Rietavas ištrūko iš juodosios zonos

Trys sa­vi­val­dybės – Ne­rin­gos, Rie­ta­vo ir Skuo­do – džiau­gia­si pa­gerė­ju­sia CO­VID-19 si­tua­ci­ja
Praėjęs penk­ta­die­nis at­nešė gerų ži­nių rie­ta­viš­kiams – tą dieną ši sa­vi­val­dybė ta­po ant­rąja Lie­tu­vo­je, iš­li­pu­sia iš juo­do­sios zo­nos ko­ro­na­vi­ru­so žemė­la­py­je. Kiek anks­čiau si­tua­ci­ja jau bu­vo pe­gerė­ju­si ir Ne­rin­gos sa­vi­val­dybė­je, penk­ta­dienį rau­do­nai nu­si­dažė Rie­ta­vas, o sa­vait­galį iš juo­do­sios zo­nos iš­li­po ir Skuo­das.

Šias tris sa­vi­val­dy­bes, ku­rio­se epi­de­mio­lo­ginė si­tua­ci­ja ge­ro­kai pa­si­tai­siu­si, ve­ja­si ir Plungė. Va­kar die­nos duo­me­ni­mis, 100-ui tūkst. gy­ven­tojų per pa­starą­sias 14 dienų čia te­ko 506,6 nau­jo su­si­rgi­mo (Lie­tu­vos vi­dur­kis – 996,1).
Šiuo me­tu ko­ro­na­vi­ru­su Plungės ra­jo­ne ser­ga 139 gy­ven­to­jai, per pa­starąją par­ą nu­sta­ty­ti 4 nau­ji at­ve­jai. Bend­ras pan­de­mi­jos pa­grei­tis ra­jo­ne – mi­nus 29 pro­cen­tai. Nuo pan­de­mi­jos pra­džios CO­VID-19 ta­po pa­grin­di­ne 93-jų ra­jo­no gy­ven­tojų mir­ties prie­žas­ti­mi.
Tuo tar­pu Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je per pa­starąją par­ą naujų su­si­rgimų ne­nus­ta­ty­ta, ko­ro­na­vi­rusą šiuo me­tu gy­do­si 20 sa­vi­val­dybės gy­ven­tojų. Bend­ras ser­ga­mu­mas – 390,1 (tiek naujų at­vejų  te­ko 100-ui tūkst. gy­ven­tojų per pa­starą­sias 14 dienų), o pan­de­mi­jos pa­grei­tis – mi­nus du pro­cen­tai. Ko­ro­na­vi­ru­sas nuo pan­de­mi­jos pra­džios nu­si­nešė 17-os sa­vi­val­dybės gy­ven­tojų gy­vy­bes.
Ir nors bend­ra ser­ga­mu­mo si­tua­ci­ja tiek Rie­ta­ve, tiek Plungė­je yra pa­gerė­ju­si, abi šios sa­vi­val­dybės vis dar ne­ga­li pa­si­gir­ti gy­ven­tojų ak­ty­vu­mu skie­pi­jan­tis nuo ko­ro­na­vi­ru­so. Ša­liai pa­sie­kus 66,3 pro­c. vi­siš­kai pa­skie­pytų gy­ven­tojų skai­čių, Plungės ra­jo­ne to­kių tėra 55,9 pro­cen­to, Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je – 59,4 pro­cen­to.