Liepsnojo šieno rulonai

Ok­sa­nos ŠU­KIE­NĖS nuotr.
Anot ug­nia­ge­sių, šie­nas ga­lė­jo už­si­deg­ti nuo žie­žir­bos iš trak­to­riaus
Ket­vir­ta­die­nio pa­va­ka­rę Plun­gės ra­jo­no spe­cia­lio­sios tar­ny­bos bu­vo su­kel­tos ant ko­jų dėl trak­to­riaus prie­ka­bo­je už­si­de­gu­sių šie­no ru­lo­nų. Šie­no pa­krau­ta prie­ka­ba ko­ne lieps­no­jan­čiu fa­ke­lu vir­to ne kaž­kur lau­kuo­se, o trak­to­riui va­žiuo­jant ke­liu – Glau­džių kai­me esan­čia Tven­ki­nio gat­ve­le.
Ok­sa­nos ŠU­KIE­NĖS nuotr.
Ug­nia­ge­siams te­ko ge­sin­ti šie­no ru­lo­nus

Pir­mi­nis pra­ne­ši­mas bu­vo toks, kad de­ga trak­to­rius, ta­čiau ug­nia­ge­siams nu­vy­kus į mi­nė­tą­jį kai­mą paaiš­kė­jo, jog už­si­liep­no­jo į prie­ka­bą su­krau­tas šie­nas.

Bi­jo­da­mi, jog ne­tru­kus lieps­nų lie­žu­viai apims ir pa­tį trak­to­rių, gais­ri­nin­kai de­gan­tį šie­ną iš­kro­vė pa­ke­lė­je ir per­py­lė jį van­de­niu. Tad nei prie­ka­ba, nei trak­to­rius MTZ 52 ne­spė­jo ap­deg­ti.

Di­džiau­sias nuo­sto­lis – su­de­gęs šie­nas, dėl ku­rio jo šei­mi­nin­kai sie­lo­jo­si ma­žiau­siai. „Svar­biau­sia, jog iš­veng­ta di­des­nių nuo­sto­lių – kad ne­nu­ken­tė­jo trak­to­rių vai­ra­vęs vy­ras, ne­su­ga­din­ta tech­ni­ka ar dar ne­pri­da­ry­ta ko­kios ža­los“, – aiš­ki­no žmo­nės įvy­kio vie­to­je dir­bu­siems žur­na­lis­tams.

Anot ug­nia­ge­sių, la­biau­siai ti­kė­ti­na, kad šie­nas už­si­lieps­no­jo nuo žie­žir­bos iš trak­to­riaus iš­me­ti­mo vamz­džio. Tuo įsi­ti­ki­nęs ir trak­to­ris­tas. Esą to­kie at­ve­jai – ga­na daž­ni.

Susijusios naujienos