Prieš Kalėdas inicijuotos mero apkaltos procedūros

Nuo­to­li­nio Ta­ry­bos po­sėdžio vaiz­do įra­šo fo­to­fik­sa­ci­ja
A. Kli­šo­nis (kairėje viršuj) skai­to­mo tei­ki­mo pra­dėti jo įga­lio­jimų sustabdymo pro­cedūrą klausė­si stebė­ti­nai ra­miai
Praė­jusį ant­ra­dienį į pa­sku­tinįjį šiais me­tais po­sėdį nuo­to­li­niu būdu be­si­jun­gian­tys Ta­ry­bos na­riai jau ži­no­jo, kad šven­tinė­mis nuo­tai­ko­mis šį kartą nė ne­kvepės. Dar tos die­nos rytą 10 Ta­ry­bos na­rių už­re­gist­ra­vo, o per po­sėdį pa­gar­si­no tei­kimą pra­dėti me­ro ap­kal­tos pro­cedū­ras. Aud­riui Kli­šo­niui me­ta­mi kal­ti­ni­mai su­lau­žius Ta­ry­bos na­rio prie­saiką, pa­si­nau­do­jant tar­ny­bi­ne pa­dėti­mi spau­dus jam pa­vald­ų dar­buo­to­ją pa­reng­ti ir re­gist­ruo­ti fik­ty­vius do­ku­men­tus bei me­la­vus.
Jei ši­to­kių kraš­tu­ti­nių prie­mo­nių su­manę im­tis Ta­ry­bos na­riai ne­per­si­gal­vos ir teikimo neat­siims, Plungė­je su­si­klos­čiu­sią po­li­tinę si­tua­ciją turės nag­rinė­ti Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas. Tik jam kons­ta­ta­vus, kad A. Kli­šo­nis iš­ties su­laužė prie­saiką, Ta­ry­ba galės bal­suo­ti dėl me­ro įga­lio­jimų su­stab­dy­mo.

O, spor­te, tu – tai­ka
Vi­sa is­to­ri­ja, dėl ku­rios da­bar ėmė braškė­ti me­ro kėdė, pra­si­dėjo rugsė­jo mėnesį Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro (SRC) di­rek­to­riaus Al­vy­do Vir­ši­lo įra­šu feis­bu­ke. Įstai­gos va­do­vas pa­si­sakė dėl Sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus pa­reng­tos an­ke­tos, skir­tos minė­ta­me cent­re krep­ši­nio tre­ni­ruo­tes lan­kan­čių vaikų tėvams ap­klaus­ti.
„Že­mai­tis“ pra­ėju­sią va­sarą ne kartą rašė, kad grupė SRC krep­ši­nio tre­ne­rių su­manė at­si­skir­ti nuo cent­ro ir pe­rei­ti į nau­jai stei­giamą viešąją įstaigą – krep­ši­nio klubą, o kar­tu iš­si­ves­ti ir sa­vo auklė­ti­nius.
Siek­da­mas iš­siaiš­kin­ti, ką apie to­kią ini­cia­tyvą ma­no tėvai, sky­rius ir at­li­ko minėtąją jų ap­klausą. O A. Vir­ši­las so­cia­li­nia­me tink­le pa­žėrė kri­ti­kos, kad tėvams pa­teik­ta per ma­žai in­for­ma­ci­jos, todėl jiems bus sun­ku su­si­gau­dy­ti ir ob­jek­ty­viai at­sa­ky­ti į an­ke­tos klau­si­mus.
Po to­kiu di­rek­to­riaus pa­si­sa­ky­mu ne­tru­kus už­virė karš­ta ko­men­ta­to­rių dis­ku­si­ja.
Vi­sa ši si­tua­ci­ja ne­tru­ko su­lauk­ti ir Ta­ry­bos na­rių dėme­sio. „Ne­ma­nau, kad taip turėtų būti sprend­žia­mos pro­ble­mos, pa­leid­žiant ži­nutę so­cia­li­nia­me tink­le. Tai ne­puo­šia nei įstai­gos, nei jos dar­buo­tojų, nei pa­čio di­rek­to­riaus, nei spor­to ir tuo la­biau krep­ši­nio. Norė­čiau, kad su­rea­guo­tumėt į tai“, – rugsė­jo 24 d. Ta­ry­bos po­sėdžio me­tu kalbė­jo kon­ser­va­to­rius Ado­mas Za­muls­kis.
Kiek pa­dis­ku­tavę Ta­ry­bos na­riai tąkart su­tarė, jog Spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­re būti­na at­lik­ti tar­ny­binį pa­tik­ri­nimą. Me­rui bu­vo pa­ves­ta su­da­ry­ti ko­mi­siją, ku­ri at­liktų ty­rimą ir įver­tintų SRC di­rek­to­riaus A. Vir­ši­lo el­gesį.
„Kri­mi­na­lo te­nai nėra“
Ir nuo tos rugsė­jo 24-osios turbūt ne­bu­vo nė vie­no Ta­ry­bos po­sėdžio, kuo­met me­ro ne­būtų tei­rau­ja­ma­si, kuo baigė­si šis ty­ri­mas. Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vai ne sykį pra­šė pa­vie­šin­ti ko­mi­si­jos pa­teik­tas iš­va­das.
Iš pra­džių A. Kli­šo­nis aiš­ki­no, kad gau­ta in­for­ma­ci­ja per­žiū­ri­ma, api­bend­ri­na­ma ir ne­tru­kus, dar tą pa­čią dieną, bus pa­vie­šin­ta. Vėliau kar­to­ta, kad pa­vie­ši­ni­mas įvyks su­de­ri­nus in­for­ma­ciją su Sa­vi­val­dybės tei­si­nin­ku.
Lapk­ri­čio 26 d. Ta­ry­bos po­sėdy­je vėl pa­klaus­tas, ar ko­mi­si­ja nu­veikė sa­vo darbą, A. Kli­šo­nis at­sakė: „Taip, nu­veikė tą darbą, kri­mi­na­lo te­nai nėra“, bei pa­žadė­jo Ta­ry­bos na­riams iš­siųs­ti ko­mi­si­jos iš­va­das.
Ne­su­laukęs žadė­to­jo do­ku­men­to, ini­cia­ty­vos ėmėsi jau­niau­sias Ta­ry­bos na­rys, Vals­tie­čių ir ža­liųjų sąjun­gos at­sto­vas Jo­nas Mockū­nas. Kaip ma­ty­ti iš ap­kaltą ini­ci­ja­vu­sių Ta­ry­bos na­rių su­rink­tos ir pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos, jis ne kartą me­ro pra­šė pa­ga­liau at­si­ųsti tas iš­va­das.
Ga­liau­siai gruod­žio 11 d. iš me­ro sek­re­torės elekt­ro­ni­niu pa­štu jis ga­vo me­ro ir SRC di­rek­to­riaus ne­va spa­lio 14 d. vy­ku­sio su­si­ti­ki­mo pro­to­kolą bei me­ro pa­si­ra­šytą iš­vadą. Pas­ta­ro­jo­je dėsto­ma, kad ko­mi­si­ja iki nu­sta­ty­tos da­tos sa­vo iš­vadų ne­pa­teikė, todėl me­ras pa­ts su­si­ti­ko ir kalbė­jo­si su SRC di­rek­to­riu­mi, o vėliau kons­ta­ta­vo, kad A. Vir­ši­lo veiks­mai ža­los įstai­gos pro­duk­ty­viai veik­lai ne­pa­darė.
Abu do­ku­men­tai da­tuo­ti spa­lio 16 die­na. Gavęs juos J. Mockū­nas kreipė­si į Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ciją, pra­šy­da­mas pa­teik­ti šių do­ku­mentų re­gist­ra­ci­jos duo­me­nis.
Ta­da ir išaiškė­jo, kad abu minė­tie­ji raš­tai į do­ku­mentų val­dy­mo sis­temą „Kon­to­ra“, kaip tei­gia­ma tei­ki­me, bu­vo įkel­ti ne spalį, o tą pa­čią gruod­žio 11 dieną.  Su­si­ti­ki­mo pro­to­ko­lo pa­si­ra­šy­mo da­ta ope­ra­cijų žur­na­le dar­gi ištaisyta iš gruod­žio 11 d. į spa­lio 14 dieną.
Gelbė­jo bend­ra­par­tietį?
„Iš aukš­čiau pa­teik­tos med­žia­gos ma­ty­ti, kad Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras A. Kli­šo­nis ne­įvykdė Ta­ry­bos įpa­rei­go­ji­mo iš­tir­ti SRC di­rek­to­riaus 
A. Vir­ši­lo el­gesį so­cia­li­nio tink­lo erdvė­je, ke­lis kar­tus me­la­vo, žadė­da­mas Ta­ry­bos na­riams pa­teik­ti ko­mi­si­jos iš­va­das. Dar dau­giau, pa­na­šu, kad ko­mi­si­ja, kaip tai bu­vo pa­ves­ta Ta­ry­bos, bu­vo su­da­ry­ta fik­ty­viai, ne­bu­vo at­lik­tas joks SRC di­rek­to­riaus veiksmų ty­ri­mas, o  ty­rimą imi­tuo­jan­tys do­ku­men­tai iš tiesų bu­vo su­klas­to­ti“, – tei­gia­ma grupės Ta­ry­bos na­rių pa­si­ra­šy­ta­me tei­ki­me pra­dėti me­ro įga­lio­jimų ne­te­ki­mo pro­cedūrą.
To­liau kons­ta­tuo­ja­ma, kad A. Kli­šo­nis net ke­lis kar­tus vie­šai teikė me­la­gingą in­for­ma­ciją, aiš­kin­da­mas, ne­va ko­mi­si­jos iš­va­dos pa­reng­tos ir per­žiū­ri­mos, vėliau – kad ko­mi­si­ja ne­nus­tatė jo­kių pa­žei­dimų, nors ga­liau­siai paaiškė­jo, kad ko­mi­si­ja net ne­bu­vo su­si­rin­ku­si ir ap­skri­tai ne­pa­teikė jo­kių iš­vadų.
„Iš me­ro me­la­vi­mo ei­gos ir do­ku­mentų val­dy­mo pro­gra­mos „Kon­to­ra“ duo­menų ga­li­ma da­ry­ti prie­laidą, kad 
A. Kli­šo­nio ir A. Vir­ši­lo su­si­ti­ki­mo pro­to­ko­las ir iš­va­da su­ra­šy­ti fik­ty­viai, at­ga­li­ne da­ta ir įre­gist­ruo­ti tik ta­da, kai raš­tu do­ku­mentų pa­rei­ka­la­vo Ta­ry­bos na­rys J. Mockū­nas“, – to­liau dėsto­ma tei­ki­me bei pri­me­na­ma, kad už do­ku­men­to klas­to­jimą yra nu­ma­ty­ta baud­žia­mo­ji at­sa­ko­mybė, o to­kios veik­los ėmęsis as­muo gali net tre­jiems me­tams at­si­svei­kin­ti su lais­ve.
Ne­li­ko pa­mirš­tas ir tas fak­tas, kad A. Kli­šo­nis bei A. Vir­ši­las pri­klau­so tai pa­čiai par­ti­jai – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Li­be­ralų sąjūdžiui, todėl me­ras to­kiais sa­vo veiks­mais ga­li­mai pa­žeidė viešųjų ir pri­va­čių in­te­resų de­ri­ni­mo įsta­tymą. Esą ty­čia siek­ta ne­pradė­ti bend­ra­par­tie­čio veik­los ty­ri­mo, ig­no­ruo­ta ir ati­dėlio­ta vyk­dy­ti Ta­ry­bos pa­ve­dimą, o ga­liau­siai ne­va pa­si­nau­do­ta tar­ny­bi­ne pa­dėti­mi, spaud­žiant sau pa­vald­ų dar­buo­to­ją pa­reng­ti ir su­kel­ti fik­ty­vius do­ku­men­tus į pro­gramą „Kon­to­ra“ bei nu­ro­dy­ti, kad do­ku­men­tai bu­vo pa­reng­ti anks­čiau, nei re­gist­ruo­ti.
„Ačiū už kalė­dinę do­vaną“
Minėtąjį tei­kimą pa­si­rašė „Vie­nin­gos Plungės“ at­sto­vai Ta­ry­bo­je Ro­ber­tas End­ri­kas, Vi­da Bon­daus­kienė, Ri­mas Du­žins­kas, Rai­mon­das Do­vil­tis, Liu­das Skie­rus, Jo­lan­ta Skur­daus­kienė ir Gin­ta­ras Ba­gu­žis, kon­ser­va­to­riai Vai­do­tas Skie­rus ir Ado­mas Za­muls­kis bei Vals­tie­čių ir ža­liųjų sąjun­gos na­rys J. Mockū­nas.
„Ačiū už kalė­dinę do­vaną, – to­kiais žod­žiais sa­vo ko­men­tarą pra­dėjo A. Kli­šo­nis, vi­so ne­trum­po tei­ki­mo teks­to, skai­to­mo R. End­ri­ko, klausę­sis stebė­ti­nai ra­miai, net an­ta­kio ne­pakėlęs. – No­riu pa­sa­kyt, kad dis­ku­si­jo­je feis­bu­ke da­ly­va­vo net trys Ta­ry­bos na­riai, ku­rie pa­si­rašė šį do­ku­mentą. Tai Ro­ber­tas End­ri­kas, Ri­mas Du­žins­kas ir Jo­nas Mockū­nas. Ma­nau, kad tai pa­sa­ko pa­kan­ka­mai daug.“
Prie minė­to A. Vir­ši­lo pa­si­sa­ky­mo feis­bu­ke norė­jo grįžti ir Ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Ker­paus­kas. Jis sakė net du kar­tus per­skaitęs tą pa­si­sa­kymą ir vis tiek ne­sup­ratęs, ką jis galė­jo įžeis­ti.
„Čia ne apie A. Vir­šilą kal­ba ei­na. Ne į tą pusę su­kat vežė­čias“, – at­sakė R. End­ri­kas ir pri­dūrė pa­ts ne­tu­rin­tis jo­kių pre­ten­zijų SRC di­rek­to­riui.
„Taip, aš ir­gi ko­men­ta­vau. Pri­si­pažįs­tu ir to ne­si­gai­liu. Bet šiuo mo­men­tu mes kal­ba­me apie kitką. Ne apie Vir­šilą, ne apie feis­bu­ko ko­men­ta­to­rius, o apie me­ro po­zi­ciją“, – pri­dūrė ir R. Du­žins­kas.
Dar taik­liau si­tua­ciją api­būdi­no Ta­ry­bos narė V. Bon­daus­kienė. Ji pri­minė, kad Bi­lui Klin­to­nui bu­vo ini­ci­juo­ta ap­kal­ta ir JAV Pre­zi­den­to po­sto jis ne­te­ko ne už meilės ro­maną su Mo­ni­ka Le­vins­ki, o už me­la­vimą, kad ne­turė­jo ši­to ro­ma­no.
„Ir šis tei­ki­mas yra ne dėl to, ką pa­sakė, pa­darė ar ne­pa­darė SRC di­rek­to­rius A. Vir­ši­las, o ar me­ras at­li­ko pa­reigą, ku­ri jam pri­klau­so pa­gal prie­saiką. Todėl pra­šy­čiau ne­pai­nio­ti dviejų da­lykų“, – pa­brėžė ji.
„Ug­nies med­žioklė su va­ro­vais“
Pats A. Kli­šo­nis ne­bu­vo linkęs daug­žod­žiau­ti, ko­men­tuo­da­mas si­tua­ciją ir jam me­ta­mus kal­ti­ni­mus. Ir nė žo­de­liu ne­pa­si­sakė nei dėl ko­mi­si­jos dar­bo, nei dėl tos ko­mi­si­jos pa­teiktų ar ne­pa­teiktų iš­vadų ar ga­li­mai jo lie­pi­mu su­klas­totų do­ku­mentų. Ta­čiau me­ro bend­ra­par­tie­čiai turė­jo ką pa­sa­ky­ti ir ko pa­linkė­ti visą šią košę už­vi­ru­siems Ta­ry­bos na­riams.
An­tai li­be­ra­lui Aud­riui Mi­siū­nui ši si­tua­ci­ja pri­minė dau­ge­liui ži­nomą kom­po­zi­to­riaus Gied­riaus Kup­re­vi­čiaus miu­ziklą „Ug­nies med­žioklė su va­ro­vais“.
„Vi­si su­pran­tam, kad jūs no­rit merą įva­ry­ti į kampą. Ne­ko­men­tuo­siu to no­ro. [...] Me­rui kal­ti­nimų gal ga­li­ma su­rast, aš ir­gi ne vi­sa­da būnu pa­ten­kin­tas. Bet iš tikrųjų jis at­lie­ka did­žiulį darbą. Turbūt nė vie­nas iš mūsų ne­su­gebė­tu­me tiek suor­ga­ni­zuot. Ir da­bar tas puo­li­mas tok­sai. [...]. Kri­ti­ka – tvar­koj, nuo­mo­nių skir­tu­mas – aš su­pran­tu. Bet tik­rai ne toj vie­toj. Sudė­kim da­bar trum­pam vi­si gink­lus ir ei­kim Kalėdų švęst. Ge­riau dėl ko­vi­do su­rem­kim pe­čius. Po mėne­sio ki­to mes galbūt kal­tin­sim merą, kad per ma­žai la­von­mai­šių už­sakė“, – kar­čiai iro­ni­za­vo A. Mi­siū­nas.
„Vi­si sma­gi­namės čia, nors nie­ko šian­dien ir ne­nusprę­sim. Pir­mas da­ly­kas – bus su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, ku­ri ir aiš­kin­sis, su­laužė prie­saiką ar ne, ant­ras da­ly­kas – dar reikės ši­tuos kal­ti­ni­mus pa­tvir­tin­ti teis­me. Apie ką mes kal­bam da­bar? – stebė­jo­si ir Ta­ry­bos na­rys To­mas Rau­dys. – Jei­gu ne­bėra klau­simų, norė­čiau pa­linkė­ti vi­siems gerų šven­čių ir ne­su­sirgt. Vi­sos li­gos – nuo nervų.“
„Me­re, jums stip­rybės. Aš ma­tau įsi­žei­du­sių vaikų būrelį. Ne taip pa­sakė, pa­me­la­vo, dar kažką... Aiš­ku, bus ko­mi­si­ja, viską iš­siaiš­kins. Dar kartą, me­re, jums tvir­tybės. Kad kiek­vie­nas me­ras, kiek iki tol jų yra buvę, būtų dirbęs tiek, kiek jūs dir­bat. Aiš­ku, kas ne­dir­ba, tas klaidų nie­kad ir ne­pa­da­ro. Gra­žių šven­čių vi­siems. Ro­ber­tai, žmo­giš­kai už­jau­čiu. Iš tikrųjų tau ir­gi gra­žių šven­čių“, – ypa­tingą at­jautą de­monst­ra­vo ir li­be­ra­las Ai­das Kėsas.
Tai­ky­ti abi pu­ses ne­be pirmą kartą ėmėsi vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė. Ji pri­minė, jog po 2019 me­tais vy­ku­sių sa­vi­val­dos rin­kimų Plungė­je su­si­klostė si­tua­ci­ja, jog me­ras ir jo at­sto­vau­ja­mas Li­be­ralų sąjūdis Ta­ry­bo­je tu­ri tik 8 bal­sus ir kar­tu su vie­nin­te­liu į Ta­rybą iš­rink­tu so­cial­de­mok­ratų at­sto­vu su­da­ro opo­zi­ciją.
„Ne daž­na ta si­tua­ci­ja Lie­tu­voj yra ir tu­rim mo­ky­tis to­liau taip gy­ven­ti, dirb­ti koo­pe­ra­ty­viai, ieš­kot bendrų spren­dimų svar­biais stra­te­gi­niais klau­si­mais“, – var­di­no ji.
O žod­žio dar kartą pa­prašęs A. Mi­siū­nas ne­tikė­tai pa­žėrė pa­gyrų val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai ir kri­ti­kos A. Kli­šo­niui. „Prieš Kalė­das nu­leis­ki­me gink­lus vi­si. Ir jūs, Aud­riau, gal kar­tais ne taip rea­guo­ki­te į kitą nuo­monę, nie­ko neat­si­tiks. O dau­gu­ma yra pa­kan­ka­mai stip­ri. Tu­rit jūs tuos rau­me­nis ir ro­do­te juos. Tai priim­kit ir merą į ko­mandą ir vi­siems iš to bus nau­dos. Tar­kitės, pa­si­da­lin­kit in­for­ma­ci­ja, nes jis tik­rai ga­li daug pa­da­ry­ti“, – ra­gi­no po­li­ti­kas ir pri­minė, jog žmonėms vi­siš­kai ne­svar­bu, kas prii­ma spren­di­mus. Svar­bu, kad jie būtų nau­din­gi vie­tos bend­ruo­me­nei.


• Vietos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas nu­ma­to, kad ga­vu­si tei­kimą pra­dėti me­ro įga­lio­jimų ne­te­ki­mo pro­cedūrą, Ta­ry­ba ki­ta­me po­sėdy­je, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tei­ki­mo ga­vi­mo die­nos, prii­ma spren­dimą su­da­ry­ti ko­mi­siją pa­teik­tiems fak­tams iš­tir­ti ir nu­sta­to ter­miną, iki ka­da ko­mi­si­ja tu­ri pa­teik­ti iš­vadą. Ko­mi­si­ja su­da­ro­ma iš visų frak­cijų at­stovų lai­kan­tis pro­por­cin­gu­mo prin­ci­po.
• Apsvarsčiusi ko­mi­si­jos pa­teiktą iš­vadą, Ta­ry­ba nu­sprend­žia ar­ba kreip­tis į Lie­tu­vos vy­riau­siąjį ad­mi­nist­ra­cinį teismą su pra­šy­mu pa­teik­ti iš­vadą, ar me­ras su­laužė prie­saiką, ar­ba kons­ta­tuo­ja, kad tai­ky­ti me­ro įga­lio­jimų ne­te­ki­mo pro­cedūrą nėra pa­grin­do.
• Jei nu­sprend­žia­ma kreip­tis į teismą, pra­šymą jam Ta­ry­ba pa­tei­kia ne vėliau kaip per 6 mėne­sius nuo die­nos, ka­da paaiškė­jo me­ro ga­li­mai su­lau­žy­tos prie­sai­kos ap­lin­kybės.
• Jeigu Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pa­tei­kia iš­vadą, kad me­ras ne­su­laužė prie­sai­kos, jo įga­lio­jimų ne­te­ki­mo pro­cedū­ra nu­trau­kia­ma.
• Jeigu teis­mas pa­tei­kia iš­vadą, kad me­ras su­laužė prie­saiką, Ta­ry­ba 3/5 visų na­rių balsų dau­gu­ma prii­ma spren­dimą, kad me­ras ne­te­ko sa­vo įga­lio­jimų.