Parduota dalis Šateikių dvaro oranžerijos

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos nuo­trau­ka
Da­lis oran­že­ri­jos pa­sta­to jau tu­ri nau­ją šei­mi­nin­ką
Lie­pos 25 die­ną įvy­ko vie­šas elekt­ro­ni­nis auk­cio­nas, ku­rio me­tu par­duo­tos 54/100 da­lys Ša­tei­kių dva­ro oran­že­ri­jos (ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to), esan­čios Ša­tei­kiuo­se, Dva­ro g. 2.

2018 me­tų bir­že­lio 12 die­ną šio pa­sta­to da­lis įver­tin­ta 4 521 eu­ru, ver­ti­ni­mą at­li­ko UAB „Ca­pi­tal ver­ti­ni­mas“.

Bu­vo iš­siųs­ti no­ta­ri­niai pra­ne­ši­mai bend­ra­tur­čiams dėl pir­mu­mo tei­sės įsi­gy­ti mi­nė­tą pa­sta­to da­lį, ta­čiau nie­kas iš bend­ra­tur­čių no­ro įsi­gy­ti neiš­reiš­kė.

Įvy­ko 8 auk­cio­nai, ku­rie bu­vo skel­bia­mi in­ter­ne­te (evar­zy­ty­nes.lt) ir vie­ti­nė­je ži­niask­lai­do­je. Ka­dan­gi su­si­do­mė­ji­mo nie­kas neiš­reiš­kė, kai­na bu­vo ma­ži­na­ma. 2019 me­tų bir­že­lio 10 die­ną vy­ko dar vie­nas elekt­ro­ni­nis auk­cio­nas, oran­že­ri­jos da­lies pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na bu­vo 2 432 eu­rai.

Pa­vel­do­sau­gi­nę ver­tę tu­rin­čio pa­sta­to da­lį įsi­gi­jo UAB „Green In­vest­ment Group“ di­rek­to­rius Au­ri­mas Ron­kis. Pir­kė­jas in­for­ma­vo, kad jų veik­los po­bū­dis – pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ką už­sie­ny­je. Pir­kė­jas pla­nuo­ja įsi­gy­ti vi­są pa­sta­tą ir pa­siū­ly­ti Liuk­sem­bur­go ir Vo­kie­ti­jos in­ves­tuo­to­jams. Pak­laus­tas apie ga­li­my­bę įsi­gy­ti ki­tus Ša­tei­kių dva­ro komp­lek­so sta­ti­nius, at­sa­kė, kad tik­rai da­ly­vaus ki­tuo­se vie­šuo­se auk­cio­nuo­se, kai tik jie bus pa­skelb­ti.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to sky­rius, siek­da­mas iš­spręs­ti sta­ti­nių, ku­rie ne­tu­ri sa­vi­nin­kų ar ku­rių sa­vi­nin­kai ne­ži­no­mi, prie­žiū­ros pro­ble­mas, šiuo me­tu at­lie­ka jų pri­pa­ži­ni­mo be­šei­mi­nin­kiais ir per­da­vi­mo Sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn pro­ce­dū­ras. Tai tai­ky­ti­na ir li­ku­siems neį­re­gist­ruo­tiems Ša­tei­kių dva­ro komp­lek­so sta­ti­niams ar jų da­lims: so­dy­bos le­dai­nės lie­ka­noms, oran­že­ri­jai-so­di­nin­ko na­mui (21/500 da­lis), svir­nui, alaus da­ryk­lai, kluo­no lie­ka­noms, so­dy­bos tvo­ros frag­men­tams. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, pa­si­bai­gus il­gai trun­kan­čioms sta­ti­nių įtei­si­ni­mo pro­ce­dū­roms, pla­nuo­ja tur­tą par­duo­ti vie­šuo­se auk­cio­nuo­se.