Nebrangsta, vadinasi, – pinga?

Rū­tos LAU­RI­NAI­TIE­NĖS nuo­trau­kos
V. Raz­mie­nė ste­bė­jo­si, kad ši­lu­mos kai­nos Lie­tu­vo­je kai kur ma­žė­jo, bet ne Rie­ta­ve
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­ty­tam klau­si­mui dėl ba­zi­nės ši­lu­mos ir karš­to van­dens kai­nos de­da­mų­jų nu­sta­ty­mo skir­ta vi­sa va­lan­da. Ir ne dėl ki­lu­sių dis­ku­si­jų (jų, išaiš­ki­nus, kad kai­na gy­ven­to­jams ne­si­keis, be­veik ir ne­bū­ta). Ta­čiau, kaip jau įpras­ta, Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nio ūkio di­rek­to­rius Al­vy­das Ro­jus į po­sė­dį atė­jo „ap­si­gink­la­vęs“ skai­čiais bei įvai­rio­mis for­mu­lė­mis, tad už­tru­ko, kol jas iš­dės­tė. O ta­da paaiš­kė­jo, kad tų for­mu­lių ne­sup­ran­ta net pa­tys ko­mi­te­to na­riai, ką jau kal­bė­ti apie pa­pras­tus mir­tin­guo­sius.
A. Ro­jus džiau­gė­si, kad me­džio at­lie­kų ku­rui ga­li įsi­gy­ti ir iš smul­kių­jų ūki­nin­kų, lentp­jū­vių

Neb­rangs... ta­čiau vis tiek mo­kė­si­me bran­giai

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­bi­nas Mas­laus­kas pra­šė A. Ro­jaus kal­bė­ti kuo pa­pras­čiau – su­pran­ta­mai ne tik ši­lu­mi­nin­kams. Po­li­ti­kas ste­bė­jo­si, kam rei­kia ši­taip de­ta­li­zuo­ti net ir už Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to san­da­ros sis­te­mą su­dė­tin­ges­nę kai­nų ap­skai­čia­vi­mo me­to­di­ką.

Tik Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis sa­kė ma­nąs, kad kar­tais de­ta­lės – bū­ti­nos. Gai­la tik, kad nei me­ras, nei ki­ti po­li­ti­kai ne­pa­mi­nė­jo, o ir pa­ts A. Ro­jus neuž­si­mi­nė apie tai, kad rie­ta­viš­kiai už ši­lu­mą kaip mo­kė­jo, taip ir mo­kės be­ne bran­giau­siai ša­ly­je. Ma­tyt, nie­kam ši de­ta­lė neat­ro­do ver­ta dė­me­sio.

Ir iš tik­rų­jų keis­ta. An­tai Plun­gė­je, kur ši­lu­mos ki­lo­vat­va­lan­dė šį mė­ne­sį kai­nuo­ja 7,11 cen­to (su PVM), skam­bi­na­ma vi­sais pa­vo­jaus var­pais, mat, ly­gi­nant su ki­tais ša­lies mies­tais, pa­gal ši­lu­mos bran­gu­mą plun­giš­kiai – ket­vir­ti nuo ga­lo. O rie­ta­viš­kiai už lapk­ri­tį su­nau­do­tą ši­lu­mos ki­lo­vat­va­lan­dę mo­kės 7,35 cen­to. Ir nie­ko. Ty­la.

Net­gi prie­šin­gai: A. Ro­jus pa­si­džiau­gė, kad įmo­nė, kaip bu­vo ga­li­ma su­pras­ti iš jo kal­bos, ūkiš­kai tvar­ko­si. Mat tu­ri ga­li­my­bę me­džio at­lie­kų ku­rui įsi­gy­ti tie­sio­giai iš tie­kė­jų – smul­kių­jų ūki­nin­kų, lentp­jū­vių, jei­gu tik šie pa­siū­lo bent 5-iais pro­cen­tais ma­žes­nę kai­ną nei yra bir­žo­je. Esą ta­da nau­da bū­na abi­pu­sė: pa­sta­rie­ji daž­nai me­die­nos at­lie­kų ne­tu­ri kur dė­ti, tad džiau­gia­si jas rea­li­za­vę, o įmo­nė pa­ten­kin­ta, kad su tie­kė­jais ne­bū­ti­na at­si­skai­ty­ti iš­kart, prie­šin­gai nei per­kant iš bir­žos.

Be to, pa­sak įmo­nės va­do­vo, ku­ras nie­ka­da ne­per­ka­mas per pa­tį pi­ką. Vi­sa­da tuo pa­si­rū­pi­na­ma jau va­sa­rą, ant­raip tai rie­ta­viš­kiams tuoj pat pa­si­jaus­tų.

Dar vie­nu įmo­nės ūkiš­ku­mo pa­vyz­džiu pa­teik­tas tas fak­tas, kad ap­mo­kė­ji­mo la­pe­lius įmo­nės dar­buo­to­jai gy­ven­to­jams pri­sta­to pa­tys. Nep­ri­rei­kia pa­što pa­slau­gų, ku­rios, kaip ži­nia, taip pat kai­nuo­ja. Pri­min­ta, kad bu­vo at­nau­jin­ta da­lis ši­lu­mos tra­sų. Tad ma­žes­ni ši­lu­mos nuo­sto­liai ir­gi da­ro tei­gia­mą įta­ką ši­lu­mos kai­nai.

„Rei­kia džiaug­tis, kad kai­na ne­di­dės. O kas ne­brangs­ta šiais lai­kais, ga­li­ma sa­ky­ti, pin­ga“, – juo­ka­vo ko­mi­te­to na­rys Vik­to­ras Kra­ji­nas. Pa­si­ro­do, net ir bū­nant di­džiau­siais kai­nos re­kor­di­nin­kais, dar ga­li­ma ras­ti, kuo pa­si­džiaug­ti.

Ta­čiau A. Ro­jus ne­bu­vo taip op­ti­mis­tiš­kai nu­si­tei­kęs. Jis kal­bė­jo, kad si­tua­ci­ja ki­tą­met ga­li kar­di­na­liai pa­si­keis­ti. „Jei­gu mū­sų su­pla­nuo­tas ši­lu­mos kie­kis ne­bus par­duo­tas, kai­na ga­li ge­ro­kai pa­di­dė­ti“, – pro­gno­za­vo di­rek­to­rius. Ir dar mes­te­lė­jo, kad, pa­vyz­džiui, dar ir šian­dien bu­vu­sios ko­le­gi­jos cent­ri­niai rū­mai ne­šil­do­mi, tai­gi, ir Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nio ūkio par­duo­da­ma ši­lu­ma ne­per­ka­ma.

Už įmo­nės pa­sko­las mo­ka var­to­to­jai

Ko­mi­te­tui pa­lai­mi­nus šį spren­di­mo pro­jek­tą, jį svars­tė ir taip pat jam pri­ta­rė po sa­vai­tės po­sė­džia­vu­si Ta­ry­ba. Tie­sa, šį­syk re­kor­diš­kai di­de­lė kai­na, ku­rią rie­ta­viš­kiai mo­ka už ši­lu­mą, pro akis ne­pras­ly­do Ta­ry­bos na­rei Vi­li­jai Raz­mie­nei.

„Kai kur Lie­tu­vo­je kai­na ma­žė­jo. Ar ne­bu­vo ga­li­ma ir Rie­ta­ve ją su­ma­žin­ti?“ – ste­bė­da­ma­si klau­sė po­li­ti­kė.

Ši­lu­mos ūkio rei­ka­lai taip pat rū­pė­jo ki­tam Ta­ry­bos na­riui Alf­re­dui Moc­kui. Jis no­rė­jo iš­girs­ti, ko­kią kai­nos da­lį su­da­ro ta kin­ta­mo­ji da­lis, dėl ku­rios ji, kei­čian­tis ku­ro kai­nai, svy­ruo­ja.

Ta­da A. Ro­jui te­ko at­skleis­ti, kad kin­ta­mo­ji da­lis te­su­da­ro vos 30 pro­cen­to vi­sos ši­lu­mos kai­nos. Tad tai, kiek mo­kė­si­me už ši­lu­mą, vis dėl to dau­giau­siai le­mia pa­sto­vio­ji kai­nos da­lis. O ji, pa­si­ro­do, iš­lie­ka di­de­lė dėl įmo­nės fi­na­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų – in­ves­ti­ci­jų į ši­lu­mos ūkį. Pas­ko­los im­tos ši­lu­mos tink­lų re­no­va­ci­jos dar­bams, nau­jos ka­ti­li­nės sta­ty­bai. Ka­da įmo­nė jas baigs iš­mo­kė­ti, dar neaiš­ku. Da­bar­ti­nis ter­mi­nas – iki 2024 me­tų. Ta­čiau, kaip sa­kė A. Ro­jus, iš­mo­kė­ji­mo lai­ką teks pra­tęs­ti, nes įmo­nė ne­bus fi­nan­siš­kai pa­jė­gi at­si­skai­ty­ti per li­ku­sį ter­mi­ną.

O ši­lu­ma, ly­gi­nant praė­ju­sių me­tų sau­sį ir šių me­tų spa­lį, pi­gu­si. Bū­ten dėl ku­ro kai­nos kri­ti­mo.

Pa­siū­lė ma­žes­nę kai­ną ir pa­si­trau­kė

A. Ro­jus ko­mi­te­to na­rių pa­pra­šė pa­lai­min­ti ir dar vie­ną spren­di­mą – pa­tvir­tin­ti Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nio ūkio pa­rink­tą ap­skai­tos ir kont­ro­lės už­da­rą­ją ak­ci­nę bend­ro­vę „Au­di­tas“ 2019 m. fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nių au­di­tui at­lik­ti.

Di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo su­var­gęs, kol bu­vo pa­rink­ta ši įmo­nė. Pa­vy­kę tik iš tre­čio kar­to, mat pir­mus du pa­skel­bus kon­kur­są pre­ten­den­tų neat­si­ra­do. Tie­sa, ir tas tre­čias kar­tas ne­bu­vo sklan­dus: lai­mė­ju­si įmo­nė, pa­ti ir pa­siū­liu­si kai­ną, vė­liau ne­va už to­kią ma­žą su­mą at­lik­ti au­di­tą at­si­sa­kė. Ta­da te­ko rink­tis UAB „Au­di­tas“, ku­rios pa­siū­ly­ta me­ti­nė au­di­to kai­na – 2 664 Eur – ten­ki­no.

Tie­sa, A. Ro­jus pa­rink­tą įmo­nę pra­šė pa­tvir­tin­ti tik me­tams. Esą to­kia su­ma ir jam pa­čiam ke­lian­ti įta­ri­mų. An­tai ki­tos, da­ly­va­vu­sios kon­kur­se, pra­šė net tris kar­tus di­des­nio ap­mo­kė­ji­mo – apie 7 000 eu­rų, tad ar ne­bus taip, kad ji tik iš­va­das su­ra­šys be nuo­dug­nios ana­li­zės.

Ta­čiau kaž­kas iš ko­mi­te­to na­rių rep­li­ka­vo, kad skai­čiai – dar ne vis­kas. Pui­kus to pa­vyz­dys – Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­re at­lik­tas au­di­tas. Kai­na­vo so­li­džią su­mą – net 36 000 eu­rų, o lū­kes­čių ne­pa­tei­si­no.