Plateliuose liepsnos pasiglemžė namą

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Pla­te­liuo­se ug­nis pa­si­glemžė ne­gy­ve­namą namą
Naktį iš pir­ma­die­nio į ant­ra­dienį Plungės ra­jo­ne, Pla­te­lių mies­te­ly­je, įsip­lieskęs gais­ras pa­si­glemžė ap­leistą ir ne­gy­ve­namą namą. Gais­ro me­tu žmonės ne­nu­kentė­jo.

Rugsė­jo 13-osios naktį gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Pla­te­lių mies­te­ly­je, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gatvė­je, de­ga ne­gy­ve­na­mas na­mas. Pir­ma­jam gais­ri­ninkų eki­pa­žui at­vyk­ti į gais­ro vietą pri­reikė vos 5 mi­nu­čių.

00.35 val. at­vy­kus Prieš­gais­ri­nei gelbė­ji­mo tar­ny­bai, ne­gy­ve­na­mas na­mas jau degė at­vi­ra lieps­na, sto­gas bu­vo su­kritęs. Ug­nia­ge­siai skubė­jo jį au­šin­ti, kad neuž­si­degtų ša­lia, už 5 metrų, sto­vin­tis me­di­nis ūki­nis pa­sta­tas.

Gais­ro me­tu su­degė me­di­nis ne­gy­ve­na­mas na­mas, iš­sau­go­ti pa­vy­ko tik me­dinį ūkinį pa­statą. Įvy­kis ti­ria­mas.