Nestabdo skubios ir planinės pagalbos

KUL nuo­trau­ka
Li­go­ninė­je ne­nutrūks­ta­mai tei­kia­mos kon­sul­ta­ci­jos
Klaipė­dos uni­ver­si­te­tinė li­go­ninė (KUL) dėl CO­VID-19 ne­stab­do sku­bios ir pla­ninės pa­gal­bos. KUL yra ne tik ko­vi­dinė li­go­ninė, koor­di­nuo­jan­ti CO­VID-19 si­tua­ciją Va­karų Lie­tu­vo­je. Įstai­ga ir ka­ran­ti­no me­tu tei­kia vi­sas spe­cia­li­zuo­tas pla­ni­nes bei sku­bias sta­cio­na­ri­nes, am­bu­la­to­ri­nes kon­sul­ta­ci­nes pa­slau­gas vi­so re­gio­no gy­ven­to­jams.

Kas­dien li­go­ninė­je atliekama te­ra­pi­nio pro­fi­lio ser­gan­čiųjų diag­nos­ti­ka ir gy­dy­mas. At­lie­ka­mos pro­cedū­ros, la­bo­ra­to­ri­niai, echos­ko­pi­niai, en­dos­ko­pi­niai, ra­dio­lo­gi­niai, kom­piu­te­rinės to­mog­ra­fi­jos ir ki­ti ty­ri­mai. Dir­ba chi­rur­gi­jos, vi­daus ligų, on­ko­lo­gi­jos, aku­še­ri­jos-gi­ne­ko­lo­gi­jos ir visų kitų pro­fi­lių spe­cia­lis­tai. Vyksta pla­ninės ope­ra­ci­jos, taip pat ir ro­bo­tinės, ku­rių jau at­lik­ta per 400 pa­cientų iš vi­sos Lie­tu­vos.
„Nė vie­nai die­nai ne­bu­vo­me su­stabdę darbų – tiek die­nos sta­cio­na­ras, tiek am­bu­la­to­rinės pa­slau­gos, tiek sta­cio­na­rinės pa­slau­gos bu­vo ir yra tei­kia­mos kaip ir anks­čiau. Dar­bui su ko­vi­di­niais li­go­niais skir­tas at­ski­ras In­fek­to­lo­gi­jos sky­rius“, – pa­brėžia KUL va­do­vas pro­f. ha­bil. dr. Vin­sas Ja­nu­šo­nis.
Ne­rei­kia pa­mirš­ti, kad nors pan­de­mi­jos fo­ne CO­VID-19 in­fek­ci­ja yra ypa­tin­gai svar­bi svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mai, bet tai nėra vie­nin­telė li­ga. KUL Chi­rur­gi­jos de­par­ta­men­to va­do­vas pro­f. ha­bil. dr. Na­ri­man­tas Eval­das Sa­ma­la­vi­čius at­krei­pia dėmesį, kad yra ne­ma­žai su­si­rgimų, tarp jų ir chi­rur­gi­nių, ku­rių gy­dy­mo ati­dėji­mas yra pa­vo­jin­gas.
„Iš­mo­ko­me gy­ven­ti ir dirb­ti nau­jo­mis sąly­go­mis. Pa­cien­tai pri­va­lo su­pras­ti, kad svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų rei­kia kreiptis laiku”, – pla­ni­nių ir sku­bios pa­gal­bos pa­slaugų svarbą ak­cen­tuo­ja KUL me­di­kai.
On­ko­lo­ginė­mis li­go­mis ser­gan­tiems li­go­niams tiek pir­mos pan­de­mi­jos ban­gos me­tu 2020-ųjų metų pa­va­sarį, tiek šiuo me­tu chi­rur­ginės ope­ra­ci­jos yra at­lie­ka­mos taip pat efek­ty­viai kaip ir iki pan­de­mi­jos. Vi­sa on­ko­lo­ginė pa­gal­ba tei­kia­ma įpras­ta tvar­ka, pil­nos apim­ties ir be ap­ri­bo­jimų.
Li­go­ninė­je ne­nutrūks­ta­mai pil­na apim­ti­mi vei­kia kos­nul­ta­cinė po­lik­li­ni­ka, kur tei­kia­mos kon­tak­tinės (ži­no­ma, ir nuo­to­linės) kon­sul­ta­ci­jos įvai­rio­mis li­go­mis ser­gan­tiems li­go­niams. Am­bu­la­to­rinėms kon­sul­ta­ci­joms pa­cien­tai prii­ma­mi be CO­VID-19 ty­ri­mo ir ne­tu­rin­tys šios li­gos simp­tomų.
„Gy­dy­to­jai pa­cien­tus prii­ma ap­si­rengę tre­čio ly­gio ap­sau­gos prie­monė­mis. Visą kon­sul­ta­ci­jos laiką dėvi­mos ap­sau­ginės vei­do kaukės, de­zin­fe­kuo­ja­mos ran­kos, ma­tuo­ja­ma kūno tem­pe­ratū­ra, vėdi­na­mi kabinetai”, – dar­bo kas­die­nybę apibūdino KUL dar­buo­to­jai.
Pa­cien­tai re­gist­ruo­ja­mi įpras­ta tvar­ka. Į li­go­ninę at­vy­ku­siems pa­cien­tams ma­tuo­ja­ma tem­pe­ratū­ra, pa­cien­tai pri­va­lo už­pil­dy­ti dek­la­ra­ciją dėl CO­VID-19 li­gos simp­tomų. Vi­siems be išim­ties pla­ni­niams pa­cien­tams prie­š hos­pi­ta­li­za­ciją į li­go­ninę at­lie­ka­mi ko­ro­na­vi­ru­so tes­tai.


KUL in­for­ma­ci­ja