Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
Tei­gia­ma, kad švie­so­fo­rus Da­riaus ir Gi­rė­no bei Sto­ties gat­vių san­kry­žo­je bus ga­li­ma su­re­gu­liuo­ti tik ta­da, kai nu­slūgs su­si­do­mė­ji­mas nau­juo­ju tu­ne­liu
Lapk­ri­čio 29-ąją Plun­gė­je, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, ati­da­rius nau­ją­jį tu­ne­lį po ge­le­žin­ke­liu bū­ta daug džiu­gių emo­ci­jų. Vos ne kaip per ves­tu­ves sa­ky­ti svei­ki­ni­mai ir lin­kė­ta il­go bei gra­žaus gy­ve­ni­mo mies­te, ku­rio ne­be­da­li­na ge­le­žin­ke­lio bė­giai. Bet štai pra­bė­go ke­le­tas die­nų, tuok­tu­vių eu­fo­ri­ja nu­slū­go ir atė­jo me­tas ap­si­žiū­rė­ti, su kuo rei­kės gy­ven­ti. Jau pa­si­girs­ta nuo­gąs­ta­vi­mų, kad va­žiuo­ti nau­juo­ju tu­ne­liu nė­ra taip pa­to­gu, kaip ti­kė­ta­si. O kai dar ims rim­čiau šal­ti...

„Prie tu­ne­lio pa­sta­ty­tas nau­jas švie­so­fo­ras iš Sto­ties į Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vę vie­nu kar­tu pra­lei­džia tik dvi ma­ši­nas. Tre­čia va­žiuo­ja jau mirk­sint sig­na­lui. Ar toks nu­sta­ty­tas in­ter­va­las nor­ma­lus?“ – „Že­mai­čiui“ at­siųs­ta­me laiš­ke tei­rau­ja­si mū­sų skai­ty­to­jas Vy­gan­das.

Ar švie­so­fo­rai Sto­ties bei Da­rias ir Gi­rė­no gat­vių san­kry­žo­je to­kiu in­ter­va­lu veiks vi­są lai­ką, o gal da­bar tik ban­do­ma­sis pe­rio­das, „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio sky­riaus lai­ki­no­jo ve­dė­jo Ar­vy­do Liu­ti­kos.

Pa­sak jo, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ši pro­ble­ma pui­kiai ži­no­ma. Esą ieš­ko­ma bū­dų ją iš­spręs­ti, nors tu­ne­lį sta­čiu­siems ir švie­so­fo­rų įren­gi­mo pa­slau­gą už­sa­kiu­siems ran­go­vams at­ro­do, kad jo­kios pro­ble­mos nė­ra.

„Sank­ry­žą pro­jek­ta­vu­si įmo­nė ste­bė­jo au­to­mo­bi­lių srau­tus, žiū­rė­jo, kiek va­žiuo­ja ir ku­ria kryp­ti­mi. Pa­gal gau­tus duo­me­nis nau­jie­ji švie­so­fo­rai ir bu­vo su­re­gu­liuo­ti. Pa­ma­tę žmo­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą kal­bė­jo­me su ran­go­vais. Jų at­sa­ky­mas ir no­ras bu­vo pa­lauk­ti dar ke­lias sa­vai­tes, kol va­žiuo­jan­čių­jų šia san­kry­ža srau­tas nu­si­sto­vės, o ta­da ir spręs­ti“, – sa­kė A. Liu­ti­ka.

Pa­sak jo, kol kas sun­ku pa­sa­ky­ti, kiek ker­tan­čių­jų šią san­kry­žą šį marš­ru­tą ren­ka­si iš rei­ka­lo, o kiek – no­rė­da­mi pa­si­džiaug­ti nau­juo­ju tu­ne­liu. „Kol kas dar gar­bės rei­ka­las juo pra­va­žiuo­ti. Ne vie­nas, iš­lin­dęs iš tu­ne­lio ir ap­si­su­kęs nau­juo­ju žie­du, va­žiuo­ja dar ir dar kar­tą. Kai baig­sis šios eks­kur­si­jos, ta­da ir bus ma­ty­ti, ku­ria gat­ve – Sto­ties ar Da­riaus ir Gi­rė­no – va­žiuo­ja dau­giau ma­ši­nų“, – kal­bė­jo lai­ki­na­sis ve­dė­jas.

O iš­gir­dęs apie plun­giš­kių nuo­gąs­ta­vi­mus, jog žie­mą esant mi­nu­si­nei tem­pe­ra­tū­rai iš­lin­du­siems iš tu­ne­lio ir stab­te­lė­ju­siems prie švie­so­fo­ro au­to­mo­bi­liams ga­li bū­ti sun­ku įveik­ti sli­džią įkal­nę, A. Liu­ti­ka pri­mi­nė, jog tu­ne­lis te­bė­ra jį sta­čiu­sių įmo­nių ži­nio­je, tad Sa­vi­val­dy­bė ga­lės jų tik pra­šy­ti skir­ti dau­giau dė­me­sio va­žiuo­ja­mo­sios da­lies prie­žiū­rai: „Lai­kas pa­ro­dys, ar bus dėl to pro­ble­mų. Kol kas dar anks­ti spręs­ti.“