Teismo verdiktas: konkursas atšauktas neteisėtai

„Žemaičio“ nuotraukos
Teismas konstatavo, kad Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas kon­kur­są sustabdė be pagrindo
Pir­ma­dienį Plungės apy­linkės teis­mas baigė su­dėlio­ti vi­sus taš­kus dau­giau nei me­tus nag­rinė­to­je ci­vi­linė­je by­lo­je, ku­rio­je vy­riau­siuo­ju me­cha­ni­ku Plungės au­to­busų par­ke dir­ban­tis Gin­tas Or­da siekė būti pa­skir­tas šios įmonės va­do­vu, mat dar pra­ėju­sių metų sausį laimė­jo kon­kursą šioms pa­rei­goms ei­ti. Ta­čiau tąkart G. Or­dos var­žo­vui pa­si­skun­dus, kad kan­di­da­tai ver­tin­ti ne­tin­ka­mai, Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas su­stabdė to­li­mes­nes kon­kur­so pro­cedū­ras ir at­šaukė val­dybą.
Nau­ja­jai val­dy­bai bu­vo re­ko­men­duo­ta kon­kur­so re­zul­ta­tus anu­liuo­ti. Il­gai ne­svars­čiu­si šio­ji taip ir pa­darė. O G. Or­da, taip ir ne­su­laukęs pa­sky­ri­mo į di­rek­to­riaus pa­rei­gas, kreipė­si į teismą. Šis iš­nag­rinėjęs si­tua­ciją kons­ta­ta­vo: kon­kur­sas or­ga­ni­zuo­tas tin­ka­mai, išs­kir­ti­nių sąlygų nė vie­nam jo da­ly­viui ne­bu­vo su­da­ry­ta, tad ir kon­kur­so at­šau­ki­mas bu­vo ne­teisė­tas.

Kon­kur­sas at­šauk­tas ne­teisė­tai, su­tar­tis ne­su­da­ry­ta teisė­tai

Kaip be­būtų, šis teis­mo spren­di­mas ne­ta­po G. Or­dos per­ga­le il­gai užt­ru­ku­sia­me teis­mi­nia­me gin­če, ka­dan­gi jo ci­vi­li­nis ieš­ki­nys ten­kin­tas tik iš da­lies.
Nors teis­mas ir pri­pa­ži­no, kad kon­kur­sas at­šauk­tas ne­teisė­tai, ta­čiau kar­tu kons­ta­ta­vo įmonės val­dybą turė­jus teisę ne­su­da­ry­ti dar­bo su­tar­ties su G. Or­da. Esą Ci­vi­li­nis ko­dek­sas api­brėžia darb­da­viui to­kią ga­li­mybę, ta­čiau kar­tu įpa­rei­go­ja jį, at­si­sa­kius su  kon­kur­so laimė­to­ju su­da­ry­ti dar­bo su­tartį, at­ly­gin­ti jam pa­da­rytą žalą.
Ci­vi­li­niu ieš­ki­niu G. Or­da siekė iš Plungės au­to­busų par­ko pri­si­teis­ti  1 872 eu­rus tur­tinės ža­los – esą tiek būtų gavęs kaip dar­bo už­mo­kestį ei­da­mas įmonės di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Ta­čiau teis­mas kons­ta­ta­vo, kad jo­kių dar­bi­nių funk­cijų, su­si­ju­sių su di­rek­to­riaus pa­rei­go­mis, po kon­kur­so jis neat­li­ko, o ir pa­pil­domų iš­laidų ruoš­da­ma­sis kon­kur­sui ar ja­me da­ly­vau­da­mas ne­pa­tyrė, dėl to rei­ka­la­vi­mas pri­teis­ti tur­tinę žalą – ne­pagrįs­tas.

Re­pu­ta­ci­jai galė­jo pa­kenk­ti, o svei­ka­tai...

Tik iš da­lies ten­kin­tas ir pra­šy­mas pri­teis­ti ne­tur­tinės ža­los at­ly­gi­nimą, kurį G. Or­da įver­ti­no 1 000 eurų. Teis­mas su­ti­ko, kad be teisė­to pa­grin­do at­šau­kus kon­kursą ne­tur­tinė ža­la ieš­ko­vui bu­vo pa­da­ry­ta. Esą del­si­mas kreip­tis į Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­nybą pa­žy­mos dėl kon­kursą laimė­ju­sio kan­di­da­to re­pu­ta­ci­jos (kon­kur­sas įvy­ko 2020 m. sausio 10 d., kreip­ta­si tik 2020 m. va­sa­rio 29 d.) bei klai­di­nan­čios in­for­ma­ci­jos su­tei­ki­mas, jog ga­vus STT pa­žymą dar­bo su­tar­tis bus su­da­ry­ta, lėmė ieš­ko­vo už­sitę­su­sią ne­tik­ru­mo būseną, vei­kian­čią jo pro­fe­sinį gy­ve­nimą.
G. Or­da nu­rodė dėl to pa­tyręs nei­giamų iš­gy­ve­nimų, jautęs stresą, ne­ži­nią dėl atei­ties ir dėl kar­je­ros per­spek­tyvų, dėl to esą pa­blogė­jo jo re­pu­ta­ci­ja, pa­šli­jo svei­ka­ta. Teis­mo ver­ti­ni­mu, dėl to­kių įmonės val­dy­bos veiksmų iš­ties nei­giamų iš­gy­ve­nimų galė­jo būti. Ga­li­mai bu­vo pa­kenk­ta ir plun­giš­kio re­pu­ta­ci­jai – tai, kad jis laimė­jo kon­kursą, ta­čiau į darbą taip ir ne­bu­vo priim­tas, ap­lin­ki­niams galė­jo su­kel­ti abe­jo­nių dėl jo ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos. O štai dėl pa­šli­ju­sios svei­ka­tos sua­be­jo­ta, ka­dan­gi teis­mui ne­pa­teik­ti jo­kie tai pa­grind­žian­tys įro­dy­mai.
Įver­ti­nus vi­sas šias ap­lin­ky­bes Plungės apy­linkės teis­mas nu­sprendė pri­teis­ti G. Or­dai iš Plungės au­to­busų par­ko 500 eurų ne­tur­tinės ža­los at­ly­gi­ni­mo, 5-ių pro­centų dyd­žio me­ti­nes palū­ka­nas nuo pri­teis­tos su­mos spren­di­mą pri­ėmus iki jo vi­siš­ko įvyk­dy­mo bei 15 eurų žy­mi­nio mo­kes­čio vals­ty­bei.
Spren­di­mas per 30 d. ga­li būti skund­žia­mas Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui per Plungės apy­linkės teis­mo Plungės rūmus.

Prie­šis­torė

Pri­min­si­me, kad kon­kur­sas Plungės au­to­busų par­ko di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ti vy­ko pra­ėju­sių metų sau­sio 10 dieną. Ja­me da­ly­va­vo tik du kan­di­da­tai: minė­ta­sis G. Or­da, jau tuo­met dirbęs įmonės vy­riau­siuo­ju me­cha­ni­ku, ir tei­sinį iš­si­la­vi­nimą tu­rin­tis Mar­ty­nas Sir­tau­tas.
Tą pa­čią dieną G. Or­da bu­vo pri­pa­žin­tas kon­kur­so laimė­to­ju bei pa­si­rašė su­ti­kimą užim­ti šias pa­rei­gas. Ta­čiau sau­sio 13 d. vie­nin­te­lei įmonės ak­ci­nin­kei – Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jai – ant­ra­sis kon­kur­so da­ly­vis M. Sir­tau­tas pa­teikė skundą, ku­ria­me dėstė, jog kon­kur­sas or­ga­ni­zuo­tas ne­skaid­riai, jam ne­leis­ta pa­baig­ti sa­vo pro­gra­mos pri­sta­ty­mo, be to, kan­di­da­tai išs­kir­ti už­duo­dant jiems ne­vie­no­dai klau­simų.

Net­ru­kus po to Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius

M. Kau­nas su­darė ko­mi­siją skun­de iš­sa­ky­tiems tei­gi­niams iš­tir­ti. Tie­sa, net ne­lauk­da­mas jos iš­vadų, at­šaukė Plungės au­to­busų par­ko val­dybą.
Po ke­lių dienų di­rek­to­riaus su­da­ry­ta ko­mi­si­ja pa­tvir­ti­no jo spėji­mus, ne­va val­dy­ba kon­kursą vykdė ne­skaid­riai, pa­žeis­da­ma ly­gia­tei­siš­ku­mo ir ša­liš­ku­mo prin­ci­pus.
Tos pa­čios nuo­monės Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja laikė­si ir teis­mi­nio pro­ce­so me­tu, ta­čiau iš­nag­rinėjęs by­los med­žiagą teis­mas bu­vo prie­šin­gos nuo­monės.
Teis­mo spren­di­me ra­šo­ma, kad iš kon­kur­so pro­to­ko­lo ma­ty­ti, jog M. Sir­tau­tui bu­vo su­teik­ta dau­giau lai­ko pri­sta­ty­ti sa­vo pro­gramą, o to, kad pri­sta­tant ją kan­di­da­tas ga­li­mai bu­vo per­trauk­tas vie­no ko­mi­si­jos na­rio, ne­ga­li­ma ver­tin­ti kaip truk­dy­mo. Juo­lab kad to ko­mi­si­jos na­rio už­duo­ti klau­si­mai bu­vo su­si­ję su pri­sta­to­ma veik­los 
pro­gra­ma.
Teis­mas kons­ta­ta­vo ir tai, kad nors kan­di­da­tams už­duo­ti klau­si­mai ir bu­vo su­for­mu­luo­ti skir­tin­gai, ta­čiau sa­vo tu­ri­niu iš esmės bu­vo ta­patūs. Kon­kur­so baig­ties ir to, kad G. Or­da pa­gal su­rink­tus ba­lus bu­vo ge­ro­kai pra­na­šes­nis už M. Sir­tautą, nie­kaip ne­galė­jo nu­lem­ti ir ta de­talė, kad vie­nam kan­di­da­tui už­duo­ta dau­giau klau­simų nei ki­tam.
„Teis­mo ver­ti­ni­mu, laimė­to­jo pa­skel­bimą lėmė ne skaid­ru­mo ir ne­ša­liš­ku­mo prin­ci­po pa­žei­di­mas, bet aki­vaiz­dus vie­no iš kan­di­datų pra­na­šu­mas, todėl at­šauk­ti kon­kur­so re­zul­ta­tus ne­bu­vo nei tei­si­nio, nei fak­ti­nio pa­grin­do“, – dėsto­ma teis­mo spren­di­me.

Kas to­liau?

Pak­laus­tas, kaip ver­ti­na to­kią by­los baigtį, G. Or­da „Že­mai­čiui“ sakė tu­rin­tis ir kuo pa­si­džiaug­ti, ir dėl ko ap­gai­les­tau­ti. Vie­na ver­tus, pa­sak jo, ap­mau­du, kad teis­mas pa­reiškė ne­tu­rin­tis ga­lios įpa­rei­go­ti Plungės au­to­busų par­ką pa­skir­ti jį di­rek­to­riu­mi, ki­ta ver­tus, yra ir dėl ko pa­si­džiaug­ti.
„Šis spren­di­mas – nors ir ne ab­so­liu­ti per­galė, bet vis šioks toks tei­sybės at­sta­ty­mas. Teis­mas pa­si­sakė, kad kon­kur­sas vy­ko skaid­riai bei teisė­tai, at­šauk­ti jo re­zul­ta­tus pa­grin­do ne­bu­vo. Va­di­na­si, po kon­kur­so ne­teisė­tai bu­vau pa­stum­tas į šalį“, – kalbė­jo plun­giš­kis. Bei pri­dūrė dar neap­sisp­rendęs, ar skųs šį teis­mo spren­dimą – esą pir­ma pa­si­tars su tei­si­nin­ku, kaip elg­tis to­liau.
O ar da­ly­vaus ki­ta­me kon­kur­se Plungės au­to­busų par­ko di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ti? „Da­bar tik hi­po­te­tiš­kai ga­li­me svars­ty­ti, kas būtų, jei­gu būtų... Jei­gu ma­no iš­si­la­vi­ni­mas ir pa­tir­tis ati­tiktų kon­kur­so sąly­gas, tik­riau­siai da­ly­vau­čiau. Nes vi­sos tos pe­ri­pe­ti­jos no­ro dirb­ti šį darbą dar neuž­mušė.“
Ar bus sku­ba­ma skelb­ti naują kon­kursą, kol kas neatsk­leid­žia­ma, nors prie­š po­rą sa­vai­čių įmonę pa­li­ko lai­ki­nai jai va­do­vavęs buvęs val­dy­bos na­rys Mo­des­tas Če­pon­kus. Jį pa­keitė ki­tas va­do­vas, tie­sa, taip pat lai­ki­nas – įmonės ad­mi­nist­ra­to­re ir per­so­na­lo spe­cia­lis­te iki tol dir­bu­si Ju­di­ta Da­nienė.