Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
Pla­te­liš­kiai sa­kė re­mon­tuo­ti jų gat­vę pra­šan­tys jau 10 me­tų
Kas­met ru­de­niui įpu­sė­jus Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tai su­ren­ka vi­sus gy­ven­to­jų per me­tus pa­teik­tus pra­šy­mus re­mon­tuo­ti vie­ną ar ki­tą gat­vę (ar­ba au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę) ir pa­tei­kia juos ap­tar­ti Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui. Šį­kart pra­šy­to­jų są­ra­šas ne­trum­pas, ja­me – net 13 pa­gei­da­vi­mų, tik nė vie­na­me neuž­si­min­ta, jog pri­si­dė­ti ke­ti­na ir pa­tys gy­ven­to­jai.

Di­džiau­sią no­rą gau­ti Sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mą per Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį pa­de­monst­ra­vo Pla­te­lių mies­te­lio Ber­žų gat­vės gy­ven­to­jai. Sup­ras­da­mi, jog gy­vas žo­dis vi­sa­da skam­ba įti­ki­na­miau nei be­jaus­mis krei­pi­ma­sis raš­tu, jie gau­siai su­si­rin­ko į po­sė­dį ir pa­tys iš­dės­tė sa­vo pro­ble­mą.

Pla­te­liš­kė Ri­ta Za­bo­rie­nė pa­sa­ko­jo, kad da­lis jų gat­vės kaž­ka­da bu­vo as­fal­tuo­ta, ta­čiau 1996–1997 me­tais mon­tuo­jant van­dens va­ly­mo įren­gi­nius to­ji as­fal­to dan­ga bu­vo su­ga­din­ta ir da­bar švie­čia tik jos lo­pai. Esą gy­ven­to­jai kaž­ka­da ban­dė gel­bė­ti si­tua­ci­ją pro­ble­miš­kiau­sias gat­vės vie­tas už­pil­da­mi šal­tuo­ju as­fal­tu, bet jis tar­na­vo la­bai trum­pai.

Tad da­bar, pla­te­liš­kių žo­džiais, vi­sa Ber­žų gat­vė nu­sė­ta duo­bė­mis. Ma­ža to, to­je da­ly­je, kur ji ri­bo­ja­si su nuo­kal­ne, smar­kiau pa­li­jus skal­da plau­kia į kie­mus. Pla­te­liš­kiai dės­tė jau 10 me­tų ra­šan­tys raš­tus vie­tos val­džiai, pra­šy­da­mi tvar­ky­ti jų gat­vę, bet iki šiol ji net nė­ra įtrauk­ta į prio­ri­te­to tvar­ka ža­da­mų re­mon­tuo­ti gat­vių są­ra­šą.

Išk­lau­sę su­si­rin­ku­siuo­sius, ko­mi­te­to na­riai iš kar­to lei­do jiems su­pras­ti, jog išas­fal­tuo­ti gat­vės sa­vo lė­šo­mis Sa­vi­val­dy­bė ne­ga­lės. Bet šio­kią to­kią vil­tį pa­li­ko. Žmo­nėms bu­vo paaiš­kin­ta, jog pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią tvar­ką Sa­vi­val­dy­bė ga­li skir­ti lė­šų re­mon­tui, jei pri­si­dės ir pa­tys gy­ven­to­jai.

„Mes su­tin­kam, jei tik tas pri­si­dė­ji­mas bus pro­to ri­bo­se“, – su­sku­bo at­sa­ky­ti pla­te­liš­kiai. Kaip be­bū­tų, dėl Sa­vi­val­dy­bės lė­šų gat­vės re­mon­tui jiems teks pa­ko­vo­ti su dar 12-a pa­na­šių pra­šy­mų tei­kė­jų.

Pra­šo­ma su­re­mon­tuo­ti Plun­gės mies­te esan­čių Vė­jo, Kal­niš­kių ir Pu­rie­nų gat­vių at­kar­pas, Kęs­tai­čių, S. Dau­kan­to, Pau­pio, Ke­pyk­los ir Pie­vų, Že­mai­čių, Drau­gys­tės, Bal­ti­jos gat­ves, taip pat Aro­ni­jų ir Pi­lies gat­ve­les, esan­čias so­dų bend­ri­jo­se „Do­bi­las“, „Svei­ka­ta“ bei „Lie­pa“, išas­fal­tuo­ti aikš­te­lę au­to­mo­bi­liams tarp A. Ju­cio g. 44–55 na­mų, Ka­na­lo gat­vę Var­ka­liuo­se, Sta­dio­no gat­vę Kan­tau­čiuo­se, su­tvar­ky­ti ke­lius, ve­dan­čius į Pla­te­lių gim­na­zi­ją, ir jos vi­di­nį kie­mą, išas­fal­tuo­ti ke­liu­ką tarp Da­riaus ir Gi­rė­no bei Že­mai­tės gat­vių.

Ka­dan­gi vi­sų pra­šy­mų, net jei ir vi­si bus pa­si­ry­žę pri­si­dė­ti, Sa­vi­val­dy­bė pa­ten­kin­ti ne­ga­lės, nu­tar­ta to­liau kal­bė­tis tik su tais, ku­rie su­tiks pri­si­dė­ti dau­giau­siai. Tai­gi lenk­ty­nės pra­si­dė­jo. Kas bu­vo grei­tes­nis bei dos­nes­nis, su­ži­no­si­me ki­tą­met.