Ligoninė ruošiasi stambiam pirkimui: „Čia bus egzaminas direktoriui“

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
R. Ma­žei­ka sakė ga­ran­tuo­ja­na­tis, kad pir­ki­mo kon­kur­sas bus skaid­rus
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės li­go­ninė, dėlio­da­ma ga­li­mus iš­li­ki­mo sce­na­ri­jus, ruo­šia­si pirk­ti naują kom­piu­te­rinį to­mog­rafą. Pu­se lūpų už­si­me­na­ma, kad pa­si­li­ku­si prie se­no­jo to­mog­ra­fo įstai­ga tik pa­leng­vintų už­duotį mi­nis­te­ri­jai, už­si­mo­ju­siai dar vie­nai svei­ka­tos prie­žiū­ros įstaigų tink­lo per­tvar­kai ir jau be­si­dai­ran­čiai, ku­rias ra­jo­ni­nes li­go­ni­nes būtų ga­li­ma nu­ra­šy­ti. Nea­be­jo­ti­nai pir­mos kris tos, ku­rio­se si­tua­ci­ja dėl spe­cia­listų ir gy­dy­mo įran­gos – pra­sčiau­sia. Tai­gi, pla­nas ir no­ras iš­lai­ky­ti kuo įma­no­ma aukš­tesnį pa­slaugų ly­gi yra, tik ar su­veiks?Tu­ri­mas to­mog­ra­fas jau at­gy­ve­no

Norė­da­ma, kad prie nau­jo­jo jos pir­ki­nio pri­si­dėtų ir Sa­vi­val­dybė, li­go­ninė kreipė­si į ją pra­šy­da­ma su­mokė­ti pra­dinį įnašą. 128-ių pjūvių kom­piu­te­ri­nis to­mog­ra­fas ga­li at­siei­ti apie 600 tūkst. eurų, Sa­vi­val­dybės pra­šo­ma pa­deng­ti maž­daug 20 pro­c. jo su­mos, kas su­da­rytų apie 120 tūkst. eurų.
„Li­ku­si su­ma iš­mo­kant po 100 tūkst. eurų per me­tus būtų di­delė naš­ta li­go­ni­nei, bet, mūsų skai­čia­vi­mu, pa­ke­lia­ma“, – kalbė­jo lai­ki­na­sis įstai­gos di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka. Pa­sak jo, šiuo me­tu li­go­ninės tu­ri­mas 2012 m. pa­ga­min­tas 16-os pjūvių to­mog­ra­fas tiek tech­no­lo­giš­kai, tiek fi­ziš­kai yra pa­senęs. Jo re­mon­tui jau iš­leis­ta apie 50 tūkst. eurų, be to, ga­li tek­ti keis­ti to­mog­ra­fo rent­ge­no vamzdį, ku­rio kai­na yra 100 tūkst. eurų, o in­ves­tuo­ti ši­tiek į seną prie­taisą būtų ne­pro­tin­ga.
Di­rek­to­rius pa­minė­jo ir tai, kad su da­bar­ti­niu kom­piu­te­ri­niu to­mog­ra­fu li­go­ninė atei­ty ne­be­galėtų teik­ti neu­ro­lo­gi­jos pa­slaugų – mi­nist­ro įsa­ky­mu, nuo 2023-iųjų tam bus pri­va­lo­mas ma­žiau­siai 64-ių pjūvių to­mog­ra­fas.


Vie­toj nu­ša­lin­to spe­cia­lis­to – nau­jas žmo­gus

Pra­šy­mus pri­tar­ti to­mog­ra­fo pir­ki­mui ir skir­ti dalį lėšų R. Ma­žei­ka pra­ėju­sią sa­vaitę pri­statė Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos ko­mi­te­tams. Vie­no jų po­sėdy­je da­ly­vavęs Ta­ry­bos na­rys Ma­ri­jus Kak­tys domė­jo­si ne tik pla­nuo­ja­mu pir­ki­niu, bet ir lai­ki­nuo­ju li­go­ninės va­do­vu: klausė, kaip jis jau­čia­si nau­jo­se pa­rei­go­se?
„Kaip jau­čiuo­si? Sa­ky­čiau, taip: dir­ba­me la­bai in­ten­sy­viai, tu­ri­me daug dar­bo. Tiesą sa­kant, ne­gal­vo­jau, kad Plungės li­go­ninėj, ku­ri yra 10 kartų ma­žesnė nei Šiau­lių (R. Ma­žei­ka prie­š tai va­do­va­vo Res­pub­li­ki­nei Šiau­lių li­go­ni­nei – aut.), tiek ne­ma­žai veik­los yra“, – pri­si­pa­ži­no lai­ki­na­sis di­rek­to­rius. Ir pri­dūrė, kad dar per anks­ti žiūrė­ti į nu­veik­tus dar­bus: „ Po mėne­sio ki­to, kiek aš čia dirb­siu, bus ga­li­ma pa­sa­ky­ti, ką nu­veikė­me, bet kiek­vieną kartą at­va­žiuo­jant, dir­bant čia, no­ri­si pa­da­ry­ti kažką ge­ro.“
Vis dėlto vieną pa­sie­kimą jis įvar­di­no – pa­si­džiaugė su­stip­rin­ta viešųjų pir­kimų ko­mi­si­ja. Esą nuo šiol li­go­ninės vie­šuo­sius pir­ki­mus or­ga­ni­zuos nau­ja aukš­čiau­sio ly­gio spe­cia­listė Do­vilė Čer­niaus­kienė, tu­rin­ti di­delę pa­tirtį šia­me sek­to­riu­je. Be to, į šią ko­mi­siją kaip stebė­to­ja de­le­guo­ta Sa­vi­val­dybės Viešųjų pir­kimų sky­riaus vedė­ja Jūratė Gar­čins­kaitė.
„Že­mai­tis“ pri­me­na, kad anks­tes­niam li­go­ninės viešųjų pir­kimų spe­cia­lis­tui Ed­var­dui Bie­ron­tui, kaip ir tuo­me­čiui li­go­ninės di­rek­to­riui An­ta­nui Mar­tu­se­vi­čiui, pra­ėjusį pa­va­sarį bu­vo pa­reikš­ti įta­ri­mai Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos (STT) at­lie­ka­ma­me ty­ri­me dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se. Abu teis­mo spren­di­mu bu­vo nu­ša­lin­ti nuo pa­reigų pu­sei metų, bet ne­suė­jus šiam ter­mi­nui A. Mar­tu­se­vi­čius at­si­sta­ty­di­no, o E. Bie­ron­to nu­ša­li­ni­mas pra­tęstas iki gruod­žio 6 die­nos.


Fi­nan­sinė si­tua­ci­ja gerė­ja

Ži­no­ma, no­rint kažką pirk­ti, visų pir­ma rei­kia turė­ti, iš ko. Tad per Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­to po­sėdį Ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­tus tei­ra­vo­si ir apie li­go­ninės fi­nan­sinę si­tua­ciją. Metų pra­džio­je ne­ma­žai kalbė­ta apie tai, kad įstai­ga pa­ti­ria ne­men­kus fi­nan­si­nius nuo­sto­lius, tad dau­ge­liui bu­vo smal­su iš­girs­ti, o kaip yra da­bar.
At­sa­ky­da­mas R. Ma­žei­ka kalbė­jo, kad pir­mo­ji metų pusė, pa­di­di­nus vi­siems dar­buo­to­jams at­ly­gi­ni­mus, įstai­gai iš­ties bu­vu­si nuo­sto­lin­ga – pus­metį ji baigė su 250 tūkst. eurų mi­nu­su. Bet nuo šio mėne­sio pra­džios esą si­tua­ci­ja keitė­si: didėjo me­di­ci­ni­nių pa­slaugų ba­lo vertė, todėl pa­sku­ti­nis ket­vir­tis fi­nan­siš­kai bus sta­bi­les­nis.
Minė­ta, kad efek­ty­vin­da­ma sa­vo vie­šuo­sius pir­ki­mus li­go­ninė jau da­bar ne­ma­žai su­tau­po, tad pa­sku­ti­niai mėne­siai yra fi­nan­siš­kai neut­ralūs. O bend­ras šių metų fi­nan­si­nis re­zul­ta­tas grei­čiau­siai bus su ne­di­de­liu nuo­sto­liu, bet tai, di­rek­to­riaus žod­žiais, ne­turės įta­kos dar­buo­tojų at­ly­gi­ni­mams ar tei­kiamų pa­slaugų ko­ky­bei.


Eg­za­mi­nas nau­ja­jam di­rek­to­riui

Grįžda­mas prie li­go­ninės no­ro pirk­ti kom­piu­te­rinį to­mog­rafą ir pra­šy­mo Sa­vi­val­dy­bei pa­deng­ti penk­ta­dalį šio pir­ki­nio su­mos, Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ado­mas Za­muls­kis ak­cen­ta­vo, kad visų pir­ma li­go­ninė tu­ri at­lik­ti ne­men­kus namų dar­bus – tin­ka­mai pa­reng­ti pir­ki­mo sąly­gas ir sėkmin­gai įvyk­dy­ti šį kon­kursą. O Sa­vi­val­dy­bei pri­si­dėti prie pir­ki­nio reikės iš kitų metų biud­že­to.
Toks op­ti­mis­ti­nis ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­si­sa­ky­mas ne­pras­ly­do pro au­sis opo­zi­ci­jos na­riui li­be­ra­lui Ai­dui Kėsui. Jis pri­minė, kad A. Za­muls­kis vi­sa­da in­ten­sy­viai domė­jo­si li­go­ninės vie­šai­siais pir­ki­mais ir iš­sa­ky­da­vo ne­ma­žai kri­ti­kos dėl jų, ne­veng­da­vo ko­men­tuo­ti, kad A. Mar­tu­se­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma įstai­ga per­mo­ka už per­kamą įrangą.
„O kaip dėl šio bran­gaus pir­ki­nio – ar jūs ga­lit pa­tvir­tin­ti, kad tai yra nor­ma­li kai­na?“ – tei­ra­vo­si A. Kėsas.
A. Za­muls­kis at­sakė kol kas nie­ko ko­men­tuo­ti ne­ga­lin­tis ir pa­si­ūlė su­lauk­ti, ka­da bus pa­skelb­tos kon­kur­so sąly­gos. Esą ta­da kiek­vie­nas no­rin­tis galės pa­si­gi­lin­ti į jas.
„Skaid­rumą mes tik­rai ga­ran­tuo­ja­me“, – pa­brėžė pats R. Ma­žei­ka, ir tuoj sa­vo ad­re­su su­laukė kaž­ku­rio iš Ta­ry­bos na­rių rep­li­kos, kad šis pir­ki­mas bus rim­tas eg­za­mi­nas nau­ja­jam di­rek­to­riui. Nie­kam ne pa­slap­tis, kad minė­ta­me STT ty­ri­me dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se gre­ta A. Mar­tu­se­vi­čiaus ir E. Bie­ron­to šmėžuo­ja ir R. Ma­žei­kos pa­vardė – pa­va­sarį jis taip pat bu­vo įvar­din­tas kaip vie­nas iš įta­riamųjų, tik ne­su­laukė to­kių griežtų veik­los ap­ri­bo­jimų kaip pir­mie­ji du.


Ar dėl atei­ties – vis­kas aiš­ku?

Ko­mi­tetų po­sėdžių me­tu lai­ki­no­jo li­go­ninės va­do­vo tei­rau­ta­si ir to, ar no­ras pirk­ti naują įran­ga ro­do, kad li­go­ninė ti­ki­si iš­gy­ven­ti gy­dy­mo įstaigų tink­lo per­tvarką be nuo­sto­lių? At­sa­ky­da­mas R. Ma­žei­ka kalbė­jo, kad tink­lo per­tvar­kai te­be­si­ruo­šia­ma, esą dėl to vi­sos gy­dy­mo įstai­gos ste­bi­mos lyg pro di­di­namąjį stiklą, ver­ti­na­mas ne tik pa­slaugų tei­ki­mas, spe­cia­listų skai­čius, bet ir tu­ri­ma me­di­ci­ninė įran­ga. Todėl at­si­nau­jin­ti yra būti­na.
Kitą dieną po ko­mi­te­to po­sėdžio, pa­pra­šy­tas de­ta­liau pa­ko­men­tuo­ti, ką iki šiol pa­vy­ko pa­siek­ti ir iš­siaiš­kin­ti dėl li­go­ninės atei­ties, lai­ki­na­sis di­rek­to­rius „Že­mai­čiui“ at­skleidė, kad šiuo me­tu kal­ba­ma apie naują struktū­rinį pa­da­linį prie li­go­ninės – Bend­ruo­menės svei­ka­tos centrą ar­ba tie­siog Svei­ka­tos centrą, ku­ris, bend­ra­dar­biau­jant su pir­minės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rais ir galbūt su Vi­suo­menės svei­ka­tos biu­ru, teiktų am­bu­la­to­ri­nes ir die­nos sta­cio­na­ro pa­s-
lau­gas, apimtų Alz­hei­me­rio li­gos gy­dymą.
„Tai toks būtų nau­jas da­ri­nys, ku­ris ska­tintų skir­tin­go ly­gio gy­dy­mo įstaigų bend­ra­dar­bia­vimą. O dėl esamų sky­rių... Li­go­ninė tu­ri gerų jaunų spe­cia­listų, su­for­muo­tos stip­rios ko­man­dos, ma­to­me, kad gy­ven­to­jai jo­mis pa­si­ti­ki, todėl ne­ky­la abe­jo­nių, jog tu­ri­me iš­lai­ky­ti tuos sky­rius. Bet tam rei­ka­lin­ga šiuo­lai­kiš­ka pa­ti­ki­ma įran­ga“, – pri­dūrė R. Ma­žei­ka.