Po mero komentaro – išgąstis dėl šilumos kainos

„Unsplash“ nuotrauka
Ant­ra­dienį so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“, me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio as­me­ninė­je pa­sky­ro­je, pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja pa­sėjo ne­rimą, kad šie­met jau ir taip bran­gu­si ši­lu­ma Plungė­je po Naujųjų pa­sieks dar ne­regė­tas aukš­tu­mas. „Že­mai­tis“ aiš­ki­no­si, ar tai tie­sa.

„Praė­ju­sios sa­vaitės ket­vir­ta­dienį Vals­ty­binė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba (VERT) su­rengė spe­cialų po­sėdį si­tua­ci­jai Plungės ši­lu­mos ūky­je ap­tar­ti. Ži­nios grėsmin­gos – jau pa­didė­ju­si ši­lu­mos kai­na plun­giš­kiams nuo Naujųjų metų ga­li didė­ti dar be­veik du kar­tus. Nuo š. m. va­sa­rio mėne­sio Plungės ši­lu­mos tink­lai ši­lumą ga­mi­na tik su du­ji­niais ka­ti­lais. Žy­miai pa­ki­lus dujų kai­nai ir dirb­ti­nai ri­bo­jant ga­li­mybę ši­lumą tiek­ti iš at­si­nau­ji­nan­čiųjų ener­gi­jos šal­ti­nių (bio­ku­ro), VERT-as pro­gno­zuo­ja, kad kai­na kils nuo 6,51 iki 11,23 ct/kwh (be PVM)“, – rašė me­ras.
Po šio A. Kli­šo­nio pa­si­sa­ky­mo pa­si­pylė su­ne­ri­mu­sių gy­ven­tojų ko­men­ta­rai, rei­ka­lau­jan­tys šiuo klau­si­mu pa­si­sa­ky­ti ir Plungės ši­lu­mos tinklų va­dovę Mar­ga­ritą Cha­ri­to­novą. „Že­mai­tis“ teiravosi jos, ar realus toks scenarijus.
– Ko­kiu tiks­lu bu­vo reng­tas minė­tas pa­si­ta­ri­mas su VERT-u? – pa­si­tei­ra­vo­me M. Cha­ri­to­no­vos.
– Iš­ties, toks pa­si­ta­ri­mas bu­vo, ta­čiau me­ras sa­vo pa­si­sa­kyme išt­rans­lia­vo vi­siš­kai ne tai, apie ką bu­vo kalbė­ta. Esmė ta­me, kad spa­lio mėnesį „Plungės bioe­ner­gi­ja“ ne­teisė­tai su­da­ly­va­vo ši­lu­mos auk­cio­ne, pa­teik­da­ma ne­pagrįs­tai di­delę ši­lu­mos kainą gruod­žiui. Dėl to VERT-as ir su­kvietė į šį su­si­ti­kimą, kad būtų nu­spręsta, kaip elg­tis to­liau bei ką ga­li­me pa­da­ry­ti, kad „Plungės bioe­ner­gi­ja“ galėtų pa­leis­ti sa­vo nau­juo­sius ka­ti­lus.
Pir­ma­dienį su­tarėm, kad lai­ki­nai – šiam šil­dy­mo se­zo­nui – iš­nuo­mo­si­me jiems ka­miną, kad galėtų jung­tis ir pra­dėti ga­min­ti ši­lumą.
– O apie pro­gno­zuo­ja­mas ši­lu­mos kai­nas ar bu­vo kalbė­ta?
– Bu­vo, ka­dan­gi da­bar VERT-as, at­si­žvelg­da­mas į tai, kad keis­da­ma ka­ti­lus „Plungės bioe­ner­gi­ja“ ge­ro­kai su­ma­ži­no sa­vo pa­jėgu­mus, ver­ti­na Plungė­je pa­ga­mi­na­mos ši­lu­mos ku­ro struktūrą. Prik­lau­so­mai nuo to, ko­kia ta struktū­ra bus nu­sta­ty­ta, kai­na kaž­kiek kei­sis, ta­čiau toks au­gi­mas, kokį išp­ra­na­ša­vo me­ras, net ir teo­riš­kai yra ne­įma­no­mas.
Jau vien iš A. Kli­šo­nio pa­skelb­tos skaidrės ma­ty­ti, kad, VERT-o skai­čia­vi­mu, ši­lu­mos kai­na iki 11,23 cen­to pa­kiltų ta­da, jei ku­ro struktū­ra būtų nu­sta­ty­ta vien tik gam­tinės du­jos. Bet ši­to ne­bus, nes „Plungės bioe­ner­gi­ja“ tu­ri su­mon­ta­vu­si 8-ių me­ga­vatų bio­ku­ro ka­ti­lus, be to, jau įpusė­jo ir jun­gia­mo­sios ši­lu­mos tra­sos tie­si­mas, kad galė­tu­me tiek­ti ši­lumą ir iš Lentpjūvės gatvė­je esan­čių bio­ku­ro ka­tilų.
– Aki­vaiz­du, kad tiek A. Kli­šo­niui, tiek ki­tiems plun­giš­kiams ne­rimą ke­lia ne tik konf­lik­ti­niai san­ty­kiai su „Plungės bioe­ner­gi­ja“, bet ir vėluo­ja­ma nu­ties­ti minė­ta tra­sa. Bu­vo žadė­ta ją pa­leis­ti dar iki šil­dy­mo se­zo­no pra­džios, bet net ir da­bar darbų pa­bai­gos ne­ma­ty­ti.
– Taip, ran­go­vas vėluo­ja, dėl to turės at­ly­gin­ti mūsų pa­tir­tus nuo­sto­lius. Dėl vi­sa­me pa­sau­ly­je su­si­da­riu­sios eko­no­minės krizės vi­sur trūksta de­ta­lių, išau­go me­ta­lo kai­nos. Vos ga­vom vamzd­žius. Be to, stri­go ir til­te­lio per tven­ki­nius Pa­lankės gatvė­je, po ku­riuo eis da­lis tra­sos, pro­jek­ta­vi­mas ir ga­my­ba. Vie­nin­telė įmonė Lie­tu­vo­je su­ti­ko iš­lie­ti po­lius. Vis dėlto ti­kimės, kad prie­š Kalė­das galė­si­me tą trasą pa­leis­ti.
Da­ro­me viską, kad tiek ši nau­jo­ji tra­sa būtų baig­ta, tiek „Plungės bioe­ner­gi­ja“ galėtų pa­leis­ti sa­vo nau­juo­sius ka­ti­lus. Vi­si šie da­ly­kai ir lems ši­lu­mos kainą, bet kad ir ko­kius spren­di­mus priims VERT-as, kai­na tik­rai ne­kils tiek, kiek išp­ra­na­ša­vo A. Kli­šo­nis. Tie­siog rei­kia su­lauk­ti to sau­sio ir ta­da vi­siems bus aiš­ku, kaip yra ma­ni­pu­liuo­ja­ma skai­čiais, sie­kiant ap­juo­din­ti ir su­men­kin­ti.