Mero apkalta žlugo: teismas atsisakė nagrinėti bylą

Ok­sa­nos ŠU­KIENĖS nuo­trau­ka
A. Klišonis: „Ne karui žmonės mus rinko“
Anks­tyvą tre­čia­die­nio rytą pra­nešęs, kad tuoj skelbs iš­va­das dėl Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio įga­lio­jimų ne­te­ki­mo, po pietų Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas (LVAT) pa­vie­ši­no at­si­sa­kan­tis nag­rinė­ti Ta­ry­bos na­rių krei­pimą­si ir pra­šymą įver­tin­ti me­rui mes­tus kal­ti­ni­mus su­lau­žius prie­saiką. Tokį sa­vo spren­dimą teis­mas mo­ty­va­vo tuo, kad grupė Ta­ry­bos na­rių, pra­dėju­sių me­ro ap­kaltą, pa­darė ne vieną pro­cedū­rinį pa­žei­dimą, kal­ti­ni­mai for­mu­luo­ti bei nag­rinė­ti ir net į teismą esą kreip­ta­si ne­tinkamai.
O A. Kli­šo­nio opo­nen­tai at­ker­ta, kad to­kiu spren­di­mu teis­mas prie­šta­rau­ja ne tik ga­lio­jan­tiems teisės ak­tams, bet net sa­vo pa­ties anks­tes­nei pra­kti­kai. Kaip be­būtų, LVAT nu­tar­tis – ga­lu­tinė ir ne­skund­žia­ma, tad, no­ri to ar ne, teks su ja su­si­tai­ky­ti.Pre­ce­den­to ne­sukūrė

To­kiu sa­vo spren­di­mu minė­ta­sis teis­mas ga­lu­ti­nai su­žlugdė Plungės pre­ten­zi­jas tap­ti pirmą­ja sa­vi­val­dy­be, ku­ri nu­ša­li­no žmo­nių tie­sio­giai rinktą merą. Nors to­kių ban­dymų būta ir anks­čiau, ta­čiau visų maiš­tau­tojų vil­tys duž­da­vo į tą pa­čią LVAT uolą – net ke­lis kar­tus šis teis­mas yra kons­ta­tavęs, kad nu­ša­lin­ti vie­nos ar ki­tos sa­vi­val­dybės merą už­si­mo­ta ne­tu­rint tam rea­laus tei­si­nio pa­grin­do, o tik sie­kiant su­si­do­ro­ti su po­li­ti­niu opo­nen­tu.
Ži­no­ma, po­li­tinės pe­ri­pe­ti­jos teis­mui tu­ri ma­žiau­siai rūpėti. Jo dar­bas – įsi­gi­lin­ti, ar ins­ti­tu­ci­jos vei­kia pa­gal teisės ak­tais api­brėžtus rei­ka­la­vi­mus. Būtent ant šio laip­te­lio ir su­klu­po jėgas prie­š A. Kli­šonį su­vie­niję Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos val­dan­tie­ji, dar pra­ėju­sių metų gruodį pa­skelbę, kad vers merą.
Ir iš­ties vertė iš pe­ties. Būtų sun­ku ir su­skai­čiuo­ti, kiek po­sėdžių su­reng­ta, kiek dar­bo va­landų išeik­vo­ta svars­tant me­rui mes­tus kal­ti­ni­mus su­lau­žius prie­saiką ir ne­vykd­žius įpa­rei­go­jimų.
Ma­ty­da­mi, su ko­kiu uo­lu­mu „Vie­nin­gos Plungės“, Tėvynės sąjun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ratų bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­liųjų sąjun­gos at­sto­vai Ta­ry­bo­je ėmėsi šio rei­ka­lo, vie­ni tik pe­čiais traukė ir stebė­jo­si to­kiu pa­si­ry­ži­mu, o ki­ti ir tie­siai švie­siai rėžė, kad, užuot už­sii­minė­da­mi to­kiais nie­kais, po­li­ti­kai ver­čiau nukreiptų jėgas ra­jo­no pro­ble­moms spręsti.
Dar la­biau pa­si­pik­ti­ni­mas išau­go, kai Vy­riau­sio­ji rin­kimų ko­mi­si­ja pa­skelbė, kad da­lies Ta­ry­bos na­rių maiš­tas prie­š A. Kli­šonį vals­ty­bei ga­li at­siei­ti 0,5 mln. eurų – esą tiek kai­nuotų Plungė­je su­reng­ti nau­jus me­ro rin­ki­mus. Tu­rint ome­ny, kad ki­ti merų rin­ki­mai vyks jau 2023 metų kovą, toks iš­lai­da­vi­mas būtų ly­gus pi­nigų iš­me­ti­mui į balą.


Pa­žei­dimų – ne vie­nas

Da­bar jau aiš­ku, kad išanks­ti­nių me­ro rin­kimų Plun­gei ne­pri­reiks, bent jau dėl minėtų kal­ti­nimų A. Kli­šo­niui. Ga­lu­ti­ne ir ne­skund­žia­ma nu­tar­ti­mi LVAT tre­čia­dienį kons­ta­ta­vo, kad nėra teisė­to pa­grin­do pra­dėti me­ro įga­lio­jimų ne­te­ki­mo pro­cedū­ros. Teis­mas nu­statė net ke­lis pro­cedū­ri­nius pa­žei­di­mus, už­ker­tan­čius ke­lią to­liau tęsti by­los nag­rinė­jimą.
Be­ne pa­grin­di­nis – kad į teismą bu­vo kreip­ta­si ne Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos spren­di­mu, kaip to rei­ka­lau­ja teisės ak­tai, bet at­skirų Ta­ry­bos na­rių pa­si­ra­šy­tu ir teis­mui ad­re­suo­tu pra­šy­mu pa­teik­ti iš­vadą. Ge­gužės 13 d. Ta­ry­bos spren­di­me įga­lio­ti šiuos as­me­nis kreip­tis į teismą nebuvo ir aiš­kiai iš­reikš­tos ko­le­gia­lios Ta­ry­bos va­lios me­rui tai­ky­ti įga­lio­jimų ne­te­ki­mo pro­cedūrą, nėra įvar­di­na­mi konk­retūs jo pa­da­ry­ti pa­žei­di­mai.
Bylą nag­rinė­ju­si pen­kių teisėjų ko­le­gi­ja įžvelgė klaidų ir anks­tes­niuo­se Ta­ry­bos spren­di­muo­se. Esą sausį tvir­ti­nant ko­mi­siją me­rui pa­reikš­tiems įta­ri­mams iš­tir­ti į ją ne­galė­jo būti įtrauk­ti tie pa­tys Ta­ry­bos na­riai, ku­rie pa­si­rašė tei­kimą pra­dėti me­ro įga­lio­jimų ne­te­ki­mo pro­cedūrą – to­kiu būdu su­lau­žy­tas skaid­ru­mo, ob­jek­ty­vu­mo ir ne­ša­liš­ku­mo prin­ci­pas. O ba­landį, pa­tei­ku­si sa­vo ty­ri­mo iš­va­das, ši ko­mi­si­ja vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­mus, į iš­va­das įtrauk­da­ma ir tas ap­lin­ky­bes, ku­rių jos ne­bu­vo pra­šo­ma tir­ti.


Svar­biau­sias klau­si­mas li­ko neat­sa­ky­tas

Su­ži­no­ti, kaip tokį teis­mo spren­dimą ver­ti­na minė­tai ko­mi­si­jai va­do­va­vu­si Ta­ry­bos narė, „Vie­nin­gos Plungės“ at­stovė Vi­da Bon­daus­kienė, „Že­mai­čiui“ ne­pa­vy­ko – tre­čia­dienį at­si­lie­pu­si te­le­fo­nu ji sakė, kad yra iš­vy­ku­si į už­sienį ir LVAT spren­di­mo dar nė ne­ma­čiu­si.
Iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­monę pa­prašė­me ki­to Ta­ry­bos na­rio, at­sto­va­vu­sio Ta­ry­bai pra­ėju­sią sa­vaitę vy­ku­sia­me LVAT po­sėdy­je, kon­ser­va­to­riaus Ado­mo Za­muls­kio. Jis sakė tąkart ne­si­tikėjęs, kad minė­tas po­sėdis bus pir­mas ir pa­sku­ti­nis, o teis­mas ne­tru­kus pa­skelbs ne­nag­rinė­sian­tis by­los, nors pa­ts teismo po­sėdžio ve­di­mas šio­kių to­kių įta­rimų jam esą su­kėlė.
„Aš ne­su tei­si­nin­kas, bet yra tekę da­ly­vau­ti ne vie­na­me teis­mo po­sėdy­je, tik ki­tuo­se teis­muo­se. Šiuo at­ve­ju jau bu­vo ga­li­ma su­vok­ti, kad kaž­kas ne taip, nes kai ko nors klau­sia ir nė ne­si­sten­gia išk­lau­sy­ti at­sa­ky­mo...“ – stebė­jo­si po­li­ti­kas ir pri­dūrė ma­nan­tis, kad jau prie­š tą po­sėdį teis­mas bu­vo su­rašęs spren­dimą nu­trauk­ti bylą.
Toks spren­di­mas, A. Za­muls­kio įsi­ti­ki­ni­mu, bu­vo priim­tas re­mian­tis for­ma­liais ir vi­siš­kai pro­cedū­ri­niais pa­grin­dais, ne­si­ryž­tant nag­rinė­ti by­los iš esmės ir tuo pa­čiu iš­ven­giant at­sa­ko­mybės dėl ga­li­mai ne­pa­to­gaus po­li­ti­nio spren­di­mo.
„Mūsų nuo­mo­ne, kai ku­rie teis­mo mo­ty­vai, ku­riais rem­da­ma­sis jis nu­traukė bylą, net nea­ti­tin­ka ga­lio­jan­čių teisės aktų ir pa­ties LVAT su­for­muo­tos pra­kti­kos. Ta­čiau, de­ja, ši nu­tar­tis yra ga­lu­tinė ir ne­skund­žia­ma, todėl gerb­si­me ją.“
Vis dėlto, pa­sak A. Za­muls­kio, pa­grin­di­nis klau­si­mas – ar A. Kli­šo­nis su­laužė prie­saiką – bu­vo ne­nag­rinė­tas ir lie­ka at­vi­ras.


„Ne ka­rui žmonės mus rin­ko“

O pa­ts A. Kli­šo­nis „Že­mai­čiui“ sakė vi­sa­da ži­nojęs, kad iš Ta­ry­bos na­rių pa­si­ry­ži­mo pa­ša­lin­ti jį iš pa­reigų ga­liau­siai liks tik šnipš­tas.
„Nuo pat pra­džių vi­sas šis pro­ce­sas kvepė­jo ne la­bai kaip. Tie­siog tai bu­vo ban­dy­mas ati­duo­ti grąžą už tam tik­rus ma­no spren­di­mus“, – si­tua­ciją įver­ti­no A. Kli­šo­nis ir pri­dūrė vi­sad tikėjęs tei­sin­gu­mu bei pa­si­tikėjęs mūsų ša­lies tei­si­ne sis­te­ma, tad LVAT spren­di­mas jam ne­buvęs ne­tikė­tas.
Me­ro tei­ra­vomės ir to, ar jam jau ži­no­ma, kiek šis teis­mo pro­ce­sas kai­nuos Sa­vi­val­dy­bei, ku­ri at­sto­vau­ti Ta­ry­bai pa­si­rin­ko tei­si­ninkų kon­torą „El­lex Va­liū­nas ir par­tne­riai“, va­landą sa­vo pa­slaugų įkai­na­vu­sią 160-čia eurų (be PVM).
„Taip, bran­gesnės ad­vo­katų kon­to­ros Lie­tu­vo­je nėra. Kol kas jų sąskai­ta dar neatė­jo, bet aš vi­liuo­si, kad kai ji bus pa­teik­ta Sa­vi­val­dy­bei, visą šį pro­cesą ini­ci­javę Ta­ry­bos na­riai ras sa­vy garbės ir stip­rybės tuos kaš­tus pa­deng­ti iš sa­vo ki­šenės“, – kalbė­jo me­ras.
Pa­sak A. Kli­šo­nio, da­bar svar­biau­sia – Ta­ry­bai su­pras­ti, kad dar dve­jus me­tus reikės dirb­ti drau­ge. „Turė­sim kaž­kaip iš­mok­ti su­gy­vent. Bent jau aš as­me­niš­kai jo­kios nuo­skau­dos ne­jau­čiu. Ne ka­rui žmonės mus rin­ko, o dar­bams ra­jo­no la­bui. Į tai ir reikėtų kon­cent­ruo­tis.“