Dalintis aikštele daugiabučio gyventojai nenori

Sta­sio MUN­ČIO nuo­trau­ka
A. Ju­cio gatvės 44-ojo dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai ne­no­ri, kad jų su­tvar­ky­ta aikš­te­le nau­dotų­si sve­ti­mi
Į nuo­to­li­niu būdu vy­kusį po­sėdį rin­ko­si Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos na­riai. Tra­di­ciš­kai ant jų dar­bo sta­lo gulė­jo ne vie­nas pra­šy­mas, su­si­jęs su eis­mo sau­gu­mu mies­te ar už jo ribų, ke­lio ženklų įren­gi­mu. Vieną to­kių pa­teikė Plungės A. Ju­cio gatvės 44-ojo dau­gia­bu­čio na­mo sa­vi­ninkų bend­ri­ja „Tai­ka“, pra­šiu­si ženk­lo, nu­ro­dan­čio, kad aikš­telė­je prie minė­to dau­gia­bu­čio au­to­mo­bi­lius ga­li sta­ty­ti tik to na­mo gy­ven­to­jai.

Bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Ste­pas Pet­raus­kis aiš­ki­no, kad aikš­telę prie 44-uo­ju nu­me­riu pa­žymė­to A. Ju­cio gatvės dau­gia­bu­čio už sa­vo lėšas su­si­tvarkė pa­tys na­mo gy­ven­to­jai, bet būna taip, kad kai ku­rie iš jų, grįžę po darbų ar iš ki­tur, vie­tos sa­vo ma­ši­nai ne­be­ran­da. Prie­žas­tis – gre­ti­muo­se dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­tys vai­ruo­to­jai, be men­kiau­sios sąžinės grau­ža­ties sta­tan­tys sa­vo trans­por­to prie­mo­nes sve­ti­ma­me kie­me. Pir­mi­nin­ko žod­žiais, pa­si­tai­ko at­vejų, kai sve­ti­mi au­to­mo­bi­liai ne­ju­di­na­mi išbū­na sa­vaitė­mis.
S. Pet­raus­kis sakė, kad atei­ty­je šią aikš­telę ke­ti­na­ma plėsti, ta­čiau žmonės esą jau da­bar pik­ti­na­si, jog iš­di­di­nus aikš­telę, kitų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai dar la­biau ver­šis. „Gy­ven­to­jai ne­nu­si­teikę da­lin­tis už jų pa­čių pi­ni­gus įreng­ta au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mo aikš­te­le“, – aiš­ki­no pir­mi­nin­kas ir ti­ki­no, jog būtent dėl šios prie­žas­ties ir pra­šo­ma lei­di­mo pa­sta­ty­ti ženklą, nu­ro­dantį, kad aikš­telė skir­ta konk­re­taus – 44-ojo A. Ju­cio gatvės – dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jams.
Bend­ri­jos na­rių nuo­mo­ne, ženk­las – vie­nin­telė išei­tis, tvar­kan­tis su sve­ti­mo­mis ma­ši­no­mis. Nes nai­vi vil­tis, kad žmonės ne­bedrįs sta­ty­ti sa­vo au­tomo­bi­lių, aikš­telę su­tvar­kius bei su­žymė­jus li­ni­jas, du­žo vos tik ją pra­dėjus eksp­loa­tuo­ti.
Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos na­riai ne­prieš­ta­ra­vo to­kio ženk­lo pa­sta­ty­mui, ta­čiau, kaip sakė Klaipė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos Veik­los or­ga­ni­za­vi­mo ir pre­ven­ci­jos po­sky­rio vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Au­re­li­jus Jan­kaus­kas, ženk­lai to­li gra­žu nėra vie­nin­telė išei­tis. Pa­reigū­no tei­gi­mu, daug efek­ty­vesnė prie­monė to­kiais at­ve­jais yra pa­ke­lia­mi užt­va­rai. Ženk­las, anot A. Jan­kaus­ko, tu­ri trūkumą – rei­kia kont­ro­liuo­ti, ar jo pai­so­ma. O štai pa­ke­lia­mas užt­va­ras be jo­kių tik­ri­nimų at­lie­ka sa­vo funk­ciją.
Po dis­ku­sijų ga­liau­siai pri­tar­ta „Tai­kos“ bend­ri­jos pra­šy­mui su sąly­ga, kad bus išspręs­ti su žemės, rei­ka­lin­gos aikš­te­lei, nuo­ma su­si­ję rei­ka­lai bei pa­tvir­tin­ta lei­dimų stovė­ti to­je aikš­telė­je iš­da­vi­mo tvar­ka.