Emilis Vėlyvis su komanda – jau Plungėje

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­kos
E. Vėly­vis (de­šinė­je) su sa­vo ko­man­da jau išž­valgė Plungę ir iš­si­rin­ko vie­tas, ku­rio­se bus fil­muo­ja­mas nau­ja­sis jo fil­mas
Ant­ra­dienį Plungė­je bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti ne­mažą būrį eks­kur­santų, šmi­rinė­jan­čių po mies­to gat­ves, lan­kan­čių įstai­gas, be­si­žval­gan­čių po par­ką. Kam nors galė­jo pa­si­ro­dy­ti, jog tai – tu­ristų gru­pelė, ta­čiau be­si­do­min­tie­ji ki­no pa­sau­liu tarp jų turė­jo at­pa­žin­ti garsųjį re­ži­sie­rių Emilį Vėlyvį. Vie­tos spau­da jau skelbė, kad jis pa­va­sarį Plungė­je fil­muos pirmąjį Lie­tu­vos ki­no is­to­ri­jo­je il­ga­met­ražį de­tek­ty­vi­nio žan­ro filmą „Piktųjų kar­ta“. Pa­ren­gia­mie­ji dar­bai jau pra­si­dėjo.

Kaip „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo re­ži­sie­rių bei jo kūry­binę grupę po Plungę ved­žio­ju­si Sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­da Sau­ka­lienė, ant­ra­die­nio vi­zi­to tiks­las bu­vo ga­lu­ti­nai ap­si­spręsti, ku­rio­se mies­to vie­to­se bus fil­muo­ja­ma, su­de­rin­ti tech­ni­nes de­ta­les, at­lik­ti rei­ka­lin­gus ma­ta­vi­mus bei skai­čia­vi­mus.

Tad ko­kios Plungės vie­tos pa­si­rink­tos?

„Kaip su­pra­tau, bus fil­muo­ja­ma par­ke, ke­lio­se Sa­vi­val­dybės salė­se ir aikš­telė­je prie­šais Sa­vi­val­dybės pa­statą, Kultū­ros cent­ro pa­tal­po­se, taip pat ta­me pa­čia­me pa­sta­te esan­čia­me ba­re „Bil­du­kas“, li­go­ninės rūsy­je. Dar tu­ri iš­si­rink­ti vieną iš cent­ri­nių mies­to gat­vių. Kalbė­ta lyg apie Si­na­gogų. Ža­da fil­muo­ti ir „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los bei baž­ny­čios fa­sa­dus“, – var­di­no V. Sau­ka­lienė.

Anks­čiau bu­vo kalbė­ta, jog E. Vėly­viui bei jo ko­man­dai la­bai pa­ti­ko se­na­sis po­li­ci­jos bei bu­vu­sios Žemės ūkio val­dy­bos pa­sta­tai, ta­čiau sky­riaus vedė­jo pa­va­duo­to­ja minė­jo, kad šįkart apie šias vie­tas neuž­si­min­ta – galbūt per­si­gal­vo­jo dėl jų.

Skel­bia­ma, jog fil­mas „Piktųjų kar­ta“ bus fil­muo­ja­mas nuo ko­vo 9 iki ba­land­žio 25 die­nos, Plungė­je – ko­vo 16–23 die­no­mis. Ko­kios ki­tos vie­tovės? V. Sau­ka­lienė sakė girdė­ju­si kal­bant apie Lent­varį, Kai­šia­do­ris, ki­tas vie­tas. Vis dėlto iš to, kiek vietų fil­ma­vi­mams pa­si­rink­ta, pa­na­šu, jog pa­grin­di­nis veiks­mas vyks Plungė­je. Tie­sa, mūsų mies­to var­das fil­me, kurį ža­da­ma žiū­ro­vams pri­sta­ty­ti kitų metų pra­džio­je, ne­bus mi­ni­mas. Tie­siog tai bus mies­tas X.

V. Sau­ka­lienė pri­si­pa­ži­no skai­čiu­si fil­mo sce­na­rijų, ta­čiau de­ta­lių at­skleis­ti ne­ga­lin­ti – ne­liktų int­ri­gos. Bet siu­že­tas ža­da būti įtemp­tas ir pil­nas veiks­mo – to­kie yra vi­si E. Vėly­vio kur­ti fil­mai (žiū­ro­vams ge­riau­siai ži­no­ma jo tri­lo­gi­ja „Ze­ro“ bei ko­me­di­ja „Re­di­rec­ted“). Fil­ma­vi­mo ko­man­da Plungė­je ža­da net au­to­mo­bilį su­sprog­din­ti, todėl teks į pa­galbą pa­si­telk­ti ir spe­cia­lią­sias tar­ny­bas.

Be­je, plun­giš­kiai ne­ri­mau­ti, jog fil­ma­vi­mo die­no­mis mies­tas taps ne­pra­va­žiuo­ja­mas, ne­turėtų. Esą jei ir bus už­da­ro­mas eis­mas ku­rio­je gatvė­je, tai tik trum­pam – pus­va­land­žiui ar va­lan­dai. Visą in­for­ma­ciją apie tai ža­da­ma pa­skelb­ti iš anks­to.

Dau­ge­liui turbūt smal­su, kas lėmė, jog gar­su­sis re­ži­sie­rius nau­jau­sią sa­vo darbą kur­ti pa­si­rin­ko būtent Plungė­je. V. Sau­ka­lienė sakė iš­gir­du­si, jog to­kią mintį jam mes­telė­jo jo bi­čiu­lis, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­rys Gin­ta­ras Ba­gu­žis.

„Bet vien re­ko­men­da­cijų tik­riau­siai ne­būtų už­tekę, – įsi­ti­ki­nu­si V. Sau­ka­lienė. – Re­ži­sie­riaus ko­man­da sakė ap­si­lan­kiu­si ke­liuo­se mies­tuo­se, bet Plungė ti­ku­si ir pa­ti­ku­si la­biau­siai. Jie čia ma­to vi­ziją, kaip tas fil­mas turėtų at­ro­dy­ti. Įspūdį esą pa­darė ir tai, kad Sa­vi­val­dybė ge­ra­no­riš­kai ir en­tu­zias­tin­gai su­ti­ko pa­dėti. Yra ne­ma­žai de­ri­nimų, rei­kia išspręs­ti eis­mo ri­bo­ji­mo, lei­dimų ga­vi­mo, elekt­ros tie­ki­mo klau­si­mus, tar­pi­nin­kau­ti bend­rau­jant su spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis, ki­to­mis įstai­go­mis. Žod­žiu, rei­kalų yra, su­kamės kaip įma­ny­da­mi, ret­kar­čiais į šalį ati­dėda­mi tie­sio­gi­nius sa­vo dar­bus. Ki­ta ver­tus, Plun­gei garbė ir sa­vo­tiš­ka rek­la­ma, kad pa­si­rin­ko būtent ją. Nie­ko pa­na­šaus pas mus dar nėra buvę.“

Tie, kas no­ri iš ar­ti pa­ma­ty­ti fil­ma­vi­mo pro­cesą ir net ja­me da­ly­vau­ti, turėtų ne­snaus­ti. UAB „Ak­to­rių agentū­ra“ skel­bia ieš­kan­ti žmo­nių, ku­rie norėtų ir galėtų sa­va­no­riš­kai pri­si­dėti prie fil­mo kūri­mo ir nu­si­fil­muo­ti ma­sinė­se sce­no­se. Re­gist­ruo­tis rei­kia in­ter­ne­tu ad­re­su https://www.ac­tor­sa­gen­cy.lt/#!akt-re­gist­ra­ci­ja.

Be­je, E. Vėly­vio ku­ria­mame fil­me „Piktųjų kar­ta“ vai­dins ne­ma­žas būrys gar­sių ak­to­rių: In­ge­bor­ga Dapkū­naitė, Min­dau­gas Pa­pin­igis, Vy­tau­tas Ka­niu­šo­nis, Ma­rius Rep­šys, Ai­nis Stor­pirš­tis ir ki­ti. Skel­bia­ma, jog fil­ma­vi­mo die­no­mis Plungė­je dirbs apie 50 tech­ni­nių dar­buo­tojų ir gal ant­ra tiek ak­to­rių. Tad su­ju­di­mas tik­rai bus ne­ma­žas.