Priėmė Čekijos ambasadorių

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
A. Kli­šo­nis ir A. Beier­le-Ei­gir­dienė dėko­jo am­ba­sa­do­riui už pa­ro­dytą dėmesį
Penk­ta­dienį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė Sa­vi­val­dybė­je pri­ėmė ypa­tingą sve­čią – Če­ki­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­rių Lie­tu­vo­je Vitą Kor­seltą.

Pa­si­tik­da­mas sve­čią me­ras už­si­minė, kad bu­vo džiaugs­mas ir di­delė garbė ta pro­ga rytą prie Sa­vi­val­dybės iš­kel­ti Če­ki­jos vėliavą.

Pats am­ba­sa­do­rius sa­vo ruož­tu dėko­jo už kvie­timą ap­si­lan­ky­ti ir pa­ro­dytą dėmesį pa­si­tin­kant. Jis sakė ži­nan­tis, kad Plungės mies­tas nėra di­de­lis, bet reikš­min­gas, kaip ir Če­ki­jos am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je – taip pat ne­di­delė, ta­čiau svar­bi. Sve­čias juo­ka­vo, esą ga­li­ma sa­ky­ti, kad tądien am­ba­sa­da re­zi­duo­ja Plungė­je, mat į ją at­vy­ko ly­giai pusė jos dar­buo­tojų – sos­tinė­je li­ko tik kon­su­li­nio sky­riaus pa­va­duo­to­ja ir ūkve­dys.

V. Kor­sel­tas pri­minė, kad nuo lie­pos 1-osios Če­ki­ja pra­dės pir­mi­nin­ka­vimą Eu­ro­pos Sąjun­gos Ta­ry­bo­je, tad tiek apie šią šalį, tiek apie jos am­ba­sadą bus gir­di­ma daž­niau. Esą dėl tos prie­žas­ties ne­bu­vo ga­li­mybės ap­lan­ky­ti Plungę kitą sa­vait­galį, mies­tui šven­čiant sa­vo gim­ta­dienį, mat tuo me­tu vyks la­bai svar­bus ir pa­sku­ti­nis pa­si­ta­ri­mas dėl pa­si­ruo­ši­mo šiam pir­mi­nin­ka­vi­mui.

Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­cijų sky­riaus vedė­ja Ža­ne­ta Pie­pa­lienė am­ba­sa­do­riui trum­pai pa­pa­sa­ko­jo apie Plungę. Ji ak­cen­ta­vo, kad Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė iš­ties yra ne­di­delė, ta­čiau la­bai drau­giš­ka, ku­rian­ti ir no­rin­ti aug­ti. Vie­nas jos turtų – par­tne­rystė su 7-iais už­sie­nio mies­tais. Pir­muo­ju mies­tu-par­tne­riu prie­š 30 metų ta­po Men­de­nas (Vo­kie­ti­ja), o 2015 m. pa­si­ra­šy­ta pa­sku­tinė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis – su Gru­zi­jos mies­tu Kva­re­liu.

2005 m. par­tne­rystė už­megz­ta ir su Če­ki­jos mies­tu Brun­ta­liu. Kitą sa­vaitę bus ga­li­ma minė­ti šios drau­gystės 17-os metų su­kaktį. Bend­rau­ja­ma kultū­ros, spor­to sri­ty­se, Plungės ir Brun­ta­lio de­le­ga­ci­jos vyks­ta pa­svei­kin­ti par­tne­rius jiems šven­čiant sa­vo mies­to šven­tes. Vi­ce­merė A. Beier­le-Ei­gir­dienė pri­si­minė vieną to­kių vi­zitų Brun­ta­ly­je:  „Ta­da pa­so­di­nom me­delį ir da­bar kas­met vyks­tam lais­ty­ti jo.“

Ž. Pie­pa­lienė trum­pai pri­statė ir pa­čią Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ciją, ku­rio­je dir­ba 235 dar­buo­to­jai, iš ku­rių apie 70 pro­c. – mo­te­rys. Am­žiaus vi­dur­kis – apie 50 metų. Iš­girdęs tai, am­ba­sa­do­rius juo­ka­vo, kad pa­ts įsi­dar­bin­ti Plungės sa­vi­val­dybė­je tu­ri ma­žai šansų, nes yra vy­ras ir jau at­šventė 60-metį. „Ne­bent su­si­keis­tu­me vie­to­mis su me­ru“, – šmaikš­ta­vo sve­čias.

A. Kli­šo­nis am­ba­sa­do­riui pa­pa­sa­ko­jo apie Plungės ra­jo­ne puo­selė­ja­mas kultū­ri­nes tra­di­ci­jas, ku­rioms pa­ma­tus pa­dėjo ku­ni­gaikš­čiai Ogins­kiai. V. Kor­sel­tui bu­vo ne­tikė­ta tai, kad My­ko­lo Ogins­kio įkur­to­je or­kest­ro mo­kyk­lo­je mokė­si vėliau gar­siu kom­po­zi­to­riu­mi ir dai­li­nin­ku tapęs Mi­ka­lo­jus Kons­tan­ti­nas Čiur­lio­nis. Sve­čiui pa­sa­ko­ta, jog vėliau ši menų kalvė bu­vo at­kur­ta ir šian­dien va­di­na­si M. Ogins­kio me­no mo­kyk­los var­du. Be to, ra­jo­ne vei­kia ir Pla­te­lių me­no mo­kyk­la, tu­rin­ti sa­vo fi­lia­lus ke­liuo­se mies­te­liuo­se.

Pa­sak me­ro, dėme­sys kultū­rai ir anks­ty­va­jam ta­lentų ug­dy­mui duo­da re­zul­tatų – į sos­tinė­je vyks­tan­čias Dainų šven­tes kas­kart vyks­ta apie tūkstan­tis šo­kan­čių ir dai­nuo­jan­čių plun­giš­kių.

Vi­sus šiuos fak­tus am­ba­sa­do­rius išk­lausė itin įdėmiai ir turė­jo ne­ma­žai klau­simų. Ma­ty­da­mi sve­čio su­si­domė­jimą, me­ras ir vi­ce­merė pa­kvietė jį at­vyk­ti dar sykį, tik ant­ra­jam vi­zi­tui skir­ti dau­giau lai­ko, kad būtų ga­li­ma pa­ro­dy­ti Pla­te­lius bei Šal­to­jo ka­ro mu­ziejų, įsikū­rusį bu­vu­sio­je ra­ketų bazė­je.