Prie konteinerių murkdosi ir šiukšliavežis, ir gyventojai

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Šio­je klam­pynė­je šiukš­lia­ve­žis bu­vo įklimpęs jau du­kart, dėl to se­niū­ni­ja ke­lią ža­da tvar­ky­ti
Su šiukš­lių mai­šais lau­kan ke­liau­ja­me daž­nai, o jei­gu gy­ve­na­me su šei­ma, žy­giuo­ti at­liekų kon­tei­ne­rių link ten­ka ko­ne kas­dien. Ka­dan­gi rei­ka­las – daž­nas, no­ri­me, kad kon­tei­ne­riai būtų ne­to­lie­se, priei­ti būtų pa­to­gu ir, ži­no­ma, ne­tektų klam­po­ti. Ta­čiau prie pat Lentpjūvės gatvės 2-ojo dau­gia­bu­čio na­mo, Plungė­je, esan­ti pu­siau po­že­minė at­liekų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­rių aikš­telė ja be­si­nau­do­jan­tie­siems ke­lia rūpes­čių. Gy­ven­to­jai ti­ki­na, jog prie jos nei priei­si, nei pri­va­žiuo­si – vi­siš­ka klam­pynė. O ir iki jos ten­ka trum­pin­ti ke­lią per pievą, mat aikš­telę įren­gu­sie­ji pa­to­giu pri­ėji­mu ar ta­ku ne­pa­sirū­pi­no.

Šiukš­lia­ve­žis užk­lim­po du kar­tus

Iš pra­džių žmonės dėl to­kios ne­tvar­kos pa­burbė­da­vo tik vie­nas ki­tam, ta­čiau kant­rybės tau­rei iš­se­kus iki pa­sku­ti­nio la­šo, kreipė­si į „Že­mai­čio“ re­dak­ciją. Mums pa­skam­binęs vy­ras pa­sa­ko­jo, kad prie kon­tei­ne­rių atei­ti pro­ble­ma ne tik pa­tiems gy­ven­to­jams – prie aikš­telės su­stoję klimps­ta pa­tys kon­tei­ne­rių iš­tuš­tin­ti at­va­žiavę šiukš­lia­ve­žiai.
„Jau gal du kar­tus vie­nas bu­vo įklimpęs, ki­tas at­va­žia­vo trauk­ti, – pa­sa­ko­ja plun­giš­kis. – Ir pa­tys vežė­jai šitą vietą kei­kia, sa­ko, Plungė­je pra­stes­nio pri­va­žia­vi­mo nėra, o va­žiuo­ti vis tiek ten­ka.“
Men­kas pa­to­gu­mas ir pa­tiems žmonėms – esą ša­lia esan­čių dau­gia­bu­čių namų gy­ven­to­jams priei­ti pa­to­gu, ta­čiau to­kių namų – gal du. Gy­ve­nan­tie­ji ki­tuo­se ke­tu­riuo­se na­muo­se, ku­riems pri­skir­ta šiukš­les ne­šti būtent čia, nė pa­do­raus ta­ke­lio link kon­tei­ne­rių ne­tu­ri, tad ke­lią trum­pi­na kaip kas su­gal­vo­ja – kas per pievą, kas ta­ke­liu, ku­ris nie­kuo ne­grįstas, tad pa­li­jus, pa­žliu­gus juo ei­nant rei­kia bent jau ge­rus au­li­nius turė­ti ir pusiausvyrą iš­lai­ky­ti.
„Ypač sun­ku toms se­noms mo­te­riškėms, jau ir taip sun­kiai vaikš­čio­jan­čioms, – pa­sa­ko­ja vie­no iš šių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jas. – Man tai kas, aš, nors pen­si­nin­kas, dar esu stip­rus, bet ki­tiems...“

Įva­žia­vi­mas – per siau­ras

Prob­lemų, pa­sak vy­ro, čia yra ir dau­giau – su­kda­mas iš Lentpjūvės gatvės kon­tei­ne­rių link šiukš­lia­ve­žis tu­ri pra­va­žiuo­ti lengvą­sias ma­ši­nas, o įva­žia­vi­mas juk siau­ras, stam­bia­ga­ba­ri­tei tech­ni­kai ne­pri­tai­ky­tas.  Jei dar ne­ran­da kur ap­si­suk­ti, at­gal grįžti ten­ka at­bu­lam, tad su­vargs­ta gy­ven­tojų ma­ši­nas sau­go­da­mas.
„Juk galėtų pra­plėsti tą įva­žia­vimą, – išeitį siū­lo vy­ras. – Bet ne, dar gra­si­na, kad pa­lei namą, kur įva­žia­vi­mas, ne­leis ma­šinų sta­ty­ti.“
Plun­giš­kio pa­sa­ko­ji­mu, šiukš­lia­ve­žis, ne­galė­da­mas pri­va­žiuo­ti iš Lentpjūvės gatvės pusės, būna, link kon­tei­ne­rių ju­da ap­link – pro ga­ra­žus. Bet žmonės vėl ne­pa­ten­kin­ti – tas ke­lias nau­do­ja­mas ir dau­gia­bu­čių namų gy­ven­tojų, ir tu­rin­čiųjų ga­ra­žus, tad jei juo dar pra­dės sun­kias­vorė tech­ni­ka pir­myn at­gal mal­tis, dar di­des­nes, nei yra da­bar, duo­bes iš­muš, o kas tą ke­lią tvar­kys, duo­bes ly­gins?

Kiek ga­li, tvar­ko­si pa­tys

Tad bėdų yra, ta­čiau, vy­riš­kio nuo­mo­ne, jos nėra neišsp­rend­žia­mos, tik rei­kia pa­judė­ti.
Kad į mus be­si­kreipęs žmo­gus ne­persū­do, įsi­ti­ki­no­me pa­tys, at­va­žiavę prie minė­tos aikš­telės. Ke­ly­je prie jos – gi­liau­sios rievės, ma­ty­ti, kad čia ne juo­kais bu­vo įklimp­ta, il­gai kaps­ty­ta­si.
„Čia esu lentų pa­metęs, kad priei­ti būtų ge­riau, – ran­ka į pa­ties rastą spren­dimą, kad prie aikš­telės priei­ti būtų pa­to­giau, ro­dė pen­si­nin­kas. – Dar ir žvy­ro pa­py­liau.“
Ta­čiau juk ne gy­ven­tojų pa­rei­ga pri­ėji­mu ar pri­va­žia­vi­mu rūpin­tis – už pa­slaugą jie, kaip ir vi­si, mo­ka ne­men­kus pi­ni­gus, tad no­ri, kad ta pa­slau­ga būtų tei­kia­ma ko­ky­biš­kai, kad vos pa­li­jus ne­reikėtų ka­liošų dai­ry­tis ar ne­ri­mau­ti, jog at­bu­li­ne ei­ga iš­va­žiuo­jan­tis šiukš­lia­ve­žis užk­liuvęs nu­gremš ma­ši­nos šoną.

Aikš­telės vietą iš­si­rin­ko gy­ven­to­jai?

To­kius kai ku­rių Lentpjūvės bei Da­riaus ir Girė­no gat­vių dau­gia­bu­čių namų gy­ven­tojų prie­kaiš­tus (ir šis, ir ki­tas prie kon­tei­ne­rių su­tik­tas vy­ras sakė kal­ban­tys ne vien sa­vo var­du) iš­gir­du­si Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės eko­logė Ro­ber­ta Ja­ku­mienė iš­syk tik šyp­telė­jo: „Na va, pra­si­de­da... Da­bar jau ta­ko nėra...“
Ir tuoj pat paaiš­ki­na to­kią sa­vo iro­niją. Anot eko­logės, apie šias būsi­mas pro­ble­mas pu­siau po­že­mi­ne at­liekų su­rin­ki­mo aikš­te­le be­si­nau­do­jan­tys žmonės galė­jo pa­gal­vo­ti anks­čiau, prie­š su­tik­da­mi, kad minė­ta aikš­telė būtų įreng­ta būtent to­je vie­to­je.
„Kon­tei­ne­rių vie­ta bu­vo nu­ma­ty­ta vi­sai ki­tur. Ten ir ta­kas bu­vo, rei­ka­lin­ga inf­rast­ruktū­ra, vi­sa ki­ta, ne­būtų buvę pro­blemų nei su ke­liu, nei su ap­tar­na­vi­mu, bet gy­ven­to­jai prie­šta­ra­vo. Jie nu­rodė vietą aikš­te­lei to­liau, mat ne­pa­ti­ko, jog kon­tei­ne­riai bus įreng­ti iš pa­ra­dinės na­mo pusės, per ar­ti jo. Su­ra­dom ato­kesnę vietą, pa­statėm tuos kon­tei­ne­rius, o ten inf­rast­ruktū­ra yra to­kia, ko­kia yra, – žvy­ruo­ta dan­ga, spe­cia­lių takų, trin­ke­lių ne­nu­ma­ty­ta įreng­ti.“
R. Ja­ku­mienė aiš­ki­no tu­rin­ti net pa­čios na­mo bend­ri­jos pa­si­ra­šy­tus raš­tus, kad aikš­telė būtų iš­kel­ta to­liau nuo gatvės į kiemą link ga­ražų. „Pir­mi­nin­kas skam­bi­no ne kartą, sakė, yra vie­tos kie­me pil­na“, – aiš­ki­no eko­logė.
Todėl esą toks gy­ven­tojų pa­si­pik­ti­ni­mas da­bar ste­bi­na, nes su­ti­ki­mas gau­tas, o juk buvę aki­vaiz­du, kad šiukš­lia­ve­žis čia neatsk­ris malūns­par­niu, „kad va­žiuos di­delė sun­kias­vorė ma­ši­na ir jai reikės vie­tos“.

Pri­va­žia­vimą tvar­kys, bet ne­pla­tins

Vis dėlto ši pro­ble­ma, bent iš da­lies, bus sprend­žia­ma, tik ar gy­ven­tojų nau­dai? Pa­si­ro­do, tą pa­čią dieną, kaip ir žur­na­lis­tai, ant­ra­dienį, prie aikš­telės lankė­si bei pro­ble­mas ap­tarė eko­logė su Plungės mies­to se­niū­ne Dan­gi­ru­te Jur­ku­vie­ne. Ta­čiau dėme­sys į pro­blemą at­kreip­tas ne dėl gy­ven­tojų, o dėl at­liekų vežėjų ge­rovės, mat šie pa­si­skundė sun­kio­mis pri­va­žia­vi­mo sąly­go­mis.
Tad su­tar­ta, jog mies­to se­niū­ni­ja pa­si­rūpins, kad griovė­tas ke­lias prie aikš­telės, jo grun­tas būtų su­tan­kin­tas iki aikš­telės pa­bai­gos, gal bus at­vež­ta žvy­ro, gal skal­dos. Tas guod­žia. Bet ga­li iš­si­pil­dy­ti ir gy­ven­tojų ne­lau­kia­mas sce­na­ri­jus – tikė­ti­na, kad bus pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lių sta­tymą prie Lentpjūvės g. 2-ojo na­mo ri­bo­jan­tys ženk­lai Ir gy­ven­to­jai, ka­da su­gal­voję, ma­šinų ten sta­ty­ti ne­galės. O kal­bos nei apie įva­žia­vi­mo pla­ti­nimą, nei kon­tei­ne­rių iš­tuš­ti­nimą at­va­žiuo­jant iš ga­ražų pusės nėra.
Pas­ta­ra­sis va­rian­tas esą, ma­tyt, ne­tin­ka­mas, nes to­kiu at­ve­ju se­niū­ni­jai „per daug kaštų kai­nuotų tokį di­delį lanką su­tan­kin­ti“.

Siū­ly­mai, bet ne nuo­spren­dis

Esą priim­ti spren­di­mai – vie­nin­telė ir ge­riau­sia išei­tis, bent jau taip ma­no Sa­vi­val­dybės bei TRATC-o at­sto­vai.
O pro­ce­sas už­si­suks, kai TRATC-as, su­laukęs iš vežė­jo pre­ten­zi­jos, kad nėra ga­li­my­bių pri­va­žiuo­ti iš­vež­ti at­liekų, kreip­sis į Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­siją dėl au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo ap­ri­bo­ji­mo. Ar su­si­rin­ku­si į po­sėdį ko­mi­si­ja taip ir nu­tars, kaip no­ri šios dvi pusės, ar re­ko­men­duos įreng­ti tokį ženklą minė­to­je vie­to­je, pa­ro­dys lai­kas.
Tad ši­to­je si­tua­ci­jo­je ne­bus abu sotūs – ir avis, ir vil­kas. Mat su sun­ku­mais su­si­du­rian­tiems gy­ven­to­jams net žadė­ti ne­ža­da­ma nei įva­žia­vi­mo pra­pla­tin­ti, nei takų pėstie­siems įreng­ti. Sut­var­kys tik ke­lią šiukš­lia­ve­žiui.
At­ro­do, kad prie­š su­tik­da­mi su aikš­telės vie­tos iškė­li­mu ir jį ini­ci­juo­da­mi, gy­ven­to­jai bus pa­darę sau meš­kos pa­slaugą. Ma­tyt, iš kar­to gal­vo­jo tik apie tai, kad šiukšlės po lan­gais ne­dvoktų, kad tie tik­rai nema­ži kon­tei­ne­riai vaiz­do ne­ga­dintų. O kad dėl to pa­skui ga­li tek­ti ma­ši­noms vie­tos ieš­ko­ti, ma­tyt, ne­pa­gal­vo­jo.
Vis dėl to tai – dar ne nuo­spren­dis. Gal bus ras­ta ki­ta išei­tis ir ne­reikės įreng­ti to ženk­lo. Bet ku­riuo at­ve­ju gy­ven­to­jai tu­ri teisę (šiuo me­tu tik nuo­to­li­niu būdu) da­ly­vau­ti minė­tos ko­mi­si­jos po­sėdy­je ir sa­vo tiesą ban­dy­ti ap­gin­ti.