Miesto šventė bus, bet kitokia

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Šie­met šven­tinė ei­se­na bus ki­to­kia – žy­giuos tik pu­čia­mie­ji or­kest­rai
Per­nai CO­VID-19 išp­ro­vo­kuo­ta pan­de­mi­ja iš plun­giš­kių at­ėmė vieną lau­kia­miau­sių ir did­žiau­sių ren­gi­nių – mies­to šventę, ku­rios pro­gra­ma kas­met nu­si­driek­da­vo per tris die­nas ir džiu­gin­da­vo su­si­ti­ki­mais su mūsų bi­čiu­liais iš kitų ša­lių, pa­ro­do­mis, kon­cer­tais, vie­nu ar ki­tu fes­ti­va­liu, spor­to už­siė­mi­mais ir ki­to­kia veik­la. Šie­met, nors ko­ro­na­vi­ru­sas vi­siš­kai ir neat­sit­raukė, Plungės mies­to šventė su­grįžta. Tie­sa, ji ža­da­ma kiek ki­to­kia nei anks­tes­niais me­tais, ta­čiau ne ką ma­žiau tur­tin­ga įvai­riau­sių ren­gi­nių. Mies­to šventė šur­mu­liuos ir plun­giš­kius kvies lie­pos 30–31 die­no­mis.Džiaug­tis ne­skubė­ta

Apie tai, kad šie­met plun­giš­kiai ga­li tikė­tis mies­to šventės, ne­pai­sant vis dar ga­na su­dėtin­gos si­tua­ci­jos ša­ly­je, vie­šai pa­skelb­ta gegužės pra­džio­je. Tie­sa, ga­ran­tijų, kad tra­di­ci­nis mies­to ren­gi­nys įvyks, tąkart ne­skubė­ta duo­ti. Ne­pul­ta da­lin­tis ir šių­me­tinės šventės vaiz­du: ko­kie ren­gi­niai pla­nuo­ja­mi, ko­kių sau­gu­mo rei­ka­la­vimų bei ri­bo­jimų jie bus su­var­žy­ti.
„Esa­me su­dėtin­go­je si­tua­ci­jo­je dėl mies­to šventės, mat la­bai sun­ku pla­nuo­ti, kai neaiš­ki si­tua­ci­ja dėl CO­VID-19. Aiš­ku, dėlio­ja­me pa­grin­di­nius rėmus, bet būtų drąsu jau da­bar vie­šin­ti. O jei vis tik šventė ne­įvyks? Tad dar po­rą sa­vai­čių su­si­lai­ky­ki­me nuo vie­šos in­for­ma­ci­jos tei­ki­mo, kad ne­nu­vil­tu­me žmo­nių“, – ta­da „Že­mai­čiui“ sakė Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­da Sau­ka­lienė.


Šventė bus

Dar sykį ap­tar­ti Plungės mies­to šventės klau­simą rink­ta­si ge­gužės pa­bai­go­je. Dar­bo grupė, at­sa­kin­ga už Plungės mies­to šventės or­ga­ni­za­vimą, pa­tvir­ti­no, kad šventė vis tik įvyks. Ap­tar­ta ir jos kon­cep­ci­ja bei pa­grin­di­niai ak­cen­tai.
Šie­met mies­to šventė bus ki­to­kia sa­vo apim­ti­mi. Prie­žas­tis vi­siems dau­giau nei aiš­ki – pan­de­minė si­tua­ci­ja Lie­tu­vo­je ir vi­sa­me pa­sau­ly­je.
Būtent dėl to pirmą­kart švęsi­me be sa­vo už­sie­nio par­tne­rių. Ti­ki­ma­si, kad kitą­met pan­de­miją pa­vyks įveik­ti ir Plungė galės džiaug­tis tiek ofi­cia­lių už­sie­nio de­le­ga­cijų vi­zi­tu, tiek sve­čių ša­lių me­no ko­lek­tyvų pa­si­ro­dy­mais, su­tei­kian­čiais mūsų šven­tei ki­to­kių spalvų.


Ren­gi­nių star­tas – penk­ta­dienį

Kaip jau minė­ta, šventė Plungė­je šur­mu­liuos lie­pos 30–31 die­no­mis. Pag­rin­dinės šven­ti­nių ren­gi­nių vie­tos – Bab­run­go slėnio est­ra­da, M. Ogins­kio rūmai bei par­kas.
Dvi die­nas plun­giš­kius džiu­gin­sian­čią šven­tinę pro­gramą pra­dės iš­kil­min­gas Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdis, ku­ris vyks penk­ta­dienį – lie­pos 30 dieną, 16 va­landą. Kaip įpras­tai, šio po­sėdžio me­tu bus pa­gerb­tas nau­jai iš­rink­tas garbės pi­lie­tis, kultū­ros ir me­no at­sto­vams bus įteik­tos pre­mi­jos už reikš­mingą ir sva­rią veiklą kultū­ros sri­ty­je. Šie­met Plungės garbės pi­lie­čio re­ga­li­jo­mis pa­si­puoš kar­dio­lo­gas Re­mi­gi­jus Ža­liū­nas.
Iš­kil­mingą dieną vai­ni­kuos kon­cer­tas, su­dre­bin­sian­tis Bab­run­go slėnio est­radą. Jį plun­giš­kiams do­va­nos Plungės kultū­ros cent­ro sim­fo­ni­nis or­kest­ras bei so­lis­tai.


Kvies pu­čiamųjų or­kestrų fes­ti­va­lis

Iš pra­džių bu­vo kalbė­ta, kad į šių­me­tinės mies­to šventės, jei ji įvyks, pro­gramą įsi­lies da­lis per­nykš­čių pro­jektų, ku­rių or­ga­ni­za­to­rius – Plungės kultū­ros cent­ras. Per­nai duoklė turė­jo būti ati­duo­ta folk­lo­ro tra­di­cijų puo­selė­to­jams, tad bu­vo ma­ny­ta, kad šiais me­tais būtent fes­ti­va­lis „Sau­lelė rau­do­na“ su­dre­bins per­nai at­nau­jintą Bab­run­go slėnį.
Bet dėlio­jant ren­gi­nių planą nu­spręsta, kad šių­me­tinės šventės pa­grin­di­niu ak­cen­tu lie­pos 31-ąją taps tra­di­ci­nis pu­čiamųjų or­kestrų fes­ti­va­lis.
Netrūks ir kitų ren­gi­nių. Kaip sakė V. Sau­ka­lienė, ant­ro­ji šventės die­na bus ku­pi­na įvai­rių me­ni­nių veiklų, kon­certų, ak­cijų ir ki­to­kių už­siė­mimų. „M. Ogins­kio par­kas bus „gy­vas“. Ja­me vyks pro­jek­tas „Par­ko mu­zi­ka“. Or­kest­rai ren­gia įdo­mias ir išs­kir­ti­nes me­ni­nes pro­gra­mas su po­pu­lia­riais Lie­tu­vos so­lis­tais ir at­likė­jais“, – at­skleidė pa­va­duo­to­ja.
Plungės vie­šo­ji bib­lio­te­ka, kaip vi­sa­da, jau ruo­šia ir per šventę pri­sta­tys „Fo­toalėją“.
Ne­bus at­si­sa­ky­ta ir va­ka­ri­nio kon­cer­to. Šie­met jį do­va­nos Jus­ti­nas Ja­ru­tis su gy­vo gar­so gru­pe. Pa­si­ro­dys ir dau­giau at­likėjų, ta­čiau kol kas ne­skel­bia­ma, kas jie to­kie. Šiuo me­tu su jais dar ta­ria­ma­si.


Tra­di­cinės ei­se­nos ne­bus

Plungės mies­to šventė ne­įsi­vaiz­duo­ja­ma ir be amatų bei tau­to­dailės mugės, ku­ri, kaip žadė­jo V. Sau­ka­lienė, tik­rai vyks. Netrūks veik­los ir ma­žie­siems šventės da­ly­viams.
O kaip dėl did­žiu­lio dėme­sio kas­met su­lau­kian­čios ir itin lau­kia­mos teat­ra­li­zuo­tos įmo­nių, įstaigų ir or­ga­ni­za­cijų ei­se­nos? Pa­sak V. Sau­ka­lienės, vie­nin­gai su­tar­ta, kad  būtų sun­ku su­val­dy­ti žmo­nių srautus, iš­lai­kant vi­sus sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus, todėl ei­se­nos, ko­kia būda­vo anks­tes­niais me­tais, at­si­sa­ky­ta. Ta­čiau plun­giš­kiai turės ga­li­mybę iš­vys­ti iš­ties spal­vingą ir nuo­tai­kingą pu­čiamųjų or­kestrų ei­seną. Tik dėl vie­tos dar nėra ap­si­spręsta.
Kiek­vie­nais me­tais mies­to šventė už­si­baig­da­vo ren­gi­niais sek­ma­dienį, tik šie­met kon­certų ar ko­kių ki­to­kių di­des­nių ren­gi­nių tądien ne­reikėtų tikė­tis. Bet po­sėdžia­vu­si dar­bo grupė dis­ku­ta­vo ir ga­liau­siai nu­tarė, jog sek­ma­dienį – rugpjū­čio 1-ąją – būtų pui­ku su­reng­ti plun­giš­kių iš­kylą prie M. Ogins­kio rūmų. „Jei­gu leis oras, bus iš­ties sma­gus, lais­vas, be jo­kių įpa­rei­go­jimų pa­si­bu­vi­mas, kurį pa­įvai­rintų me­no ko­lek­tyvų pa­si­ro­dy­mai“, – sakė V. Sau­ka­lienė.
Anot Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jo pa­va­duo­to­jos, mies­to šventės pro­gra­ma bus api­pin­ta ir ki­to­mis veik­lo­mis. „Ga­vo­me laišką iš Plungės smul­kio­jo vers­lo aso­cia­ci­jos, ji siū­lo su­reng­ti pa­ro­domąjį au­to­mo­bi­lių va­žia­vimą. Ti­ki­me, jog at­si­ras ir dau­giau ini­cia­tyvų, ku­rios tik­rai ras sa­vo vietą Plungės mies­to šventės pro­gra­mo­je“, – žadė­da­ma ar­ti­miau­siu me­tu su­dėlio­ti visą pro­gramą kalbė­jo V. Sau­ka­lienė.