Plungiškius išgąsdinęs garsas – naikintuvų

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
NA­TO nai­kin­tu­vai pir­ma­dienį išgąs­di­no vi­sos Va­karų Lie­tu­vos gy­ven­to­jus
Pir­ma­dienį po­piet Plungė­je lyg spro­gi­mas drioks­telė­jo – gar­sas bu­vo toks stip­rus, kad net su­drebė­jo kai ku­rių namų lan­gai. Žmonės ėmė skam­bin­ti į „Že­mai­čio“ re­dak­ciją ir klau­sti, kas vyksta? Gal jau rei­kia slėptis ar kaip nors ki­taip sau­go­tis? In­for­ma­ci­ja apie spro­gimą skir­tin­go­se Plungės vie­to­se ir net ra­jo­ne ne­tru­ko pa­sklis­ti po in­ter­ne­tinę erdvę.

„Že­mai­čiui“ skam­bi­nu­si vie­na plun­giškė, gy­ve­nan­ti Bi­rutės gatvė­je, ti­ki­no, jog kaž­kas bom­bar­duo­ja jos gy­ve­namą dau­gia­butį namą.
„Jau tre­čia sa­vaitė gir­dim gar­sus. Bet to­kio stip­raus, koks bu­vo šian­dien, dar girdė­ti ne­te­ko. At­si­gulėm po­kai­čio ir stai­ga net vi­sas na­mas su­judė­jo. Po to iš­gir­dom – nu­ūžė lėktu­vas. Gal ko­kios pra­ty­bos vyks­ta, o gal mūsų namą bom­bar­duo­ja? Fe­jer­verkų gar­sas vi­sai ki­toks... Rei­kia skam­bin­ti po­li­ci­jai ar kam, taip būti ne­ga­li, vi­si bi­jom“, – kalbė­jo iš­si­gan­du­si mo­te­ris.
Tą pat aki­mirką su­si­siekė­me su Plungės prie­šgais­rinės gelbė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­ku My­ko­lu Pronc­ku­mi. Jis pa­tvir­ti­no garsą girdėjęs, bet pa­ti­ki­no, kad jo­kio pra­ne­ši­mo apie įvy­kusį spro­gimą ar kitą ne­laimę iš Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro nėra gavę. Pra­ne­ši­mai ne­fik­suo­ti ir po­li­ci­jo­je.
Tuo tar­pu in­ter­nau­tai so­cia­li­niuo­se tink­luo­se spėlio­jo, kad triukšmą pir­ma­die­nio po­pietę galė­jo su­kel­ti gar­so greitį vir­šijęs nai­kin­tu­vas. Net­ru­kus po to būtent to­kia in­for­ma­ci­ja, pa­tvir­tin­ta spe­cia­listų, pa­si­rodė ir in­ter­ne­to po­rta­luo­se – žmo­nes išgąs­dinęs nai­kin­tu­vo gar­sas bu­vo girdė­ti vi­so­je va­ka­rinė­je ša­lies da­ly­je.
Norė­da­mi įsi­ti­kin­ti, kad išgąstį plun­giš­kiams su­kėlęs gar­sas bu­vo būtent nai­kin­tu­vo, pa­skam­bi­no­me už ci­vi­linę saugą ir mo­bi­li­za­ciją Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė­je at­sa­kin­gam Vid­man­tui Mon­čiui. Ta­čiau spe­cia­lis­tas ko­men­tuo­ti si­tua­ci­jos ne­si­var­gi­no – pa­mokė žur­na­lis­tus apie tai pa­si­skai­ty­ti „viską jau ra­šan­čiuo­se“ in­ter­ne­to po­rta­luo­se ir pri­si­min­ti ele­men­ta­rias fi­zi­kos ži­nias. Esą nie­ko nau­jo jis ne­pa­sa­ky­siąs.
Tad ne­ga­vus jo­kios in­for­ma­ci­jos apie dau­gelį pir­ma­dienį išgąs­di­nusį triukšmą iš ci­vi­linės sau­gos spe­cia­lis­to, be­liko pa­si­kliau­ti tuo, kas jau skel­bia­ma vie­šo­jo­je erdvė­je. Vie­na­me in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je ra­šo­ma, jog Lie­tu­vos ka­riuo­menės Ka­ri­nių oro pa­jėgų Avia­ci­jos bazės Šiau­liuo­se va­das An­ta­nas Ma­tu­tis pa­tvir­ti­no – kur­ti­nantį triukšmą su­kėlė gar­so greitį vir­šiję nai­kin­tu­vai.
Esą pir­ma­dienį po­piet gau­tas pra­ne­ši­mas apie virš Bal­ti­jos jūros pra­skri­dusį Ru­si­jos ka­rinį lėktuvą, ne­pa­tei­kusį duo­menų, ku­riuos tokiu atveju atitinkamoms tar­ny­boms nu­ro­dy­ti pri­va­lo. Būtent dėl šio in­ci­den­to į orą ir bu­vo pa­kel­ti Lie­tu­vos oro erdvę sau­gan­tys Ita­li­jos nai­kin­tu­vai, kad at­pa­žintų ir pa­lydėtų sve­ti­mos ša­lies or­laivį.
Pa­si­ro­do, to­kių Ru­si­jos or­lai­vių – nai­kin­tuvų, bom­bo­nešių –  „pa­si­skrai­dymų“ tarp­tau­tinė­je oro erdvė­je virš Bal­ti­jos jūros fik­suo­tas ne vie­nas. Vien va­sarį – net ke­tu­ri.