Plungės šilumos tinklai turės direktorę

„Žemaičio“ nuotrauka
Mar­ga­ri­ta Cha­ri­to­no­va
Tre­čia­dienį įvy­ko kon­kur­sas Plungės ši­lu­mos tinklų di­rek­to­riaus pa­rei­goms užim­ti. Ja­me da­ly­va­vo tik vie­nas kan­di­da­tas – iki šiol šios įstai­gos va­do­vo pa­rei­gas lai­ki­nai ėju­si ne­prik­lau­so­ma val­dy­bos narė Mar­ga­ri­ta Cha­ri­to­no­va. Su­rin­ku­si rei­kiamą balų skai­čių, ji šį kon­kursą laimė­jo.

Tą „Že­mai­čiui“ tre­čia­dienį pa­tvir­ti­no Plungės ši­lu­mos tinklų val­dy­bos pir­mi­nin­kas Jus­ti­nas Šim­kus. Jis pa­brėžė, kad kol bus su­lauk­ta Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos (STT) pa­žy­mos ir įsi­ti­kin­ta dėl M. Cha­ri­to­no­vos tin­ka­mu­mo ei­ti šias pa­rei­gas, ji ir to­liau įmo­nei va­do­vaus lai­ki­nai.
Tikė­ti­na, kad teisinį iš­si­la­vi­nimą tu­rin­ti ir be­veik me­tus lai­ki­nai ši­lu­mos tink­lams va­do­va­vu­si M. Cha­ri­to­no­va STT neužk­lius, tad dar­bo su­tar­tis su ja galbūt jau bus pa­si­ra­šy­ta po dviejų sa­vai­čių.
„Že­mai­tis“ pri­me­na, kad M. Cha­ri­to­no­va lai­kiną­ja ši­lu­mos tinklų va­do­ve bu­vo pa­skir­ta  po to, kai šių pa­reigų pa­si­traukė tuo­me­ti­nis va­do­vas Arū­nas Ta­mo­šaus­kas. Įmo­nei reikė­jo su jos si­tua­ci­ja ge­rai su­si­pa­ži­nu­sio žmo­gaus, tad nu­spręsta, kad šiam dar­bui tin­ka­miau­sia me­tus Plungės ši­lu­mos tinklų ne­prik­lau­so­ma va­ly­bos na­re bu­vu­si, tad įmonės „vir­tuvę“ pui­kiai ži­nan­ti tei­si­ninkė.