Šateikiškiai kyla į kovą: „Platelių mes neišgelbėsim“

Ok­sa­nos ŠU­KIE­NĖS nuotr.
A. Ber­ta­šiū­tė vi­sų ša­tei­kiš­kių var­du pra­šė val­džios at­sto­vų pir­ma at­vyk­ti į Ša­tei­kius su­si­tik­ti su vie­tos bend­ruo­me­ne ir tik ta­da Ta­ry­bo­je spręs­ti dėl jų mo­kyk­los li­ki­mo
„Že­mai­tis“ jau ra­šė, kad to­liau ma­žė­jant mo­ki­nių, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­gal­vo­jo gud­rų pla­ną, kaip iš­sau­go­ti esa­mas švie­ti­mo įstai­gas ir jų dar­buo­to­jų eta­tus (o kai ku­riems gal net kils­te­lė­ti at­ly­gi­ni­mus). Ke­ti­na­ma su­jung­ti ke­lias mo­kyk­las bei dar­že­lius, kad vie­nai trūks­tant vai­kų, ją ga­lė­tų gel­bė­ti ant­ro­ji. Bė­da tik, kad mo­ki­nių tė­vai ne­ža­da pri­tar­ti šiai re­for­mai ir at­vi­ru teks­tu sa­ko, kad ne­si­leis va­ri­nė­ja­mi, bet pa­tys rink­sis, kur mo­ky­tis jų at­ža­loms. Pir­mie­ji tai vie­šai iš­sa­kė ša­tei­kiš­kiai, per ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį ga­na ne­dvip­ras­miš­kai da­vę su­prast, jog ne­pri­tars to­kioms per­mai­noms.

Pla­nas su­jung­ti Pla­te­lių gim­na­zi­ją ir Uni­ver­sa­lų dau­gia­funk­cį cent­rą bei Ša­tei­kių pa­grin­di­nę mo­kyk­lą pir­mą­kart vie­šai pri­sta­ty­tas per už­praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sį Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dį.

Kar­tu kal­bė­ta, kad „tuok­tu­vės“ lauk­tų ir Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos bei lop­še­lio-dar­že­lio. Vie­na įstai­ga tu­rė­tų tap­ti ir Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­ja bei Prū­sa­lių mo­kyk­la-dar­že­lis. Taip pat pla­nuo­ja­ma su­jung­ti Plun­gės lop­še­lį-dar­že­lį „Vy­tu­rė­lis“ ir Did­vy­čių dau­gia­funk­cį cent­rą. Šias per­tvar­kas no­ri­ma įgy­ven­din­ti iki ki­tų me­tų rug­sė­jo.

Sa­ky­si­te, nie­ko nau­jo. Ma­žė­jant mo­ki­nių, sta­tu­są kei­tė ar prie ki­tos bu­vo pri­jung­ta ne vie­na švei­ti­mo įstai­ga. Šį­kart nau­ja ir neįp­ras­ta gal­būt tik tai, kad ei­na­ma kiek ne­tra­di­ci­niu ke­liu. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių pa­pra­šy­ta ne lei­di­mo im­tis veiks­mų, kad mi­nė­to­sios įstai­gos bū­tų su­jung­tos, bet... įpa­rei­go­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją kon­sul­tuo­tis su vie­tos gy­ven­to­jais, švie­ti­mo įstai­gų bend­ruo­me­nė­mis ir ki­to­mis suin­te­re­suo­tų as­me­nų gru­pė­mis dėl šių po­ky­čių.

„Kas čia per nau­ja for­ma to­kia? Ko­dėl tu­rim įpa­rei­go­ti Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tus dirb­ti sa­vo dar­bą?“ – klau­sė Ta­ry­bos na­rys To­mas Rau­dys.

At­sa­ky­da­ma Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Vi­da Bon­daus­kie­nė kal­bė­jo, jog pa­ts Švie­ti­mo įsta­ty­mas nu­ma­to, kad Sa­vi­val­dy­bė pri­va­lo tar­tis su mo­kyk­los bend­ruo­me­ne. „Pri­si­min­kim skau­džią pa­tir­tį su Se­na­mies­čio mo­kyk­la, kai ši pro­ce­dū­ra bu­vo apei­ta. Kal­bė­tis mes pri­va­lom“, – ak­cen­ta­vo pe­da­go­gė ir po­li­ti­kė.

Vi­ce­me­rė As­ta Beier­le-Ei­gir­die­nė siū­lė šio žmo­nes klai­di­nan­čio spren­di­mo at­si­sa­ky­ti. Esą jei Ta­ry­ba įpa­rei­gos pra­dė­ti de­ry­bas, bend­ruo­me­nė ma­nys, kad jau priim­tas spren­di­mas dėl įstai­gų su­jun­gi­mo.

Jai pri­ta­rė ir ki­ti Ta­ry­bos na­riai. Aud­rius Mi­siū­nas kal­bė­jo, kad da­ro­ma ta pa­ti klai­da kaip ir prieš ke­le­rius me­tus, kai tuo­me­ti­nis me­ras gar­siai pa­skel­bė apie ke­ti­ni­mus su­jung­ti Žli­bi­nų ir Kan­tau­čių mo­kyk­las. Ir nors iki tol dar bu­vo vil­ties, jog bus ga­li­ma iš dvie­jų šių įstai­gų pa­lik­ti gy­vuo­ti vie­ną, po to­kių ke­ti­ni­mų pa­vie­ši­ni­mo bend­ruo­me­nės taip su­si­prie­ši­no, kad ga­liau­siai te­ko už­da­ry­ti abi mo­kyk­las – tė­vai sa­vo vai­kus per­ra­šė į mies­to švie­ti­mo įstai­gas.

Po­li­ti­kas siū­lė su­reng­ti ir iš­va­žiuo­ja­mą­jį Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dį. „Jei tik grį­šim gy­vi ir svei­ki iš Ša­tei­kių“, – dar pri­dū­rė, pra­juo­ki­nęs vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius.

Tik po­sė­dy­je da­ly­va­vu­siems ša­tei­kiš­kiams, aki­vaiz­du, to­li gra­žu ne juo­kai rū­pė­jo. Vi­sų var­du pa­si­sa­kiu­si Ak­vi­li­na Ber­ta­šiū­tė kal­bė­jo esan­ti dvie­jų pra­di­nu­kių ir dar­že­li­nu­ko ma­ma, bet at­sto­vau­jan­ti vi­są Ša­tei­kių mo­kyk­los bend­ruo­me­nę. Ji per­skai­tė krei­pi­mą­si, ku­rį pa­si­ra­šė 243 as­me­nys.

Ja­me ra­šo­ma, esą tė­ve­liai su­skai­čia­vo, kad iki 2024 me­tų Ša­tei­kių mo­kyk­lai už­teks vai­kų pil­noms kla­sėms su­komp­lek­tuo­ti, to­dėl mo­kyk­los bend­ruo­me­nė ne­ma­tan­ti rei­ka­lo jung­tis su Pla­te­lių gim­na­zi­ja.

„Mums vai­kų ne­trūks­ta, o Pla­te­lių mes neiš­gel­bė­sim. Vy­res­nių kla­sių moks­lei­vių tė­vai rink­sis ar­čiau esan­čias gim­na­zi­jas: alek­sand­ra­viš­kiai – Kar­te­nos, nar­vai­šiš­kiai – Plun­gės. Ir tik­rai nė vie­nas ne­leis sa­vo vai­ko į Pla­te­lius, į ku­riuos ke­lias – tra­giš­kas“, – kal­bė­jo jau­na mo­te­ris.

Ji pra­šė ne­svars­ty­ti mo­kyk­lų su­jun­gi­mo klau­si­mo bent iki kol neį­vyks mo­kyk­los bend­ruo­me­nės su­si­ti­ki­mas su Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tais. Taip ir nu­tar­ta pa­da­ry­ti. Nors vie­nas iš Ta­ry­bos na­rių – li­be­ra­las Čes­lo­vas Ker­paus­kas – ne­links­mai kons­ta­ta­vo: „De­ry­boms vie­tos ne­bė­ra. Ma­ty­ti, kad mo­kyk­los bend­ruo­me­nė jau tvir­tai ap­si­spren­du­si.“

Ok­sa­nos ŠU­KIE­NĖS nuotr.
A. Mi­siū­nas ra­gi­no dar kar­tą neuž­lip­ti ant to pa­ties grėb­lio
Ok­sa­nos ŠU­KIE­NĖS nuotr.
V. Bon­daus­kie­nė pri­mi­nė, kad tar­tis su mo­kyk­los bend­ruo­me­ne įpa­rei­go­ja įsta­ty­mas