Šateikių dvaro parko europinis kukmedis

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko nuo­trau­ka
Ša­tei­kių par­ke au­gan­tį kuk­me­dį pla­nuo­ja­ma įtrauk­ti į Vals­ty­bės sau­go­mų me­džių są­ra­šą
Pie­vo­se, dir­ba­muo­se lau­kuo­se pa­vie­niai išau­gę ar žmo­gaus pa­so­din­ti iš­skir­ti­nio am­žiaus, mat­me­nų, for­mų ąžuo­lai, lie­pos, kle­vai ir ki­ti me­džiai at­vi­ra­me kraš­to­vaiz­dy­je yra ge­rai ma­to­mi, tam­pa ypa­tin­gais es­te­ti­niais tos vie­to­vės ak­cen­tais. Jie daž­nai bū­na api­pin­ti le­gen­do­mis, pa­sa­ko­ji­mais, yra ta­po­mi, fo­tog­ra­fuo­ja­mi. Ap­si­lan­kę se­nuo­se, is­to­ri­niuo­se dva­rų par­kuo­se gro­ži­mės se­nų ir sto­rų me­džių gru­pė­mis, alė­jo­mis, iš­li­ku­siais sta­ti­niais. Dau­ge­lio ne­pas­te­bė­ti lie­ka kuk­les­nių iš­ma­ta­vi­mų, ma­žes­ni, bet gi­les­nę praei­tį me­nan­tys me­džiai ir krū­mai. Vie­nas to­kių yra eu­ro­pi­nis kuk­me­dis (lot. Ta­xus bac­ca­ta l.), au­gan­tis Ša­tei­kių dva­ro par­ke.

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos spe­cia­lis­tai, pa­va­sa­rį ap­si­lan­kę bu­vu­sio Ša­tei­kių dva­ro par­ke, at­krei­pė dė­me­sį į se­nų lie­pų paunks­nė­je au­gan­tį eu­ro­pi­nį kuk­me­dį. Pre­li­mi­na­riais ma­ta­vi­mais jo aukš­tis yra apie 10,7 m, o apim­tis – 1,3 m.

1973 me­tais iš­leis­to­je kny­go­je „Dend­ro­lo­gi­ja“ ra­šo­ma, kad šis spyg­liuo­tis yra vie­nas iš dvie­jų se­niau­sių Eu­ro­pi­nių kuk­me­džių, au­gan­čių Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. Tuo me­tu bu­vęs apie 9 m aukš­čio ir 0,5 m skers­mens. Ki­tas to­kių pat pa­ra­met­rų me­dis yra Švėkš­nos par­ke.

XIX am­žiaus bo­ta­ni­kai nu­ro­dė, kad kuk­me­džiai au­gę Prie­nų, Ra­sei­nių ir Švėkš­nos apy­lin­kių miš­kuo­se. Šiuo me­tu sa­vai­mi­nio kuk­me­džio Lie­tu­vo­je nė­ra. Na­tū­ra­liai jie yra pa­pli­tę Va­ka­rų Eu­ro­po­je, kur užau­ga 10–17 m aukš­čio, gy­ve­na iki 700–1 000 me­tų ir il­giau.

Ga­li­ma spė­ti, kad Ša­tei­kių par­ko me­džio am­žius ga­li siek­ti rū­šies am­žiaus vi­dur­kį ir dau­giau. Pa­ly­gin­ti neaukš­ti šios rū­šies me­džiai ir krū­mai au­gi­na­mi so­dy­bo­se ir par­kų žel­di­niuo­se. Au­gi­nan­tiems juos pri­va­lu ži­no­ti, kad me­dis yra nuo­din­gas, ypač – jo spyg­liai.

Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos eks­per­tai ap­lan­kė ir įver­ti­no Ša­tei­kių dva­ro ver­ty­bes, o ap­ra­šy­tą­jį eu­ro­pi­nį kuk­me­dį pla­nuo­ja įtrauk­ti į Vals­ty­bės sau­go­mų me­džių są­ra­šą. Iki šiol šios rū­šies me­džio są­ra­še ne­bu­vo.

Kukmedis