Netiesa – prenumeratoriai laikraštį gaus!

„Žemaičio“ nuotr.
Ne­pai­sant per­mai­nų, laiš­ki­nin­kai pri­sta­tys spau­dą se­na tvar­ka
Į „Že­mai­čio“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si grumb­liš­kė Vil­ma su­si­jau­di­nu­si kal­bė­jo, kad iš laiš­ki­nin­ko iš­gir­do liūd­ną ži­nią: esą nuo gruo­džio spau­da į jų kai­mą ne­be­bus pri­sta­to­ma. „Ar tai tie­sa?“ – klau­sė mo­te­ris.

Grumb­liš­kė kal­bė­jo esan­ti iš­ti­ki­ma „Že­mai­čio“ skai­ty­to­ja. Ir pre­nu­me­ruo­ja mū­sų laik­raš­tį vi­sa­da ket­vir­čiais. Tad rug­sė­jui be­si­bai­giant pa­pra­šė laiš­ki­nin­ko, kad už­pre­nu­me­ruo­tų „Že­mai­tį“ pa­sku­ti­niam šių me­tų ket­vir­čiui, bet iš­gir­do, jog šis pre­nu­me­ra­tos ne­priim­siąs – esą nuo gruo­džio spau­da ir į Grumb­lius, ir į ki­tus ap­lin­ki­nius kai­mus ne­be­bus ne­ša­ma.

„Kaip su­pras­ti? Jei tai tie­sa, kai­mas ga­lu­ti­nai žlugs. Ne­ga­na to, kad mo­kyk­las, par­duo­tu­ves už­da­ro, tai dar ir be spau­dos lik­si­me“, – nuo­gąs­ta­vo mo­te­ris.

Ban­dy­da­mas iš­siaiš­kin­ti si­tua­ci­ją, „Že­mai­tis“, nie­ko ne­lauk­da­mas, su­si­sie­kė su Lie­tu­vos pa­što ko­mu­ni­ka­ci­jos pro­jek­tų va­do­ve Auš­ra Kurt­ku­tė. Ši iš­kart at­sa­kė, kad mi­nė­tie­ji gan­dai – gry­nas pra­ma­nas. Vė­liau, pa­si­gi­li­nu­si į si­tua­ci­ją, at­siun­tė ir iš­sa­mes­nį at­sa­ky­mą.

„Plun­gės ra­jo­ne mo­bi­lio­jo laiš­ki­nin­ko pro­jek­tas star­tuos gruo­džio pra­džio­je, tad su­pran­ta­me, kad gy­ven­to­jams iki tol ga­li kil­ti neaiš­ku­mų. No­riu pa­brėž­ti, kad Grumb­lių laiš­ki­nin­kui bu­vo pri­min­tos bū­si­mos mo­bi­lio­jo laiš­ki­nin­ko tei­kia­mos pa­slau­gos, nes in­for­ma­ci­ja, ku­ri bu­vo su­teik­ta jū­sų mi­nė­tai mo­te­riš­kei, – ne­tei­sin­ga“, – ra­šė pa­što at­sto­vė.

Pa­sak jos, po mo­bi­lio­jo laiš­ki­nin­ko pro­jek­to star­to pa­što pa­slau­gos bus tei­kia­mos taip pat, kaip bu­vo iki šiol. Jau da­bar 70 pro­c. vi­sų pa­što pa­slau­gų at­lie­ka­ma per laiš­ki­nin­kus, tad di­des­nio po­ky­čio gy­ven­to­jai esą ne­pa­jus, nors ir ge­ro­kai bus su­trum­pin­tas dau­ge­lio pa­što sky­rių dar­bo lai­kas.

Mo­bi­lų­jį laiš­ki­nin­ką iš­si­kvies­ti į na­mus nuo gruo­džio pra­džios bus ga­li­ma dėl šių pa­što pa­slau­gų: no­rint iš­siųs­ti laiš­ką ar siun­ti­nį, re­gist­ruo­ti siun­tą ar pa­gei­dau­jant, kad re­gist­ruo­to­ji pa­što siun­ta į na­mus bū­tų pri­sta­ty­ta pa­kar­to­ti­nai. Per mo­bi­lų­jį laiš­ki­nin­ką bus ga­li­ma ir už­sa­ky­ti lei­di­nių pre­nu­me­ra­tą, su­mo­kė­ti mo­kes­čius, gau­ti įvai­rias so­cia­li­nes iš­mo­kas ir pen­si­jas.

No­rint iš­si­kvies­ti mo­bi­lų­jį laiš­ki­nin­ką, rei­kės skam­bin­ti bend­ruo­ju Lie­tu­vos pa­što in­for­ma­ci­jos nu­me­riu 8 700 55 400 ar­ba ra­šy­ti el. pa­štu info@post.lt ir ope­ra­to­rius už­re­gist­ruos iš­kvie­ti­mą. Laiš­ki­nin­ko iš­kvie­ti­mas nie­ko ne­kai­nuo­ja. Prieš at­vyk­da­mas laiš­ki­nin­kas klien­tui pa­si­skam­bins, kad pla­nuo­ja­mu lai­ku šis bū­tų na­muo­se.

Lie­tu­vos pa­što at­sto­vė at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad pir­mo­mis mo­bi­lio­jo laiš­ki­nin­ko dar­bo die­no­mis dėl žmo­giš­kų­jų fak­to­rių ir „four­ce ma­jo­re“ ga­li kil­ti ne­sklan­du­mų – ato­kio­se gy­ven­vie­tė­se ne vi­si na­mai yra su­nu­me­ruo­ti, tad nau­jam, žmo­nių ir gat­vių ne­pa­žįs­tan­čiam laiš­ki­nin­kui ras­ti ad­re­są ga­li bū­ti su­dė­tin­ga.

„La­bai pra­šo­me gy­ven­to­jų, ku­rių na­mai ne­tu­ri aiš­kiai ma­to­mo ad­re­so, juos pa­žy­mė­ti (tai ga­li bū­ti ir nu­me­ris ant pa­što dė­žu­tės) ar­ba, pa­ma­čius laiš­ki­nin­ką ir lau­kiant siun­tos ar pre­nu­me­ra­tos, pa­gal ga­li­my­bes su­tik­ti jį gat­vė­je. Ti­ki­mės gy­ven­to­jų su­pra­ti­mo šiuo pe­rio­du“, – ra­šė A. Kurt­ku­tė.