Plungės šilumos tinklams laikinai vadovaus Margarita Charitonova

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Va­do­vau­ti įmo­nei pa­skir­ta bu­vu­si ne­prik­lau­so­ma val­dy­bos narė, tei­si­ninkė M. Cha­ri­to­no­va
Nuo lapk­ri­čio 7 die­nos, iš Plungės ši­lu­mos tinklų di­rek­to­riaus pa­reigų pa­si­trau­kus Arū­nui Ta­mo­šaus­kui, va­do­vo pa­rei­gos lai­ki­nai, kol bus iš­rink­tas nau­jas di­rek­to­rius, pa­tikė­tos ne­prik­lau­so­mai val­dy­bos na­rei Mar­ga­ri­tai Cha­ri­to­no­vai.
Ji įmonės vairą į sa­vo ran­kas per­ėmė pra­ėjus trims die­noms po to, kai Plungės apy­linkės teis­mas pri­ėmė nu­tartį tai­ky­ti Plungės ši­lu­mos tink­lams lai­kiną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes – užd­raudė iš sa­vo pa­talpų išk­raus­ty­ti „Plungės bioe­ner­giją“.
Apie šį bei ki­tus iššū­kius, su ku­riais ten­ka su­si­dur­ti nau­jo­sio­se pa­rei­go­se, „Že­mai­tis“ kalbė­jo­si su pa­čia M. CHA­RI­TO­NO­VA.

– Kodėl val­dy­ba lai­kiną­ja va­do­ve pa­si­rin­ko būtent jus?
– Kaip ži­nia, buvęs Plungės ši­lu­mos tinklų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius A. Ta­mo­šaus­kas pri­ėmė spren­dimą trauk­tis iš pa­reigų ir pa­gei­da­vo tai pa­da­ry­ti kuo grei­čiau. 
Įmo­nei sku­biai reikė­jo žmo­gaus, ku­ris būtų su­si­pa­žinęs su esa­ma si­tua­ci­ja ir galėtų ope­ra­ty­viai pe­rim­ti va­do­va­vimą.
Be to, turbūt jau dau­ge­lis ži­no, kad „Plungės bioe­ner­gi­ja“ pra­dėjo teis­minį pro­cesą Plungės ši­lu­mos tinklų at­žvil­giu. Šios ap­lin­kybės ir lėmė, kad lai­ki­nai va­do­vau­ti įmo­nei bu­vo pa­tikė­ta man – tei­sinį iš­si­la­vi­nimą tu­rin­čiai ne­prik­lau­so­mai val­dy­bos na­rei.
– Gal jau yra nu­spręsta, kaip bus vyk­do­ma nau­jo – nuo­la­ti­nio – va­do­vo at­ran­ka? To im­sis pa­ti val­dy­ba ar, kaip ir anks­čiau, šią už­duotį pa­tikės spe­cia­li­zuo­tai įmo­nei?
– Kol kas konk­re­čių spren­dimų nėra. Nu­tar­ta šį klau­simą svars­ty­ti ar­ti­miau­sia­me val­dy­bos po­sėdy­je.
– Te­ko su­si­pa­žin­ti su Plungės apy­linkės teis­mo nu­tar­ti­mi, įpa­rei­go­jan­čia Plungės ši­lu­mos tink­lus leis­ti „Plungės bioe­ner­gi­jai“ ir to­liau dar­buo­tis įmonės pa­tal­po­se, nors nuo­mos su­tar­tis baigė­si jau se­no­kai. Kaip ver­ti­na­te tokį teis­mo spren­dimą?
– O kaip jūs ver­tin­tumėt, jei­gu pa­ša­li­niai as­me­nys be jūsų lei­di­mo užimtų jūsų na­mus, o teis­mas dar ir užd­raustų juos išp­ra­šy­ti? Iš ki­tos pusės, džiau­giuo­si, kad „Plungės bioe­ner­gi­ja“ žengė tokį žingsnį ir kreipė­si į teismą dėl lai­kinųjų ap­sau­gos prie­mo­nių tai­ky­mo. Po to­kio ėji­mo jiems bus sun­ku to­liau ap­si­me­tinė­ti „bal­tais ir pūkuo­tais“.
Ži­no­te, šis teis­mi­nis gin­čas yra tik led­kal­nio viršūnė to, kas iš tikrųjų vyks­ta. Todėl reikėtų kalbė­ti ne apie šį konk­retų teis­mo spren­dimą, kurį mes jau esa­me ap­skundę, o apie tai, kas vy­ko pa­sta­ruo­sius 20 metų ir kas ga­liau­siai at­vedė prie to, kad „Plungės bioe­ner­gi­ja“, ne­tgi ži­no­da­ma, jog pa­talpų nuo­mos su­tar­ties ne­bep­ratęsė­me, nu­tarė ei­ti va ban­que.
– Me­tus lai­ko bu­vo­te ne­prik­lau­so­ma Plungės ši­lu­mos tinklų val­dy­bos narė. Turbūt jau su­si­darė­te vaizdą, kaip at­si­ti­ko, kad šios dvi įmonės il­gai­niui taip per­si­pynė tar­pu­sa­vy­je, kad da­bar nei­na jų at­skirt?
– Plungės ši­lu­mos tink­lai yra Sa­vi­val­dybės val­do­ma įmonė, tei­kian­ti viešą­sias pa­slau­gas. Ji suin­te­re­suo­ta ne tik dirb­ti pel­nin­gai, bet ir už­tik­rin­ti, kad jos pa­slau­gos būtų tei­kia­mos ma­žiau­sio­mis įma­no­mo­mis kai­no­mis. O „Plungės bioe­ner­gi­ja“ yra pel­no sie­kian­ti įmonė, ku­rios in­te­re­sas vie­nas – kaip už­dirb­ti dau­giau pel­no.
At­ro­do, šios įmonės nėra ir ne­ga­li būti tar­pu­sa­vy­je su­si­ju­sios, nes jų tiks­lai iš esmės ski­ria­si. Todėl ne­galė­jo­me pa­tikė­ti sa­vo aki­mis, kai iš­vy­do­me juo­du ant bal­to su­ra­šy­tus su­si­ta­ri­mus, ku­rie tei­siš­kai, fi­ziš­kai ir tech­niš­kai taip su­sie­jo šias dvi įmo­nes, kad Plungės ši­lu­mos tink­lai, de ju­re būda­mi ne­prik­lau­so­ma Sa­vi­val­dybės įmonė, de fac­to ta­po pri­klau­so­ma nuo „Plungės bioe­ner­gi­jos“.
Pa­vyzd­žiui, Plungės ši­lu­mos tinklų dūmsiurbė ir ūla, be ku­rių ne­veiktų mūsų du­ji­niai ka­ti­lai, yra „Plungės bioe­ner­gi­jos“ te­ri­to­ri­jo­je. Mūsų ka­mi­nas taip pat „ste­buk­lin­gai“ at­si­dūrė jų žemė­je. Aiš­ku, žodį „ste­buk­lin­gai“ reikėtų ra­šy­ti ka­butė­se, nes vi­si su­pran­ta­me, kad ste­buklų to­kiuo­se spren­di­muo­se ne­būna. Vis­kas įfor­min­ta raš­tiš­kai, yra, at­sa­kingų as­menų pa­ra­šai. 
Siek­ta, kad net kei­čian­tis po­li­ti­nei vald­žiai tiek tech­niš­kai, tiek tei­siš­kai būtų  la­bai sun­ku at­skir­ti šių dviejų įmo­nių veiklą. Ir dar ki­tas klau­si­mas, kurį sau už­duo­du nag­rinė­da­ma šias „sche­mas“,  – kodėl tiek metų bu­vo ty­li­ma?
– Nors Sa­vi­val­dybės po­zi­ci­ja jau nuo pa­va­sa­rio bu­vo aiš­ki – ne­be­nuo­mo­ti pa­talpų „Plungės bioe­ner­gi­jai“ ir lai­ki­nai, kol bus su­jung­tos V. Ma­čer­nio ir Lentpjūvės gat­vių ka­ti­linės, ši­lumą ga­min­ti nau­do­jant du­jas, buvęs di­rek­to­rius A. Ta­mo­šaus­kas vis tiek su­darė ši­lu­mos pir­ki­mo su­tartį su minėta įmo­ne. Rem­da­ma­sis šia su­tar­ti­mi teis­mas ir užd­raudė „Plungės bioe­ner­giją“ vy­ti lauk. Ar tai reiš­kia, kad ir to­liau esa­te įpa­rei­go­ti pirk­ti jos ga­mi­namą ši­lumą?
– Taip, minė­to­sios teis­mo nu­tar­ties pa­grin­du „Plungės bioe­ner­gi­ja“ šiuo me­tu tie­kia ši­lumą į mies­to ši­lu­mos tink­lus. Kol kas nuo iš­sa­mes­nių ko­men­tarų apie to­li­mesnį ši­lu­mos pir­kimą iš jos su­si­lai­ky­siu. Ga­liu pa­sa­ky­ti tik tiek, kad pra­ėjusį penk­ta­dienį da­ly­va­vo­me su­si­ti­ki­me su Vals­ty­bi­ne ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba. Jo me­tu mums bu­vo iš­sa­miai at­sa­ky­ta į daug klau­simų, ir tei­si­nin­kai tuo už­sii­ma.
Plungės ši­lu­mos tink­lai nėra prie­š ši­lu­mos pir­kimą iš „Plungės bioe­ner­gi­jos“. Ta­čiau tik­rai esa­me prie­š pir­kimą to­kios ši­lu­mos ener­gi­jos, ku­ri pa­ga­min­ta ir pa­teik­ta ga­li­mai ne­teisė­to­mis prie­monė­mis ir būdais.
– Kaip gin­čas su šia įmo­ne at­si­lieps ši­lu­mos kai­nai? 
– Kol gin­čas ne­bus išspręs­tas, tol, de­ja, že­ma kai­na plun­giš­kių nu­džiu­gin­ti ne­galė­si­me. 
Bet ge­ra nau­jie­na ta, kad tu­ri­me planą ir tu­ri­me pui­kią ko­mandą, ku­ri dieną naktį dir­ba, jog ši­lu­mos kai­na Plungės ra­jo­ne pa­ga­liau su­mažėtų.