Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­trau­kos
Ar­ti­miau­siu me­tu nuo­trau­ko­je ma­to­mo ženk­lo tu­rė­tų ne­lik­ti
Praė­ju­sį mė­ne­sį po­sė­džia­vu­si Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja ap­ta­rė ne vie­ną klau­si­mą, su­si­ju­sį su eis­mu Plun­gė­je ir ra­jo­ne. Kaip jau įpras­ta, dau­giau­sia dis­ku­tuo­ta apie ke­lio ženk­lus: vie­nur pra­šy­ta juos pa­sta­ty­ti, spren­džiant vie­no­kią ar ki­to­kią pro­ble­mą, ki­tur – pa­ša­lin­ti.

Pra­šė nu­ro­dan­čių ženk­lų

Vie­ną pir­mų­jų pra­šy­mų, su­si­ju­sių su ke­lio ženk­lais, ko­mi­si­jai pa­tei­kė Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė Sand­ra Kas­maus­kie­nė. Jos įsi­ti­ki­ni­mu, Plun­gė­je tu­rė­tų at­si­ras­ti nuo­ro­dos ne tik į lan­ky­ti­nus ob­jek­tus, bet ir į jos at­sto­vau­ja­mą įstai­gą.

Anot di­rek­to­rės, pa­slau­gų ke­lio ženk­las „In­for­ma­ci­jos cent­ras“ tu­rė­tų bū­ti pa­sta­ty­tas prie įva­žia­vi­mų į mies­tą. Jis tu­rė­tų nu­ro­dy­ti, ko­kia kryp­ti­mi ir kiek iki šio cent­ro va­žiuo­ti.

Šiuo me­tu ženk­las „In­for­ma­ci­jos cent­ras“ yra tik prie įstai­gos pa­sta­to. Va­do­vė tiks­liai įvar­di­jo vie­tas, kur, jos ma­ny­mu, tu­rė­tų „iš­dyg­ti“ pra­šo­mi ženk­lai – Var­ka­liai, Sa­lan­tų ir Žal­ta­kal­nio gat­vės Plun­gė­je bei Trui­kiai.

Ko­mi­si­ja pri­ta­rė di­rek­to­rės pra­šy­mui ir net pa­siū­lė pa­sta­ty­ti dau­giau šių ženk­lų nei pra­šy­ta. Jais pa­si­rū­pin­ti tu­rės Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja. Į pa­sta­rą­ją S. Kas­maus­kie­nė ir tu­rės kreip­tis.

Įrengs sfe­ri­nį veid­ro­dį

Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos na­riai ap­ta­rė ir Pla­te­lių gim­na­zi­jos di­rek­to­rės Re­gi­nos Rui­bie­nės pra­šy­mą.

At­siųs­ta­me raš­te va­do­vė iš­dės­tė, jog įgy­ven­di­nant mies­te­lio re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą bu­vo išas­fal­tuo­tas Mo­kyk­los skers­gat­vis, ei­nan­tis iš Di­džio­sios gat­vės gim­na­zi­jos link. Šiuo ke­liu kas­dien tė­vai at­ve­ža sa­vo vai­kus į mo­kyk­lą. Juo va­žiuo­ja ir mo­ki­nius ve­žan­tis mo­kyk­li­nis au­to­bu­siu­kas. Tiek pa­sta­ro­jo vai­ruo­to­jas, tiek tė­vai su­si­du­ria su sun­ku­mu – pra­stu ma­to­mu­mu dėl net 1,8 met­ro aukš­čio tvo­ros, juo­sian­čios baž­ny­čios te­ri­to­ri­ją.

Anot R. Rui­bie­nės, ma­to­mu­mas dėl tvo­ros yra la­bai blo­gas, nes tuoj už jos yra po­sū­kis į de­ši­nę. Spren­džiant šią bė­dą, gim­na­zi­ja pra­šo šio­je vie­to­je leis­ti įsi­reng­ti sfe­ri­nį veid­ro­dį, kad bū­tų už­tik­rin­tas eis­mo sau­gu­mas. Po­sė­džia­vu­sie­ji tam ne­prieš­ta­ra­vo.

Su­si­rū­pi­no sau­gu­mu

Su eis­mo sau­gu­mu su­si­ju­sių pra­šy­mų bu­vo ir dau­giau. An­tai Mi­la­šai­čių kai­mo šei­mų bend­ruo­me­nė „Sruo­ja“ skun­dė­si sau­gu­mo sto­ka, ker­tant ke­lią Mažeikiai–Plungė–Tauragė, da­li­jan­tį Mi­la­šai­čių gy­ven­vie­tę į dvi da­lis. Esą šia­me ke­ly­je eis­mas – la­bai in­ten­sy­vus. Mi­la­šai­tiš­kių tei­gi­mu, dėl di­de­lio trans­por­to prie­mo­nių ju­dė­ji­mo pe­rei­ti šį ke­lią su­dė­tin­ga vi­siems, bet di­džiau­sią rū­pes­tį tai ke­lia vai­kams. Anot bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės Rū­tos End­ri­jaus­kie­nės, kiek­vie­ną die­ną žmo­nės ker­tą šį ke­lią, kad pa­tek­tų į au­to­bu­sų su­sto­ji­mo aikš­te­les ir ga­lė­tų iš­vyk­ti į dar­bą ar mo­ky­mo­si įstai­gas bei grįž­tų na­mo. Esą pės­tie­siems kirs­ti ke­lią ne­sau­giau­sia sek­ma­die­niais, kai vei­kia Rie­ta­vo tur­gus.

Mi­la­šai­tiš­kių nuo­mo­ne, eis­mo sau­gu­mą Mažeikiai–Plungė–Tauragė ke­ly­je ga­lė­tų už­tik­rin­ti ap­švies­ta pės­čių­jų pe­rė­ja. Bū­tent jos per po­sė­dį ir pra­šy­ta.

Tas pa­ts ke­lias į dvi da­lis da­li­ja ir Stal­gė­nus. Vie­no­je jų pu­sė­je įsi­kū­ru­sios se­niū­ni­ja, mo­kyk­la, baž­ny­čia, ka­pi­nės, ki­to­je – da­lis Stal­gė­nų gy­ven­vie­tės, Luk­nė­nų, Rap­šai­čių ir Stal­go kai­mai. Tad šį ke­lią žmo­nėms ten­ka kirs­ti kas­dien. Kiek sau­giau šia­me ke­ly­je bu­vo, kai vei­kė grei­čio ma­ta­vi­mo ka­me­ros. Ta­da vai­ruo­to­jai bū­da­vo draus­min­ges­ni. O jų ne­li­kus, pa­sta­rie­ji at­si­pa­lai­da­vo, taip kel­da­mi pa­vo­jų pės­tie­siems. Kaip ir mi­la­šai­tiš­kiams, Stal­gė­nų žmo­nėms ri­zi­kin­giau­sia pe­rei­ti šį ke­lią yra sek­ma­die­nį, Rie­ta­vo tur­gaus die­ną, kai ma­ši­nų pa­gau­sė­ja ke­lis­kart.

Rū­pin­da­mie­si sa­vo sau­gu­mu, stal­gė­niš­kai, ku­riems po­sė­dy­je at­sto­va­vo se­niū­nas Arū­nas Jur­kus, taip pat pra­šė įreng­ti ap­švies­tą pės­čių­jų pe­rė­ją. Tie­sa, se­niū­no nuo­mo­ne, tiek Mi­la­šai­čiuo­se, tiek Stal­gė­nuo­se tu­rė­tų at­si­ras­ti ne tik jų, bet ir grei­čio ma­ži­ni­mo prie­mo­nių.

Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jai at­siųs­ta­me raš­te se­niū­nas iš­dės­tė, jog pe­rė­jos ir grei­čio ma­ži­ni­mo prie­mo­nių tu­rė­tų at­si­ras­ti tiek Stal­gė­nų kai­me, ties Plun­gės ir Ža­lio­sios gat­vių su­si­kir­ti­mu, tiek Mi­la­šai­čių kai­me, ties Plun­gės ir A. Ple­cha­vi­čiaus gat­vių su­si­kir­ti­mu.

Ko­mi­si­ja su­ti­ko, kad mi­nė­to­se vie­to­se dėl in­ten­sy­vaus eis­mo pės­tie­siems – iš­ties ne­sau­gu. Jos na­riai ne­prieš­ta­ra­vo ir pra­šo­miems spren­di­mo bū­dams. Be­lie­ka su šiuo pra­šy­mu kreip­tis į Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ją, mat Mažeikiai–Plungė–Tauragė ke­lias – bū­tent jos ži­nio­je.

Ap­ri­bo­ji­mai V. Ma­čer­nio gat­vės gy­ven­to­jams

Ko­mi­si­ja pri­ta­rė ir Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Plun­gės būs­tas“ di­rek­to­riaus Aud­riaus Ša­pa­lo pra­šy­mui prie V. Ma­čer­nio gat­vės 61-ojo na­mo pa­sta­ty­ti ke­lio ženk­lą, drau­džian­tį vai­ruo­to­jams trans­por­to prie­mo­nes sta­ty­ti de­ši­nė­je (nuo upės). Ženk­las ga­lios dar­bo die­no­mis nuo 8 iki 17 va­lan­dos.

Šio ženk­lo pri­si­rei­kė dėl šiuo me­tu at­lie­ka­mų mi­nė­to dau­gia­bu­čio mo­der­ni­za­vi­mo dar­bų. Mat ran­gos dar­bus at­lie­kan­čios UAB „Žimp­ra“ dar­bi­nin­kams sun­ku pri­va­žiuo­ti spe­cia­lia tech­ni­ka, ku­ria jie at­si­ve­ža sta­ty­boms rei­ka­lin­gų me­džia­gų. Pri­va­žiuo­ti truk­do iš­ri­kiuo­ti gy­ven­to­jų au­to­mo­bi­liai. Bū­tent jiems ir ga­lios mi­nė­tas ženk­las. Ne­pa­to­gu­mų 61-ojo na­mo, esan­čio V. Ma­čer­nio gat­vė­je, gy­ven­to­jai tu­rės maž­daug pus­me­tį.

Vers­li­nin­kų pra­šy­mo ne­ten­ki­no

Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ją pa­sie­kė ir Plun­gė­je, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, esan­čių įstai­gų bei par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kų pra­šy­mas, ku­ria­me juo­du ant bal­to iš­dės­ty­tas pa­gei­da­vi­mas su­sto­ti drau­džian­tį ke­lio ženk­lą pa­keis­ti ki­tu – drau­džian­čiu sto­vė­ti. Esą da­bar­ti­nis ženk­las ke­lia sun­ku­mų pre­kes į mi­nė­to­je gat­vė­je esan­čias įstai­gas ir par­duo­tu­ves pri­sta­tan­čioms sun­kias­vo­rėms trans­por­to prie­mo­nėms. Pas­ta­ro­sios ne­va į siau­rus kie­mus įva­žiuo­ti ne­ga­li, to­dėl pra­šo­ma joms leis­ti trum­pam su­sto­ti prie par­duo­tu­vių ar įstai­gų J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je.

Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vy­res­ny­sis ty­rė­jas Vai­das Kur­mis ne­bu­vo lin­kęs tam pri­tar­ti. Esą tam prieš­ta­rau­ja ir ke­lio ženk­li­ni­mas – prie dau­gu­mos įstai­gų ir par­duo­tu­vių ke­lią da­li­ja iš­ti­si­nė li­ni­ja. Va­di­na­si, sun­kias­vo­riui trans­por­tui lei­dus kad ir trum­pam su­sto­ti, ki­ti vai­ruo­to­jai, no­rė­da­mi įveik­ti kliū­tį, bus pri­vers­ti pa­žeis­ti ke­lių eis­mo tai­syk­les.

Pa­rei­gū­nas pa­sa­ko­jo, kad šia te­ma su vers­li­nin­kais jau bu­vo kal­bė­ta. Jiems re­ko­men­duo­ta pre­kių pri­sta­ty­mui nau­do­ti kuo ma­žes­nių ga­ba­ri­tų trans­por­tą, kad bū­tų ga­li­ma įva­žiuo­ti į kie­mus. Pa­kei­tus ke­lio ženk­lą į pra­šo­mą, rei­kė­tų keis­ti ir gat­vių ženk­li­ni­mą, įver­ti­nant tai, kad jo­se su­stos sun­kias­vo­rės trans­por­to prie­mo­nės.

Nep­ri­ta­rė to­kiam pra­šy­mui ir ki­ti ko­mi­si­jos na­riai, juo la­biau kad „trum­pam“ su­sto­ti ga­li už­si­ma­ny­ti ir ki­ti žmo­nės, ne tik pre­kių tie­kė­jai. „Pa­dė­ti vers­li­nin­kams no­ri­me, bet to ne­lei­džia esa­mos są­ly­gos“, – sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­ber­tas End­ri­kas.

Ne­liks ke­lio ženk­lo

O štai Vy­tau­to gat­vė­je, Plun­gė­je, trans­por­to prie­mo­nėms sta­ty­ti at­si­ras dau­giau vie­tos, mat ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na­ma nuim­ti ke­lio ženk­lą, drau­džian­tį sto­vė­ti, su pa­pil­do­ma len­te­le, nu­ro­dan­čia, kad sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius 10-ies met­rų at­kar­po­je lei­džia­ma tik neį­ga­lie­siems. Toks spren­di­mas bu­vo priim­tas, mat Vy­tau­to gat­vė­je ne­be­li­ko Plun­gės ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos.