dis­pe­če­ris ga­li teik­ti inst­ruk­ci­jas gy­ven­to­jams, kaip pa­dė­ti sau. Esant rei­ka­lui, dis­pe­če­ris ga­li pa­siū­ly­ti pa­cien­tui kreip­tis į po­lik­li­ni­ką, prie ku­rios skam­bi­nan­ty­sis yra pri­si­ra­šęs, re­gist­ruo­tis gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­jai ar­ti­miau­siu me­tu.
Dar dis­pe­če­ris ga­li nu­kreip­ti pa­cien­tą į po­lik­li­ni­ką gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­jai tos įstai­gos dar­bo me­tu tą pa­čią die­ną, o po­lik­li­ni­kos ne dar­bo me­tu – kreip­tis į li­go­ni­nės, su ku­ria po­lik­li­ni­ka yra su­da­riu­si su­tar­tį, sku­bio­sios pa­gal­bos sky­rių, kad esant ga­li­my­bei pa­cien­tas bū­tų už­re­gist­ruo­tas pas šei­mos gy­dy­to­ją.
Taip pat dis­pe­če­ris ga­li pa­siū­ly­ti pa­cien­tui kreip­tis į li­go­ni­nės sku­bio­sios pa­gal­bos sky­rių.
Svar­bu pa­žy­mė­ti, kad trum­puo­ju nu­me­riu 113 ga­li skam­bin­ti ir gy­dy­mo įstai­gos, so­cia­li­nės glo­bos įstai­gos dėl pa­cien­tų per­ve­ži­mo iš vie­nos įstai­gos į ki­tą ar į na­mus.
Pa­žy­mė­ti­na, kad nau­jas trum­pa­sis nu­me­ris 113 ga­lios vi­są lai­ką, ne tik pan­de­mi­jos lai­ko­tar­piu.


SAM Spau­dos tar­ny­bos in­for­ma­ci­ja