Rugsėjo 1-osios skambutis nuaidėjo ir Rietavo krašte

Ing­ri­dos LYG­NU­GA­RIENĖS nuo­trau­ka
Rie­ta­viš­kiui pir­mo­kui Lu­kui Lyg­nu­ga­riui šis rugsė­jis – ypa­tin­gas
Praė­ju­sią sa­vaitę ša­lies moks­lei­vius į kla­ses su­kvietęs Rugsė­jo pir­mo­sios skam­bu­tis aidė­jo ir Rie­ta­vo kraš­to švie­ti­mo įstai­go­se. Jų pe­da­gogų bend­ruo­me­nes bei mo­ki­nius Moks­lo ir ži­nių die­nos pro­ga svei­kinę Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės bei mo­kyklų va­do­vai iš­reiškė viltį, jog ne­pa­si­kar­tos per­nykš­tis sce­na­ri­jus, kai dėl spar­čiai aug­ti ėmu­sių ko­ro­na­vi­ru­so at­vejų kon­tak­tinį ug­dymą te­ko per­kel­ti į vir­tua­lią erdvę.

Kad taip ne­nu­tiktų, mo­kyk­los įpa­rei­go­tos lai­ky­tis visų sau­gu­mo rei­ka­la­vimų. Kaip per Rugsė­jo pir­mo­sios šventę Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je sakė šios įstai­gos di­rek­torė Al­ma Leng­ve­nienė, pir­miau­sia nu­spręsta, kad ne vai­kai, o pe­da­go­gai vaikš­čios po kla­ses. Sie­kiant už­tik­rin­ti sau­gumą, teks dėvėti nosį ir burną den­gian­čias kau­kes. Jos pri­va­lo­mos ne tik pa­mokų me­tu, bet ir per per­trau­kas bei va­žiuo­jant į pa­mo­kas ir iš jų au­to­bu­su. Nedėvė­ti ap­sau­gi­nių kau­kių leid­žia­ma tik tiems mo­ki­niams, ku­rie tu­ri svei­ka­tos su­tri­kimų.
Dar įstai­gos va­dovė pa­žymė­jo, jog dėl CO­VID-19 pli­ti­mo pre­ven­ci­jos gim­na­zi­ja vyk­dys sa­va­no­rišką mo­ki­nių tes­ta­vimą. Taip pat nu­spręsta fi­zi­nio ug­dy­mo pa­mo­kas reng­ti lau­ke.
Nors moks­lo metų pra­džios ren­gi­nys neap­siė­jo be kalbų apie kas­die­ny­be ta­pusį ko­ro­na­vi­rusą bei kaip ap­si­sau­go­ti nuo šios li­gos, šventė bu­vo įsi­min­ti­na tiek ma­žiau­siems šios mo­kyk­los mo­ki­nu­kams, tiek vy­res­nie­siems, ku­rie, ko ge­ro, la­biau­siai iš­siilgę kon­tak­ti­nio ug­dy­mo.
Šiuos moks­lo me­tus gim­na­zi­jo­je pra­dėjo be­veik 600 moks­lei­vių bei dau­giau nei pus­šim­tis iki­mo­kyk­li­nukų. Gau­siau­siai šio­je mo­kyk­lo­je šįmet yra tre­čiokų – net 60. Ma­žiau­siai – tre­čios gim­na­zinės klasės moks­lei­vių. Jų su­skai­čiuo­ta 34.
Ga­li­ma pa­si­džiaug­ti, kad 2021–2022 moks­lo me­tais ši gim­na­zi­ja turės dau­giau pir­mokė­lių nei anks­tes­niais me­tais. Jų šie­met – 50 ir su­da­ro tris kla­sių komp­lek­tus (vie­nu dau­giau nei per­nai). Būtent dėl šios prie­žas­ties į gim­na­zi­jos pe­da­gogų gre­tas įsi­lie­jo nau­ja pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja.
Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos mokslų metų pra­džios šventė tra­di­ciš­kai pra­si­dėjo šven­to­mis Mi­šios, po ku­rių vi­si ri­kia­vo­si ei­se­nai mies­to aikštė­je. Pa­ti šventė, po ku­rios klasės va­do­vai turė­jo va­landą su sa­vo auklė­ti­niais, vy­ko mo­kyk­los sta­dio­ne.
Skir­tin­gai nei L. Ivins­kio gim­na­zi­ja, Tverų gim­na­zi­ja nau­jus moks­lo me­tus pra­dėjo be pir­mokų. Ne­di­delės ir ki­tos šios įstai­gos klasės – an­tai jung­tinė­je 6–7 klasė­je šie­met mo­ko­si vos 6 moks­lei­viai. Dau­giau­siai (20) šio­je mo­kyk­lo­je – de­šim­tokų. Iš vi­so Rugsė­jo pir­mo­sios skam­bu­tis į Tverų gim­na­zi­jos kla­ses su­grąži­no be­veik 120 moks­lei­vių. Čia ug­do­mi ir 8 prie­šmo­kyk­li­nu­kai bei 16 iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vaikų.
Tverų gim­na­zi­jos Me­dingėnų sky­riaus du­ris Rugsė­jo pirmąją pra­vėrė 45 mo­ki­niai. Šio­je mo­kyklėlė­je – ir 10 prie­šmo­kyk­li­nukų bei iki­mo­kyk­li­nukų.
Kiek gau­ses­nis būrys moks­lei­vių – Žad­vai­nių pa­grin­dinė­je mo­kyk­lo­je. Į kla­ses po va­sa­ros ato­stogų bei il­gos per­trau­kos kon­tak­ti­nio mo­ky­mo iš vi­so su­gužė­jo be­veik 80 mo­ki­nių. Tie­sa, tarp jų – ir iki­mo­kyk­li­nu­kai bei prie­šmo­kyk­li­nu­kai. Kaip ir Tverų gim­na­zi­jo­je, taip ir šio­je mo­kyk­lo­je su­da­ry­ta vie­na jung­tinė klasė, jo­je – 8 mo­ki­niai: 2 penk­to­kai ir 8 šeš­to­kai, o pir­mokė­lių – vos du.