Nacionalinė parama pieno gamintojams – jau netrukus

Asociatyvi nuotrauka
Nuo rugsė­jo 20 d. pra­de­da­ma mokė­ti 2021 m. pe­rei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio na­cio­na­linė pa­ra­ma už pieną. Be­veik 17 tūkst. pie­no ga­min­tojų bus iš­mokė­ta 12,3 mln. Eur.

Pag­rin­di­niai rei­ka­la­vi­mai at­sie­ta­jai na­cio­na­li­nei pa­ra­mai už 2021 m. gau­ti li­ko to­kie pa­tys, kaip ir 2020 me­tais. Pa­ra­ma mo­ka­ma tiems ga­min­to­jams, ku­rie 2006–2007 kvo­tos me­tais par­davė pieną ir 2007 m. ko­vo 31 d. turė­jo nu­sta­tytą 2006–2007 kvo­tos me­tams pie­no ga­my­bos kvotą. Be to, pre­ten­duo­jan­tie­ji į šią pa­ramą tu­ri būti įsi­re­gist­ravę val­dos val­dy­to­jais ar­ba par­tne­riais Žemės ūkio ir kai­mo vers­lo re­gist­re. Val­dos, ku­rio­je pie­no ga­min­to­jas re­gist­ruo­tas val­dy­to­ju ar­ba par­tne­riu, val­dy­to­jas tu­ri būti 2021 me­tais dek­la­ravęs žemės ūkio naud­menų ir pa­sėlių plo­tus. Kaip ir 2020 me­tais, pa­ra­ma bus mo­ka­ma tiems pie­no ga­min­to­jams, ku­rių var­du 2021 m. sausio–birželio mėne­siais Ūki­nių gyvūnų re­gist­re bu­vo re­gist­ruo­tos pie­ninės karvės.
Pie­no ga­min­to­jams, ku­rie at­skai­tos lai­ko­tar­piu (2006–2007 kvo­tos me­tais) par­davė pieną, ta­čiau šių metų sausio–birželio mėne­siais pie­ni­nių kar­vių ne­turė­jo, at­sie­to­ji na­cio­na­linė pa­ra­ma ne­mo­ka­ma.
Pa­ra­mos dy­dis –14,56 Eur už at­skai­tos lai­ko­tar­piu par­duo­to pie­no toną.
Pa­ramą kiek­vie­nam ga­min­to­jui ap­skai­čiuos Žemės ūkio in­for­ma­ci­jos ir kai­mo vers­lo cent­ras, o iš­mokės Na­cio­na­linė mokė­ji­mo agentū­ra. Pa­tiems pie­no ga­min­to­jams pa­raiškų teik­ti ne­reikės, nes duo­me­nys ima­mi iš tu­rimų re­gistrų.
Pa­ra­mos mokė­ji­mo tai­syklės pa­tvir­tin­tos 2021 m. rugsė­jo 3 d. žemės ūkio mi­nist­ro įsa­ky­mu Nr. 3D-552.

logo
Užs. Nr. 444 r