Priekaištai rangovui

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos nuo­trau­ka
Pu­siau lup­tos, pu­siau skus­tos – taip da­bar at­ro­do dau­ge­lis pra­dė­tų reng­ti pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­lių Plun­gės mies­te
Per Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį iš­sa­ky­ta ne­ma­žai prie­kaiš­tų pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­les Plun­gės ra­jo­ne šiuo me­tu įren­gi­nė­jan­čiai UAB „Stre­fa“. Pik­tin­ta­si ir dar­bų tem­pais, ir ko­ky­be. Tik vil­ties, kad si­tua­ci­ja kei­sis į ge­rą, pa­na­šu, ma­žai.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis kal­bė­jo, kad nau­jų­jų kon­tei­ne­rių įren­gi­mo pro­ce­sas už­tru­ko, be to, dir­ba­ma ne­tvar­kin­gai, pa­žei­džiant tai­syk­les.

„Tas pro­ce­sas vyks­ta ne pa­čiu ge­riau­siu tem­pu. No­riu, kad jūs in­for­muo­tu­mė­te ran­go­vą, jog mies­te ga­lio­ja že­mės ka­si­mo tai­syk­lės, ku­rios nu­ro­do, kad prieš pra­de­dant dar­bus te­ri­to­ri­ja tu­ri bū­ti ap­tver­ta, ant tvo­ros pa­ka­bin­ta len­te­lė su in­for­ma­ci­ja, kas dar­buo­ja­si, kiek truks dar­bai ir koks įmo­nės kon­tak­ti­nio as­mens te­le­fo­no nu­me­ris. Jei ši­to to­liau ne­bus pai­so­ma, bus tai­ko­mos bau­dos. Ir tai įmo­nei skau­džiai at­si­lieps, nes teks su­mo­kė­ti bau­dą už kiek­vie­ną iš­kas­tą vie­tą“, – per­spė­jo ra­jo­no va­do­vas, kreip­da­ma­sis į po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sį Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (TRATC) lai­ki­ną­jį di­rek­to­rių Juo­zą Šle­pe­tį.

Šis at­sa­kė, kad vie­nas įspė­ja­ma­sis raš­tas „Stre­fai“ jau nu­siųs­tas. Esą įmo­nė at­sa­kiu­si, kad eks­ka­va­to­riaus dar­bas bran­giai kai­nuo­ja, tad bus dar­buo­ja­ma­si la­bai spar­čiai – tą pa­čią die­ną įka­sa­mi kon­tei­ne­riai, pa­klo­ja­mos trin­ke­lės ir su­tvar­ko­ma te­ri­to­ri­ja.

Bet kal­bos taip ir li­ko kal­bo­mis. Šian­dien Plun­gė­je tur­būt ne­ras­tu­me nė vie­nos aikš­te­lės, ku­ri jau bū­tų su­tvar­ky­ta iki ga­lo. Dau­ge­ly­je vie­tų pu­siau po­že­mi­niai kon­tei­ne­riai tik įkas­ti į že­mę ir pa­lik­ti li­ki­mo va­liai, tad smė­lį ir žvy­rą plau­na lie­tus, jis kem­ša pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tink­lus. Ką jau kal­bė­ti apie ne ko­kį es­te­ti­nį to­kių ne­baig­tų sta­ty­bų vaiz­dą.

„Bet pa­ban­dyk, kad gud­rus, su to­kiais su­si­tart, kai vi­sa įmo­nė – tai ke­li ju­ris­tai Vil­niu­je ir čia vie­to­je dir­ban­tys uk­rai­nie­čiai“, – ne­links­mai at­si­du­so J. Šle­pe­tis ir tuoj pat iš­gir­do siū­ly­mą ne­mo­kė­ti to­kiems už dar­bą, kol ne­bus vis­kas pa­da­ry­ta tvar­kin­gai ir iki ga­lo. „Taip ir da­ro­me. Pi­ni­gų iš mū­sų jie ne­gau­na“, – at­sa­kė šis.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.