Vilnius nežino, kas darosi Plungėje?

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Re­gistrų cent­ro Plungės fi­lia­le ne­be­li­ko ma­ti­ninkų. Dėl jų pa­slaugų da­bar rei­kia kreip­tis į Tel­šius
Į „Že­mai­čio“ re­dak­ciją už­su­ku­si plun­giškė Vi­da pa­pa­sa­ko­jo ne­se­niai iš­gir­du­si liūdną ži­nią, kad Plungė­je vei­kian­čia­me Re­gistrų cent­ro fi­lia­le nuo ko­vo 1-osios ne­be­liks ma­ti­ninkų. Norė­da­mas tokį iš­sik­vies­ti, esą nuo šiol turė­si kreip­tis į Tel­šių pa­da­linį. Ir ne tik kreip­tis, bet dar ir nu­vykęs sa­vo trans­por­tu tą spe­cia­listą par­si­vež­ti čia, o po to jį par­vež­ti at­gal. Ar taip ir at­ro­do šiuo­lai­kinės pa­slau­gos, ku­rias to­kių vals­ty­bi­nių įmo­nių va­do­vai skel­bia priar­tinę prie žmo­gaus?

„Jei rei­kia, at­va­žiuo­kit par­si­vež­ti“

„Pa­ra­šy­ki­te, ko­kie po­ky­čiai nu­ma­ty­ti Re­gistrų cent­ro fi­lia­le Plungė­je. Žmonės to ne­ži­no, nes vie­šai nėra jo­kios in­for­ma­ci­jos. An­tai vie­nam pa­žįsta­mui reikė­jo čia dir­ban­čių ma­ti­ninkų pa­slaugų. Kreipė­si į juos, o šie at­sakė naujų už­sa­kymų ne­bep­rii­man­tys, nes ne­bespės jų at­lik­ti. Esą nuo ko­vo 1 die­nos dėl šios pa­slau­gos reikės kreip­tis į Tel­šių fi­lialą. Žmo­gus pa­skam­bi­no ir ten, o tel­šiš­kiai sa­ko: „Jei rei­kia, at­va­žiuo­kit par­si­vež­ti. Mūsų spe­cia­lis­tas ne­tu­ri ma­ši­nos.“ Įsi­vaiz­duo­jat?“ – ir stebė­jo­si, ir py­ko mo­te­ris.

Ji sakė girdė­ju­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu Plungė­je ne­be­liks ir pa­čio Re­gistrų cent­ro klientų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus.

„Iš­gir­du­si šią ži­nią pa­skam­bi­nau tai ma­ti­ninkų va­do­vei į Kauną, o ji man išaiš­ki­no, kad da­bar vi­sas Re­gistrų cent­ro tei­kia­mas pa­slau­gas ga­li­ma gau­ti in­ter­ne­tu. Bet jūs pa­žiūrė­kit, ko­kie žmonės toj įstai­goj daž­niau­siai lau­kia eilė­se – be­veik vien se­nu­kai. Jiems į kom­piu­terį – kaip į de­be­sis žiūrė­ti.“

Nuspręs­ta su­jung­ti du kai­mus – Plungę ir Tel­šius

Mo­te­ris su­ti­nka, kad rei­ka­lui esant ga­li­ma nu­vyk­ti ir į Tel­šius – ne taip to­li. Bet juk kai tvar­kai­si nuo­sa­vybės do­ku­men­tus, į Re­gistrų centrą ten­ka kreip­tis ne kartą. O jei nu­vy­kus dar paaiškės, kad kokį rei­ka­lingą do­ku­mentą pa­mir­šai pa­siim­ti? Ta­da ap­si­su­kai ant kul­no, grįžai to do­ku­men­to, po to – vėl at­gal į Tel­šius.

„Jau­nes­niems – ne pro­ble­ma. Jie ir kom­piu­te­rius tu­ri, ir ma­ši­nas. Jiems bėdos ne­bus. Bet kodėl nie­kas apie se­nus ne­pa­gal­vo­ja? Pa­liktų jiems bent vieną spe­cia­listą, ap­tar­nau­jantį čia, Plungė­je. Bet kur tau... Da­bar tik pa­šaipų su­lauk­si, pa­si­ūlęs kažką to­kio. Ir to­ji Re­gistrų cent­ro pa­da­li­nio va­dovė at­šovė, ne­va op­ti­mi­zuo­jant tinklą bu­vo nu­spręsta su­jung­ti du kai­mus – Plungę ir Tel­šius. Štai jums ir nau­jie­na. Nuo ka­da šie mies­tai lai­ko­mi kai­mais?“ – kalbė­jo Vi­da.

Ren­ka gy­ven­tojų pa­ra­šus

Norė­da­mi iš­siaiš­kin­ti, ar tie­sa, ką iš­gir­do­me, pir­miau­sia už­su­ko­me į Re­gistrų cent­ro Plungės fi­lialą. Čia dir­ban­tys spe­cia­lis­tai pa­tvir­ti­no, kad dėl ma­ti­ninkų pa­slaugų dabar reikia kreip­tis į Tel­šių pa­da­linį. O Už­sa­kymų pri­ėmi­mo ir do­ku­mentų iš­da­vi­mo ka­bi­ne­tas, pa­sak jų, turėtų lik­ti Plungė­je. Bent jau kol kas.

„Mums ir­gi nie­kas nie­ko neaiš­ki­na. Dėl to turė­tumė­te kreip­tis į įmonės va­do­vybę. Ži­no­me tik tiek, kad fi­lia­lui čia, mies­te, ieš­ko­ma naujų pa­talpų. Iš to spėja­me, kad jo ar­ti­miau­siu me­tu neuž­da­rys“, – sakė vie­na čia dir­ban­ti mo­te­riškė.

Ji pa­rodė ir plun­giškės Vi­dos, ku­ri bu­vo užė­ju­si į „Že­mai­čio“ re­dak­ciją, pa­liktą raštą – ja­me gy­ven­to­jai pra­šo­mi pa­si­ra­šy­ti už tai, kad Plungės fi­lia­le būtų pa­lik­ti dirb­ti ma­ti­nin­kai. Dvie­juo­se la­puo­se – jau 40-ies žmo­nių pa­ra­šai. Vis dėlto pa­tys fi­lia­lo dar­buo­to­jai sakė ne­la­bai ti­kin­tys, kad to­kiais raš­tais būtų įma­no­ma kažką pa­keis­ti – vis tiek bus taip, kaip va­do­vybė nu­sprendė.

Po­ky­čių ne­nu­ma­to

O koks tas spren­di­mas yra, tei­ra­vomės Re­gistrų cent­ro at­sto­vo spau­dai Min­dau­go Sam­kaus. Jo at­sa­ky­mas dėl fi­lia­lo li­ki­mo trum­pas: „No­riu at­sa­kin­gai pa­reikš­ti, kad Re­gistrų cent­ras ne­nu­ma­to ar­ti­miau­siu me­tu keis­ti sa­vo veik­los planų Plungė­je.“

Kiek dau­giau pa­vy­ko su­ži­no­ti dėl ma­ti­ninkų dar­bo prin­cipų.

„Gy­ven­to­jams nie­ka­da ir jo­kio­mis ap­lin­kybė­mis ne­rei­kia pa­tiems rūpin­tis mūsų spe­cia­listų trans­por­ta­vi­mu. Šiuo me­tu ka­dast­ri­nių ma­ta­vimų pa­slau­gas tei­kian­tys Re­gistrų cent­ro ma­ti­nin­kai yra su­kon­cent­ruo­ti ap­skri­čių cent­ruo­se, ta­čiau no­rin­tie­ji už­si­sa­ky­ti jų pa­slau­gas ga­li mums tie­siog pa­skam­bin­ti ar už­pil­dy­ti elekt­ro­ninę pra­šy­mo formą, ir ma­ti­nin­kas pa­ts su­tar­tu lai­ku at­vyks į klien­to pa­gei­dau­jamą vietą.

Įmonės ma­ti­nin­kai yra ap­rūpin­ti tiek vi­sa jiems rei­ka­lin­ga dar­bo įran­ga, tiek ir au­to­mo­bi­liais, kad galėtų ope­ra­ty­viai ir efek­ty­viai ap­tar­nau­ti klien­tus. Ne­ga­li būti jo­kios kal­bos, kad klien­tas pa­ts turėtų at­si­vež­ti Re­gistrų cent­ro ma­ti­ninką“, – at­sakė M. Sam­kus.

Pap­rašė ati­duo­ti rak­te­lius

Skam­ba gra­žiai, bet, kaip pa­rodė mūsų skai­ty­to­jos pa­pa­sa­ko­tas at­ve­jis, ne­re­tai teo­ri­ja būna la­bai to­li nuo pra­kti­kos. „Net ir Plungės fi­lia­le dirbę ma­ti­nin­kai jo­kių dar­bi­nių au­to­mo­bi­lių ne­turė­jo, o kai nu­sprendė at­si­sa­ky­ti šio dar­bo, nes ne­su­tin­ka va­žinė­ti į Tel­šius, įmonės va­do­vybės bu­vo pa­ra­gin­ti prie­š išei­da­mi ati­duo­ti tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių rak­te­lius. Štai jums ir pa­vyz­dys, kaip ten, sos­tinė­je, dir­ban­tie­ji men­kai įsi­vaiz­duo­ja, kas de­da­si jų val­do­muo­se pa­da­li­niuo­se“, – kalbė­jo Vi­da.

Tie­sa, įmonės at­sto­vas L. Sam­kus, at­sa­kin­gai pa­reiškęs, kad „ne­ga­li būti jo­kios kal­bos, jog klien­tas pa­ts turėtų at­si­vež­ti Re­gistrų cent­ro ma­ti­ninką“, dar pri­dūrė, jog pa­si­tei­rau­ti dėl in­di­vi­dua­laus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­ti­ni­mo ga­li­ma už­pild­žius užk­lausą in­ter­ne­tu (https://www.re­gist­ru­cent­ras.lt/ntr/vertinimas/uzklausa/index.php) ar­ba pa­skam­bi­nus te­le­fo­nu 8 631 55 000.

Komentarai

Voy    Sek, 2020-03-08 / 19:01
Karieta su arkliu dar bus reikalinga, nes automobilis netiks parsivežt.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.