Padidintais mokesčiais bandoma kamšyti skolas?

Rūtos LAURINAITIENĖS nuotr.
Praė­ju­sia­me „Že­mai­čio“ nu­me­ry­je ra­šė­me apie plun­giš­kį Min­dau­gą Ei­ni­kį, prie­kaiš­ta­vu­sį SĮ „Plun­gės būs­tas“ ir val­di­nin­kams už ne­ži­nia ko­dėl pa­di­dė­ju­sį jo duk­ters nuo­mo­ja­mo so­cia­li­nio būs­to plo­tą ir dėl to ge­ro­kai ūg­te­lė­ju­sius mo­kes­čius. Net­ru­kus re­dak­ci­ją pa­sie­kė ano­ni­mi­nis ki­tų Sa­vi­val­dy­bės ir so­cia­li­nių būs­tų nuo­mo­to­jų laiš­kas, ku­ria­me dės­to­ma pro­ble­ma la­bai pa­na­ši į M. Ei­ni­kio.

Po to, kai ra­šė­me

Laiš­ke taip pat skun­džia­ma­si nuo 5 iki 11 kv. met­rų ne­ti­kė­tai pa­di­dė­ju­sia kai ku­rių bu­tų kvad­ra­tū­ra ir net nuo 5 iki 75 pro­c. (!) išau­gu­sia nuo­mos kai­na. Tie­sa, in­for­ma­ci­nis pra­ne­ši­mas apie nuo­mos mo­kes­čio per­skai­čia­vi­mą bu­vo iš­ka­bin­tas dau­gia­bu­čių laip­ti­nė­se, ta­čiau ja­me trūks­ta duo­me­nų: ka­da Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­tin­to šiuos pa­si­kei­ti­mus, nė­ra nu­ta­ri­mo nu­me­rio ir ki­tos in­for­ma­ci­jos.

Tai pa­ste­bė­ję aky­li gy­ven­to­jai ėmė spė­liot, kad ši­taip jais ban­do­ma ma­ni­pu­liuo­ti. Juk jei nė­ra tiks­liai nu­ro­dy­ta, ka­da ir kas keis­ta, sun­ku bus ras­ti pa­si­kei­ti­mus įtvir­ti­nu­sį spren­di­mą ir įsi­ti­kin­ti, tei­sė­tai mo­kes­tis pa­di­din­tas ar ne. Laiš­ke nuo­gąs­tau­ja­ma ir dėl to, kad mi­nė­ta­me pra­ne­ši­me nu­ro­dy­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas dėl būs­to nuo­mos mo­kes­čio per­skai­čia­vi­mo rin­kos kai­na yra ne­ga­lio­jan­tis.

Tei­sy­bės dė­lei rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, kad laip­ti­nė­se iš­ka­bin­to pra­ne­ši­mo ga­le „Plun­gės būs­to“ ad­mi­nist­ra­ci­ja, iš­ki­lus klau­si­mų, kvie­čia kreip­tis nu­ro­dy­tais te­le­fo­nais, tad, pa­skam­bi­nus, tur­būt bū­tų at­sa­kiu­si. Bet čia iš­ki­lo ki­ta pro­ble­ma: gy­ven­to­jai skam­bin­ti bi­jo. Juk iš­siaiš­ki­nus, kas ke­lia pre­ten­zi­jas, „ky­la grės­mė bū­ti iš­kel­din­tiems iš būs­tų“.

„Že­mai­tis“ krei­pė­si į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tur­to sky­rių, ku­rio ren­gia­mais ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­si­ra­šy­tais įsa­ky­mais va­do­vau­ja­si „Plun­gės būs­tas“, ir ga­vo spe­cia­lis­tės Ne­rin­gos Ži­lie­nės at­sa­ky­mą.

Ji raš­tiš­kai pa­ti­ki­no, kad „Plun­gės būs­to“ in­for­ma­ci­nia­me pra­ne­ši­me nu­ro­dy­ti tei­sės ak­tai yra ga­lio­jan­tys. Atsk­lei­dė ir tai, kad nau­ją rin­kos pa­tai­sos koe­fi­cien­tą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­sta­tė ir pa­tvir­ti­no 2019 m. bir­že­lio 27 d. spren­di­mu Nr. T1-159. Ta­čiau gy­ven­to­jai apie jį su­ži­nos ne iš įstai­gos, prieš ke­le­tą sa­vai­čių pa­ren­gu­sios „iš­sa­mų“ pra­ne­ši­mą, o da­bar, per­skai­tę mū­sų laik­raš­tį.

At­sa­ky­me paaiš­kin­ta, kad nau­jas rin­kos pa­tai­sos koe­fi­cien­tas skai­čiuo­jant nuo­mos mo­kes­tį yra tai­ko­mas tik tiems nuo­mi­nin­kams, ku­rie Sa­vi­val­dy­bės būs­tą nuo­mo­ja ne so­cia­li­nio būs­to nuo­mos są­ly­go­mis. O gy­ve­nan­tie­siems so­cia­li­niuo­se būs­tuo­se nuo­mos mo­kes­tis per­skai­čiuo­tas pa­gal ga­lio­jan­čias vi­du­ti­nes sta­ty­bos ver­tes, ku­rios kas­met nuo sau­sio 1 d. tvir­ti­na­mos Re­gist­rų cent­ro di­rek­to­riaus įsa­ky­mu.

Paaiš­kė­jo ir tai, kad so­cia­li­nio ir Sa­vi­val­dy­bės būs­tų nuo­mos mo­kes­tis ga­li bū­ti per­skai­čiuo­ja­mas ne daž­niau kaip kar­tą per me­tus. Šį­syk jis kei­tė­si nuo 2019 m. rugp­jū­čio 1 die­nos. Tad gy­ven­to­jai už rugp­jū­tį ir ga­vo pa­di­dė­ju­sias są­skai­tas.

Kaip at­sklei­dė spe­cia­lis­tė, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čių bu­tų per­ma­ta­vi­mai at­lie­ka­mi ir tiks­li­na­mi jau nuo 2015 me­tų. Bū­tent dėl šių ma­ta­vi­mų, prie bu­tų pri­skai­čia­vus da­lį bend­rai nau­do­ja­mų pa­tal­pų plo­to (kaip jau ra­šė­me praė­ju­sia­me nu­me­ry­je, to­kioms pa­tal­poms pri­ski­ria­mi ko­ri­do­riai, laip­ti­nės, fo­jė ir kt.), pa­di­dė­ja bu­tų kvad­ra­tū­ra.

N. Ži­lie­nės at­sa­ky­mas at­ro­do iš­sa­mus ir aiš­kus. Lyg ir nie­ko už­slėp­to čia nė­ra. Gy­ven­to­jams daž­nai tiek ir tet­rūks­ta – aiš­ku­mo. Paaiš­ki­ni­mo, ko­dėl ir už ką jie tu­ri mo­kė­ti dau­giau.

Gau­na­mi nu­si­skun­di­mai ro­do, kad „Plun­gės būs­tas“, ku­ris tu­rė­tų bū­ti jung­tis tarp Sa­vi­val­dy­bės, prii­man­čios būs­tų nuo­mi­nin­kams svar­bius spren­di­mus, ir tų pa­čių gy­ven­to­jų, kar­tais ap­lai­džiai žiū­ri į svar­bios in­for­ma­ci­jos sklai­dą. Ne­su­ge­ba su­kur­ti to­kio ry­šio, kad si­tua­ci­jos ne­sup­ra­tę žmo­nės ga­lė­tų drą­siai klaus­ti. Dėl to, nu­si­vy­lę, jie ir ima bels­tis ne į „Plun­gės būs­to“, o į „Že­mai­čio“ re­dak­ci­jos du­ris.