Baigsis ekskursijos, neliks ir problemos?

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
Tei­gia­ma, kad švie­so­fo­rus Da­riaus ir Gi­rė­no bei Sto­ties gat­vių san­kry­žo­je bus ga­li­ma su­re­gu­liuo­ti tik ta­da, kai nu­slūgs su­si­do­mė­ji­mas nau­juo­ju tu­ne­liu
Lapk­ri­čio 29-ąją Plun­gė­je, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, ati­da­rius nau­ją­jį tu­ne­lį po ge­le­žin­ke­liu bū­ta daug džiu­gių emo­ci­jų. Vos ne kaip per ves­tu­ves sa­ky­ti svei­ki­ni­mai ir lin­kė­ta il­go bei gra­žaus gy­ve­ni­mo mies­te, ku­rio ne­be­da­li­na ge­le­žin­ke­lio bė­giai. Bet štai pra­bė­go ke­le­tas die­nų, tuok­tu­vių eu­fo­ri­ja nu­slū­go ir atė­jo me­tas ap­si­žiū­rė­ti, su kuo rei­kės gy­ven­ti. Jau pa­si­girs­ta nuo­gąs­ta­vi­mų, kad va­žiuo­ti nau­juo­ju tu­ne­liu nė­ra taip pa­to­gu, kaip ti­kė­ta­si. O kai dar ims rim­čiau šal­ti...

„Prie tu­ne­lio pa­sta­ty­tas nau­jas švie­so­fo­ras iš Sto­ties į Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vę vie­nu kar­tu pra­lei­džia tik dvi ma­ši­nas. Tre­čia va­žiuo­ja jau mirk­sint sig­na­lui. Ar toks nu­sta­ty­tas in­ter­va­las nor­ma­lus?“ – „Že­mai­čiui“ at­siųs­ta­me laiš­ke tei­rau­ja­si mū­sų skai­ty­to­jas Vy­gan­das.

Ar švie­so­fo­rai Sto­ties bei Da­rias ir Gi­rė­no gat­vių san­kry­žo­je to­kiu in­ter­va­lu veiks vi­są lai­ką, o gal da­bar tik ban­do­ma­sis pe­rio­das, „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio sky­riaus lai­ki­no­jo ve­dė­jo Ar­vy­do Liu­ti­kos.

Pa­sak jo, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ši pro­ble­ma pui­kiai ži­no­ma. Esą ieš­ko­ma bū­dų ją iš­spręs­ti, nors tu­ne­lį sta­čiu­siems ir švie­so­fo­rų įren­gi­mo pa­slau­gą už­sa­kiu­siems ran­go­vams at­ro­do, kad jo­kios pro­ble­mos nė­ra.

„Sank­ry­žą pro­jek­ta­vu­si įmo­nė ste­bė­jo au­to­mo­bi­lių srau­tus, žiū­rė­jo, kiek va­žiuo­ja ir ku­ria kryp­ti­mi. Pa­gal gau­tus duo­me­nis nau­jie­ji švie­so­fo­rai ir bu­vo su­re­gu­liuo­ti. Pa­ma­tę žmo­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą kal­bė­jo­me su ran­go­vais. Jų at­sa­ky­mas ir no­ras bu­vo pa­lauk­ti dar ke­lias sa­vai­tes, kol va­žiuo­jan­čių­jų šia san­kry­ža srau­tas nu­si­sto­vės, o ta­da ir spręs­ti“, – sa­kė A. Liu­ti­ka.

Pa­sak jo, kol kas sun­ku pa­sa­ky­ti, kiek ker­tan­čių­jų šią san­kry­žą šį marš­ru­tą ren­ka­si iš rei­ka­lo, o kiek – no­rė­da­mi pa­si­džiaug­ti nau­juo­ju tu­ne­liu. „Kol kas dar gar­bės rei­ka­las juo pra­va­žiuo­ti. Ne vie­nas, iš­lin­dęs iš tu­ne­lio ir ap­si­su­kęs nau­juo­ju žie­du, va­žiuo­ja dar ir dar kar­tą. Kai baig­sis šios eks­kur­si­jos, ta­da ir bus ma­ty­ti, ku­ria gat­ve – Sto­ties ar Da­riaus ir Gi­rė­no – va­žiuo­ja dau­giau ma­ši­nų“, – kal­bė­jo lai­ki­na­sis ve­dė­jas.

O iš­gir­dęs apie plun­giš­kių nuo­gąs­ta­vi­mus, jog žie­mą esant mi­nu­si­nei tem­pe­ra­tū­rai iš­lin­du­siems iš tu­ne­lio ir stab­te­lė­ju­siems prie švie­so­fo­ro au­to­mo­bi­liams ga­li bū­ti sun­ku įveik­ti sli­džią įkal­nę, A. Liu­ti­ka pri­mi­nė, jog tu­ne­lis te­bė­ra jį sta­čiu­sių įmo­nių ži­nio­je, tad Sa­vi­val­dy­bė ga­lės jų tik pra­šy­ti skir­ti dau­giau dė­me­sio va­žiuo­ja­mo­sios da­lies prie­žiū­rai: „Lai­kas pa­ro­dys, ar bus dėl to pro­ble­mų. Kol kas dar anks­ti spręs­ti.“

Komentarai

Rima    Tre, 2019-12-11 / 18:03
reiketu tunelio pesciuju take pastatyti nors viena siuksline. Dabar viskas metoma ant tako...
aaa    Šeš, 2019-12-14 / 21:58
juokingiausia, kad tik speji pajudet ir jau blyksi zalias, kad persijungs... i ta ikalne atstuma palikt koki reikia, nes pastoviai rieda atgal kai kurie vairuotojai, baisu kad ipuls... vsisiaki nesuprantu kam reikejo to sviesoforo ten. kuo puikiausiai butu buve kaip anksciau paprasta sankryza..

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.