Plungė vėl raudonuoja

Asociatyvi nuotrauka
Praė­jusį sa­vait­galį, kai vi­sa Lie­tu­va džiaugė­si il­gai lauk­ta pa­va­sa­riš­ka ši­lu­ma, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė ser­ga­mu­mo ko­ro­na­vi­ru­su žemė­la­py­je vėl nu­si­dažė rau­do­na spal­va – naujų at­vejų skai­čius per pa­starą­sias dvi sa­vai­tes, ten­kan­tis 100-ui tūkst. gy­ven­tojų, mūsų sa­vi­val­dybė­je per­kopė 100-o ribą ir su­sto­jo ties 119,5. Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė iš­li­ko gel­to­no­jo­je zo­no­je, bend­ras ser­ga­mu­mas čia – 41,8. Ša­lies ro­dik­lis – 501,1.

Pir­ma­die­nio duo­me­ni­mis, šiuo me­tu CO­VID-19 ser­ga 40 Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės gy­ven­tojų, o nuo pan­de­mi­jos pra­džios šios li­gos diag­nozę jau iš­gir­do 1 913 as­menų. Dėl ko­ro­na­vi­ru­so mirė 32 sa­vi­val­dybės gy­ven­to­jai, su šios li­gos diag­no­ze – 78.
Did­žiau­sias ži­di­nys fik­suo­tas Plungės lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Rūtelė“ – pra­ėju­sią sa­vaitę čia nu­sta­ty­ti 6 li­gos at­ve­jai. Kaip „Že­mai­čiui“ sakė Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, ope­ra­cijų cent­ro va­do­vas Man­tas Čes­naus­kas, vi­si su­si­rgę as­me­nys – tarp įstai­gos per­so­na­lo, tiks­liau – ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­tojų, ku­rie tie­sio­gi­nio kon­tak­to su grupė­mis ne­turė­jo. Tad ir būti­nybės izo­liuo­ti dar­želį lan­kan­čius vai­kus kol kas nėra.
Dar du li­gos at­ve­jai nu­sta­ty­ti ir ki­ta­me Plungės mies­to lop­še­ly­je-dar­že­ly­je – „Sau­lutė­je“. Vi­si ki­ti su­si­rgi­mai – pa­vie­niai.
M. Čes­naus­ko „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si ir to, ką Plun­gei at­nešė ži­nia, kad dėl išau­gu­sio ser­ga­mu­mo sa­vi­val­dybė vėl nu­si­dažė rau­do­nai?
„Kol kas naujų ri­bo­jimų im­tis nėra rei­ka­lo, reikėtų ne­bent pri­va­lo­mai tes­tuo­ti vi­sus į mo­kyklą grįžtan­čius mo­ki­nius, bet mes ir taip jau tą da­ro­me. Pa­pil­domų prie­mo­nių reikės im­tis, jei ser­ga­mu­mas pas mus pa­sieks 200-ų at­vejų ribą. Ta­da reikės tes­tuo­ti ne tik į mo­kyklą nau­jai grįžtan­čius mo­ki­nius, bet ir jų šeimos na­rius. O šiaip ma­to­me, kad Vy­riau­sybė lais­vi­na kai ku­riuos ri­bo­ji­mus. Ir pas mus si­tua­ci­ja kol kas nėra tra­giš­ka, ko­ro­na­vi­ru­so at­mainų sa­vi­val­dybės te­ri­to­ri­jo­je kol kas ne­nus­ta­ty­ta“, – tei­gia M. Čes­naus­kas.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je si­tua­ci­ja – kiek op­ti­mis­tiš­kesnė. Pan­de­mi­jos pa­grei­tis čia yra sulėtėjęs ir sie­kia mi­nus 31,8 pro­cen­to (Plungės sa­vi­val­dybė­je šis ro­dik­lis – su pliu­so ženk­lu, ser­ga­mu­mas au­go 141,7 pro­cen­to). Ko­ro­na­vi­ru­su šiuo me­tu ser­ga 4 rie­ta­viš­kiai, šios diag­nozės įrašą sa­vo svei­ka­tos kor­telė­je jau tu­ri 332 sa­vi­val­dybės gy­ven­to­jai. Dėl ko­ro­na­vi­ru­so mirė 9 as­me­nys, sirg­da­mi juo – 17.
Ge­ro­kai į prie­kį per pa­starąją sa­vaitę pa­si­stūmėta su vak­ci­na­ci­ja. Lie­tu­vo­je pirmą­ja vak­ci­nos do­ze jau pa­skie­py­ta 20,17 pro­c. gy­ven­tojų, ant­rąja – 7,5 pro­cen­to. Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė­je šis ro­dik­lis ati­tin­ka­mai 16,36 ir 6,99 pro­cen­to, Rie­ta­vo – 18,3 ir 5,91 pro­cen­to. Plungė­je iš vi­so pa­skie­py­ti 2 282 as­me­nys, Rie­ta­ve – 424.

„Že­mai­čio“ in­for­ma­ci­ja